Cübbeli Ahmet: Bize Ne Senin Rüyandan!

 AYET-İ KERİME

“Allâh’a güven. Vekîl olarak Allah yeter.” (Ahzab, 3)

HADİS-İ ŞERİF

“Eğer siz Allâh’a hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç gidip, akşamları tok olarak dönen kuşların rızıklandığı gibi rızıklanırsınız!” (Tirmizî Zühd, 33; İbni Mâce, Zühd, 14)

 

ALİMLERDEN ÖĞÜTLER

Kadın reyhandır, kahraman değil. Onu yük altına atma. Kadına yük olma. Geçimli hanım iki rahatın biridir. (İbrahim Hakkı Hazretleri)

 

Siyaset bizim işimiz değil. Bizim tek vazifemiz insanlara dini anlatmak. Mahmut Efendi Hazretleri bize “Siyaset üstü kalacağız” buyurdu. Cemaatimiz üzerinden yapılan istismarları engelleyelim. Bunun kimseye faydası yok.

Mah­mut Sa­mi Ra­ma­za­noğ­lu Haz­ret­le­ri Me­di­ne­’de ve­fat et­miş­tir. Bi­zim Mah­mut Efen­di Haz­ret­le­ri onu çok zi­ya­ret eder­di. Çün­kü şey­hi Ali Hay­dar Efen­di­nin ah­ret­li­ğiy­di. Efen­di Haz­ret­le­ri “Biz Sa­mi Efen­di Haz­ret­le­riy­le ka­rar al­dık, par­ti­ler üs­tü ka­la­ca­ğız. Si­ya­set üs­tü ka­la­ca­ğı­z” bu­yur­du. Çün­kü bi­ze her par­ti­den adam ge­le­bi­lir. Sen ona “Şöy­le ya­p” der­sen adam na­ma­zı da bı­ra­kır, ce­ma­ati de terk eder. Bi­zim der­di­miz Ehl-i Sün­net iti­ka­dı­nı an­lat­mak, na­ma­za baş­lat­mak, ha­ram­dan kur­tar­mak­tır. Za­ten adam Ehl-i Sün­net yo­lu­na gel­di­ği za­man ne­re­ye rey ata­ca­ğı­nı bi­lir. Her­ke­sin gön­lün­de bir as­lan ya­tı­yor. En Ehl-i Sün­net kim­se ona ve­rir. Bu bi­zim işi­miz de­ğil. Bi­zim işi­miz in­san­la­ra di­ni an­lat­mak. Bun­dan baş­ka bi­zim va­zi­fe­miz yok. Bu is­tis­mar­la­rı da en­gel­le­me­miz la­zım. Bun­dan her­kes za­rar gö­rür. Kim­se­ye fay­da­sı yok. 

İS­TİS­MAR­CI­LA­RA FIR­SAT VER­ME­YİN

Fe­tih mi­tin­gin­de sa­rık­lı, cüb­be­li bi­ri­si çık­tı. Bi­zim de ta­nı­dı­ğı­mız bir ho­ca. Ora­da bi­raz ile­ri-ge­ri ko­nuş­ma­lar yap­tı. “Ben rü­yam­da Ra­su­lul­la­h’­ı şöy­le gör­düm, böy­le gör­dü­m” di­ye­rek si­ya­si ko­nuş­ma­lar yap­tı. Bu­nun üze­ri­ne bü­tün ha­ber­ler­de de “İs­ma­ila­ğa­’nın ho­ca­sı şöy­le yap­tı, böy­le yap­tı­” di­ye laf­lar geç­ti. Bu bi­zi üz­dü. Efen­di Haz­ret­le­ri­mi­zin usu­lün­de böy­le bir şey yok­tur. Biz işi­mi­ze ba­ka­rız. Mem­le­ke­ti yö­ne­ten­le­re biz du­acı­yız. Bi­zim ta­ri­ka­tı­mı­zın usu­lün­de du­a var­dır. On­la­rın ıs­la­hı bi­zim de ıs­la­hı­mız­dır. On­la­rın hi­da­ye­ti bi­zim de hi­da­ye­ti­miz­dir. On­la­ra dua­cı olu­ruz ama böy­le ak­tif si­ya­se­tin içi­ne gi­rip “Bu şöy­le ol­du. Ben böy­le gör­dü­m” fa­lan di­ye­rek bi­zim ce­ma­ati­mi­zin ho­ca­la­rı­nı bu işe ka­rış­tır­mak ra­hat­sız­lık uyan­dır­dı. 

