Fenerbahçe tüm zirvelerin sahibi

Ligde 38 hafta sonra liderliğe kurulan Fenerbahçe, birçok istatistiki veriye göre de rakiplerini solladı. 16 golle ligin en skoreri olan Ersun Yanal'ın öğrencileri şut, pas, orta ve asist rakamlarıyla da zirvenin sahibi.

Bugün'ün haberlne göre; Genç­ler­bir­li­ği'ni dep­las­man­da Kuyt'ın go­lüy­le 1-0 ye­nen Ka­nar­ya, Be­şik­taş'ın An­tal­ya'da mağ­lup ol­ma­sıy­la Spor To­to Sü­per Lig'de li­der­lik kol­tu­ğu­na otur­du. En son geç­ti­ği­miz se­zo­nun 2'nci haf­ta­sın­da zir­ve­de yer alan Sa­rı-La­ci­vert­li­ler tam 38 haf­ta son­ra ye­ni­den bu key­fi ya­şa­dı.

Kuyt krallığa koşuyor

An­cak Er­sun Ya­nal'ın öğ­ren­ci­le­ri sa­de­ce pu­an sı­ra­la­ma­sın­da de­ğil, lig­de bir­çok baş­ka alan­da da ra­kip­le­ri­nin önün­de. 6 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta 97 şut­la ra­kip ka­le­le­ri en faz­la yok­la­yan ta­kım olan Fe­ner­bah­çe bun­la­rın 44'ün­de isa­bet sağ­la­ya­rak bu alan­da da zir­ve­de yer al­dı. Şut­la­rı­nın 16'sı­nı go­le çe­vi­­ren Ka­nar­ya li­gin en gol­cü ta­kı­mı ol­du.

Sa­rı-La­ci­vert­li ekip hü­cum­cu fut­bol ya­pı­sı­na rağ­men pas oran­la­rın­da da göz ka­maş­tır­dı. 2 bin 193 sa­yı­sıy­la li­gin en faz­la pas ya­pan ta­kı­mı un­va­nı­na eri­şen Fe­ner­bah­çe isa­bet­li 31 or­tay­la da yi­ne ra­kip­le­ri­ne toz yut­tur­du. Ta­kım ola­rak el­de edi­len bu ba­şa­rı­la­rın ya­nı sı­ra Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­lar bi­rey­sel ola­rak da siv­ril­di. 6 haf­ta­da 5 gol atan Dirk Kuyt gol kral­lı­ğı ya­rış­ma­sın­da en üst­te yer alır­ken 5 maç­ta 4 asist ile oy­na­yan Ca­ner de bu alan­da zir­ve­yi kim­se­ye kap­tır­ma­dı.

Yanal egale peşinde

Öte yan­dan Fe­ner­bah­çe ge­le­cek haf­ta sa­ha­sın­da Trab­zons­por'u mağ­lup eder­se lig­de üst üs­te 6'ncı ga­li­bi­ye­ti­ni ala­cak. Bu, tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal'ın ka­ri­yer re­ko­ru­nu ega­le et­me­si an­la­mı ta­şı­ya­cak. Ya­nal 2006-07 se­zo­nun­da Ma­ni­sas­por'u ça­lış­tı­rır­ken 4'ün­cü haf­ta ile 9'un­cu haf­ta ara­sın­da 6 maç­lık bir ga­li­bi­yet se­ri­si ya­şa­mış ve ken­di re­ko­ru­nu kır­mış­tı.

Kiğılı'dan 6+0+4 eleştirisi

Fe­ner­bah­çe Baş­kan­ve­ki­li Ab­dul­lah Ki­ğı­lı, Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'nun al­dı­ğı 6+0+4 ya­ban­cı ka­ra­rı­nı ku­lüp ola­rak des­tek­le­me­le­ri­ne rağ­men ya­ban­cı sı­nı­rı­nın kalk­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Bir TV ka­na­lın­da ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da Ki­ğı­lı "Eğer siz dün­ya mar­ka­sı ol­mak, Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde oy­na­mak is­ti­yor­sa­nız ya­ban­cı sı­nı­rı­nı kal­dır­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­si­niz.

Ken­di li­gin­de oy­na­ya­cak­san bu ka­dar ya­ban­cı­ya da ge­rek yok. Av­ru­pa'da oy­na­dı­ğın va­kit, 10 ta­ne, 9 ta­ne. Şu an­ki du­rum ben­ce yan­lış, TFF'nin bu­nu kal­dır­ma­sı ge­re­kir. Önü­müz­de­ki se­ne 5+0+3 ola­cak. Yıl­lar­dır AB'ye gir­mek için mü­ca­de­le edi­yor­sun, Av­ru­pa'da oy­na­mak için de sı­nır ge­ti­ri­yor­sun. Saç­ma­sa­pan şey­ler" yorumunda bulundu.

Ki­ğı­lı Fenerbahçe Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı'nın is­mi­nin de­ği­şip de­ğiş­me­ye­ce­ğiy­le ilg­li­li bir so­ru­ya da "Bu Ge­nel Ku­rul ta­ra­fın­dan ve­ri­le­bi­le­cek bir ka­rar Ama ben­ce is­mi de­ğiş­tir­me­ye ge­rek yok" de­di.

Samandıra'da hedef Trabzon

Fe­ner­bah­çe, li­gin 7. haf­ta­sın­da pa­zar gü­nü evin­de oy­na­ya­ca­ğı Trab­zons­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na bir gün­lük iz­nin ar­dın­dan de­vam ede­cek. Sa­rı-La­ci­vert­li fut­bol­cu­lar Samandıra Can Bartu Tesis- leri'nde gü­nü çift an­tren­man­la ge­çi­re­cek. Bu ara­da Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da sağ ar­ka üst ada­le­sin­de ikin­ci de­re­cede ze­de­len­me mey­da­na ge­len Me­ire­les'in Trab­zon ma­çın­da oy­na­ma­sı­nın çok dü­şük bir ih­ti­mal ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.