BİZİ TEM­SİL ET­Mİ­YOR

Bu ki­şi is­mi­ni de bil­di­ği­miz bir kar­de­şi­miz­dir. Efen­di Haz­ret­le­ri­nin ve­ki­li, gö­rev­li­si de­ğil. İkin­ci­si İs­ma­ila­ğa Vak­fı­’y­la il­gi­li de gö­rev­li bi­ri de­ğil. Do­la­yı­sıy­la ken­di gö­rü­şü­dür. Ken­di bir şey­ler di­ye­bi­lir. “Rü­ya gör­dü­m” fa­lan de­miş. Gö­re­bi­lir, Al­lah ha­yır­la­ra çe­vir­sin. Biz rü­ya­sıy­la uğ­raş­mı­yo­ruz, bi­ze ne rü­ya­sın­dan. Ama bü­tün ha­ber­le­re  “İş­te İs­ma­ila­ğa­’nın ho­ca­sı. İs­ma­ila­ğa rü­ya­lar­la iş ya­pı­yo­r” gi­bi baş­lık­lar­la san­ki bi­zim ce­ma­ati­miz ilim­siz, fi­kir­siz, ayet­siz, ha­dis­siz iş ya­pı­yor gi­bi ko­nu­şu­yor­lar.  Böy­le bir şey olur mu! Biz se­ne­ler­dir hep ayet, ha­dis­le ha­re­ket edi­yo­ruz. Onun için bu kar­de­şi­mi­zin ni­ye­ti iyi ola­bi­lir, ken­di­si kö­tü bi­ri­dir de­mi­yo­rum ama ce­ma­ati­mi­zi tem­sil et­mi­yor. Efen­di Haz­ret­le­ri­mi­zi tem­sil et­mi­yor. Bu­nu ilan et­mek du­ru­mun­da ka­lı­yo­ruz. 

ÇOK RA­HAT­SIZ OL­DUK

Yi­ne fe­tih kut­la­ma­la­rın­da Efen­di Haz­ret­le­ri­mi­zin res­mi­ni ko­yup, pan­kart yap­mış­lar. Mah­mut Efen­di Haz­ret­le­ri mü­ced­did. Bü­tün dün­ya­nın gö­zü­nün üs­tün­de ol­du­ğu bir zat. Her ke­sim­den ken­di­si­ni se­ven var. Efen­di­yi böy­le top­lan­tı­lar­da pan­kart açıp, mal­ze­me yap­mak uy­gun de­ğil­dir. Lüt­fen Efen­di Haz­ret­le­ri­mi­zin is­mi­ni, res­mi­ni, me­saj­la­rı­nı gö­rev­li ol­ma­yan in­san­lar is­tis­mar et­me­sin ve kul­lan­ma­sın. Biz ce­ma­at ola­rak, Efen­di Haz­ret­le­ri­mi­ze bağ­lı ta­le­be­le­ri ola­rak bu iş­ten ra­hat­sız ol­duk, ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­yo­rum. 

EFEN­Dİ­NİN RES­Mİ­Nİ KUL­LAN­MA­YIN

Biz du­amı­zı ya­pa­rız. Biz Ehl-i Sün­ne­tin ce­ma­atin­den ay­rıl­ma­yız. Al­la­h’­ın 7 kud­re­ti ce­ma­atin üze­rin­de­dir. Du­ala­rı­mı­zı yap­ma­yı da bi­li­riz ama gös­te­riş yap­mak, sa­ha­la­ra in­mek, Efen­di­nin is­mi­ni, res­mi­ni ta­be­la­la­ra as­mak bir izin­siz­lik­tir, cü­ret­kâr­lık­tır ve Efen­di Haz­ret­le­ri­mi­zin adı­nı is­tis­ma­ra gi­rer. Bun­lar uy­gun şey­ler de­ğil. Bu kar­de­şi­miz ce­ma­ati tem­sil eden bir ho­ca de­ğil. 

FİS­TAN­LI SE­DA­T’­I TA­NI­MI­YO­RUM

Bir de Fis­tan­lı Se­dat di­ye bi­ri­le­ri çık­mış. Ben­le fo­toğ­raf çek­tir­miş, at­mış in­ter­ne­te. “Ben ho­ca­nın ada­mı­yım. Kur­su­muz, ta­le­be­le­ri­miz var. Pa­ra top­lu­yo­ru­z” di­yor. Ya­hu ar­ka­daş ben­le fo­toğ­raf çek­ti­ren do­lu in­san var. Yol­da gi­der­ken 50 ki­şi fo­toğ­raf çek­ti­ri­yor. 

Ben in­san­la­rı ko­va­mam ki. Her ben­le fo­toğ­raf çek­ti­ren sa­kal­lı­yı ba­ba­nız zan­net­me­yin. Ku­su­ra bak­ma­yın. Bir ada­mın ben­le sa­rıl­mış fa­lan fo­toğ­ra­fı­nı gör­se­niz de hiç iti­bar et­me­yin. Fo­toğ­raf­lar­la iş ol­maz. Be­ni gö­ren bü­tün Müs­lü­man­lar fo­toğ­raf çek­tir­mek is­ti­yor. Ben ko­va­mam ki. Bun­lar­la iş ol­maz. 

KUR­SUM FA­LAN YOK

Sağ­lık Ba­ka­nı­nı da top­lan­tı­ya ça­ğır­mış. Adam iyi ni­yet­le git­miş. On­lar­la fo­toğ­ra­fı fa­lan da var. Fis­tan­lı Se­dat di­ye fo­toğ­raf­la­rı at­mış. Cüb­be­li­yi ben kap­tı­ğım için cüb­be­li­yi ka­pa­ma­mış, Fis­tan­lı Se­dat ol­muş. Bun­la­ra dik­kat ede­ce­ğiz ar­ka­daş­lar. Be­nim adı­mı kul­lan­dı­ğın za­man be­nim hak­kım do­ğu­yor. Lüt­fen Cüb­be­li adı­nı kul­lan­ma­yın. “Ho­ca­nın ada­mı­yım, kur­su­na yar­dım edi­n” di­yen­le­re inan­ma­yın. Be­nim öy­le bir şe­yim yok. Yar­dım top­la­dı­ğım kur­sum fa­lan yok. Böy­le bir şey yok­ken bu­nu söy­le­mek ya­lan olur. Bü­tün kurs­lar be­nim, bü­tün med­re­se­ler be­nim. Ama be­nim yö­net­ti­ğim bir şey yok. 
Do­la­yı­sıy­la bu­na dik­kat ede­ce­ğiz. 

ADI­MI KUL­LAN­MA­YIN

Ben bu ada­ma bir şey de­mi­yo­rum. Be­nim adı­ma olan kıs­mı­nı söy­lü­yo­rum. Bel­ki ta­le­be­si, kur­su var­dır. Be­ni ala­ka­dar et­mez. “Cüb­be­li Ho­ca­’nın gö­rev­li­si­yim, onun adı­na ge­zi­yo­ru­m” de­di­ği için, bu laf ba­na kaç yer­den gel­di­ği için söy­lü­yo­rum. Kaç ay­dır sab­re­di­yo­rum. Be­nim adı­ma ol­maz bu iş. Ken­di hiz­me­ti­ni gös­te­rir­sin, adam ik­na olur, ve­rir. Ben kim­se­ye ona ver, bu­na ver­me de­mi­yo­rum. Ama be­nim adı­mı kul­la­nır­san, Efen­di­nin adıy­la, rü­ya­sıy­la gi­der­sen bun­lar is­tis­ma­ra gi­rer. Ken­di hiz­me­ti­ni ken­din gös­ter. “Be­nim adım şu. Ye­rim bu­ra­sı. Gel ta­le­be­le­ri gör. Ben bun­la­rı oku­tu­yo­ru­m” de, adam da ik­na olur­sa ver­sin. 

PA­RA­LAR CUK­KA!

Vi­ya­na­’dan Os­man Ho­ca var bir ­de. Al­lah se­la­met ver­sin. Bir gün va­az­dan çı­kı­yo­rum, bir de bak­tım ta­be­la­da “Cüb­be­li Ho­ca ile hac­ca gi­di­yo­ru­z” ya­zı­yor. Hâl­bu­ki hiç hac­ca gi­de­ce­ğim yok o se­ne. Ho­ca­ya “Ho­ca efen­di ben vaa­za gel­dim. Ben hac­ca fa­lan git­mi­yo­rum. Bu ta­be­la ne­yin ne­si?” de­dim. “Ya­hu sen ne ka­rış­tı­rı­yor­sun ho­cam ya­” de­di. Ben de “Na­sıl ka­rış­tır­ma­ya­yım. Mil­let ge­le­cek, ‘Ho­ca ne­re­de­’ di­ye so­ra­ca­k” de­dim. Os­man Ho­ca da “Ya­hu bir tey­bi aça­rım, se­nin Ara­fat soh­be­ti­ni ko­ya­rım din­ler­ler. Sen gel­sen ne ya­pa­cak­sın san­ki. Soh­bet ya­pa­cak­sın za­ten. Ben ha­zır soh­be­ti ko­ya­rım iş­te­” de­di. An­la­dık ama kaç ta­ne müş­te­ri ho­ca ge­li­yor di­ye ge­le­cek. Pa­ra­lar cuk­ka! 

ENA­Yİ­LİK, AVA­NAK­LIK YAP­MA­YIN

Ar­ka­daş­lar bu şe­ri­at, ta­ri­kat, ha­ki­kat iş­le­ri is­tis­ma­ra gel­mez. Yap­ma­ya­lım, yap­tır­ma­ya­lım. Lüt­fen, böy­le şey­le­ri duy­du­ğu­nuz za­man Bur­sa­’da Er­can efen­di var, İs­tan­bu­l’­da Mah­mut Os­man ho­ca efen­di kar­de­şi­miz var. Bun­la­rın te­le­fon­la­rı­na ula­şın. İs­ma­ila­ğa­’nın, Ma­ri­fe­t’­in te­le­fon­la­rı var. Ara­yın “Bu ho­ca si­ze bağ­lı mı? Bu ho­ca Efen­di­nin gö­rev­li­si mi?” di­ye so­run. Sor­ma­dan iş­ler ya­par­sa­nız ena­yi­lik olur, ava­nak­lık olur. Siz iyi ni­yet­li in­san­lar­sı­nız, si­zi kan­dı­ran­lar olur. Ben bu­nu söy­le­mek zo­run­da­yım. 

ADI­MA KART BAS­TIR­MIŞ­LAR

Yi­ne bir za­man um­re­ye git­ti­ğim­de  “Ho­cam Ara­fa­t’­ta se­nin adı­na kur­ban top­la­nı­yo­r” de­di­ler.  Bir de bak­tım kart ge­tir­di­ler. Adam kart bas­tır­mış Cüb­be­li Ah­met di­ye. Ara­fa­t’­ta 200-300 kur­ban top­la­mış. Bü­yük pa­ra. Adam es­ki­den ta­nı­dı­ğım bi­ri. Ta­bi se­ne­ler­dir gö­rüş­mü­yo­ruz. Rast­la­dık so­nun­da. “Ya­hu kar­de­şim sen ne ya­pı­yor­sun? Ne kur­ba­nı top­lu­yor­sun Ara­fa­t’­ta? Ben­le ne il­gi­si var?” de­dim. Adam “Ben se­nin adı­nı ver­mi­yo­rum ki­” de­di. “Pe­ki Cüb­be­li Ah­met kim?” de­dim. O da “Be­nim adım Ah­met. Cüb-­bem­ de var üs­tüm­de. Ol­du Cüb­be­li Ah­met. Ben Cüb­be­li Ah­met Mah­mut Ün­lü mü di­yo­rum?” de­di. 

UTA­NI­YO­RUM AMA MEC­BU­RUM

Top­la­mış, gö­tür­müş mil­le­tin kur­ba­nı­nı ya­hu. Ar­ka­daş­lar ben bun­la­rı ilan et­mek bi­le is­te­mi­yo­rum, uta­nı­yo­rum. Uta­nı­yo­rum ama ilan da et­me­yin­ce bun­lar mem­le­ke­ti sa­rı­yor. Ara­fa­t’­tan Ye­me­n’­e ka­dar ge­zi­yor­lar. Pa­ra top­la­yan top­la­ya­na. Yap­ma­yın bu iş­le­ri! Val­la­hi ha­ram­dır, val­la­hi gü­nah­tır. 

Böy­le şey­ler is­tis­ma­ra gi­rer. Bu mil­le­tin kur­ba­nı­nın, pa­ra­sı­nın kul hak­kı­nı öde­ye­mez­si­niz. Ben, be­nim adım kul­la­nıl­dı­ğı için söy­le­mek zo­run­da­yım. 

BUN­LAR­DAN DA­VA­CI­YIZ

Ge­çen­ler­de İs­ma­ila­ğa TV ku­ra­ca­ğız di­ye çık­tı­lar bi­r de. He­men sol­cu te­le­viz­yon­lar “Cüb­be­li ku­ru­yo­r” de­di. Hâl­bu­ki bi­zim soh­bet yap­tı­ğı­mız ka­nal bel­li. Ben­le hiç ala­ka­sı yok ama her iş­te be­nim res­mim çı­kı­yor. Ben de bu se­fer mec­bu­ren doğ­ru­yu an­lat­mak zo­run­da ka­lı­yo­rum. Kim­sey­le uğ­raş­mak is­te­mi­yo­rum ama is­tis­mar­la­rın da ka­pı­sı­nı ka­pat­mam la­zım. İs­ma­ila­ğa Vak­fı mü­ra­ca­at et­ti, İs­ma­il TV adı ip­tal edil­di. El­ham­dü­lil­lah. İsim hak­kı va­kıf­ta ama adam o isim­le te­le­viz­yon kur­ma­ya ça­lı­şı­yor. İs­ma­ila­ğa Vak­fı­’nın bu te­le­viz­yon işiy­le hiç ala­ka­sı yok. Baş­ka isim­ler­le ya­pın. Ni­ye İs­ma­ila­ğa­’nın adı­nı kul­la­nı­yor­su­nuz, ni­ye Mah­mut Efen­di­’nin fo­toğ­ra­fı­nı ko­yu­yor­su­nuz, ni­ye Cüb­be­li Ah­me­t’­in kar­tı­nı ba­sı­yor­su­nuz kar­de­şim! Biz bun­lar­dan da­va­cı­yız, hak­kı­mı­zı da he­lal et­mi­yo­ruz. Bu is­tis­ma­rı bı­rak­sın­lar, töv­be et­sin­ler. İn­san­lar­dan ne ka­dar pa­ra al­mış­lar­sa hak­la­rı­nı ia­de et­sin­ler. 

Kim­se­nin bu şe­ri­atı, bu ta­ri­ka­tı ak­tif si­ya­se­te, ti­ca­re­te, hol­ding­ci­li­ğe, pa­ra iş­le­ri­ne, ka­dın iş­le­ri­ne ka­rış­tır­ma­ya hak­kı yok­tur. Bu­nu ya­pan Al­la­h’­a he­sa­bı­nı ve­re­mez. Biz Al­lah için ko­nu­şu­yo­ruz. 

ADIM PA­RA EDİ­YOR, KEN­DİM ET­Mİ­YOR

Ada­ma “Ya­hu ben gel­sem bir fa­kir için yar­dım is­te­sem ver­mez­sin. Ama be­nim adı­mı kul­la­na­rak ge­zip, top­lu­yor­la­r” de­dim. En so­nun­da ka­rar ver­dim. Cüb­be­li Ah­me­t’­in adı pa­ra edi­yor, ken­di pa­ra et­mi­yor. Bu ka­dar ba­sit. Ben ken­di ba­şı­ma bir şey ya­pa­mı­yo­rum. 10 ta­le­be oku­ta­cak du­ru­mu­muz yok. Ya­ni ken­dim pa­ra et­mi­yo­rum. Ama adım gi­di­yor, adam­lar ve­ri­yor. Ar­ka­daş bir sor, so­ruş­tur “Ho­ca bu ada­mı ta­nı­yor mu? Ne­dir, ne de­ğil­dir?” di­ye. Onun için Müs­lü­man­lar lüt­fen uya­nık olun. 

UYA­NIK OLA­LIM

İs­tis­mar­cı­lar na­ma­zın­da, ni­ya­zın­da olan ku­yum­cu­ya gi­di­yor­lar­mış. “E­fen­di Haz­ret­le­ri­ni dün ge­ce rü­yam­da gör­düm. Ba­na em­ret­ti, se­nin yar­dım et­men ge­re­ki­yor­mu­ş” di­yor­lar. Adam da he­ye­can­la­nıp “E­fen­di Haz­ret­le­ri ne de­di? Be­nim adı­mı­mı ver­di?” di­ye­rek bo­şal­tı­yor­muş ke­se­yi. Yap­ma­yın böy­le ca­hil­lik­ler ya­hu! Önü­ne ge­len rü­ya gör­düm di­ye çı­kı­yor or­ta­ya. Ayet var, ha­dis var. 

Din, Ku­r’­an’­dan sün­net­ten, fı­kıh­tan, ic­ma­dan iba­ret­tir. Or­ta­lık­ta ge­zi­yo­ruz, sa­ka­lı­mız bir tu­tam ol­muş ha­la la­fımı din­le­me­ye­cek mi­si­niz?!  İs­tis­mar­cı­la­ra yol ver­me­ye­lim. Ce­ma­at ola­rak uya­nık ola­lım. “Zu­hu­rat gör­düm, rü­ya gör­düm, pa­ra ve­re­cek­sin, kı­zı­nı ve­re­cek­si­n” gi­bi şey­le­re inan­ma­yın. Bun­la­ra kar­şı Al­lah için uyar­ma­nı­zı ri­ca edi­yo­rum. 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.