Ali Şen Mehmet Ali Aydınlar\'ı desteklediğini açıkladı.

Fe­ner­bah­çe’nin es­ki baş­kan­ı Ali Şen, Yıl­dı­rım’ı ne­den des­tek­le­me­ye­ce­ği­ni açıkladı. “Kim­se ku­lü­bün gi­di­şa­tın­dan mut­lu de­ğil. Ben Ay­dın­lar’ın ye­te­ne­ği­ni ve kül­tü­rü­nü bi­li­yo­rum. Viz­yo­n sahibi bir adam. Onu des­tek­li­yo­rum” de­di.

Fe­ner­bah­çe’de 2-3 Ka­sım ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak ola­ğa­nüs­tü kon­gre yak­la­şır­ken, se­çim ku­lis­le­ri de ha­re­ket­len­me­ye baş­la­dı. He­nüz aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­yan mev­cut baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’a kar­şı cep­he gi­de­rek bü­yü­yor.

Es­ki baş­kan­lar­dan Ali Şen, des­te­ği­ni bir­kaç gün ön­ce aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Meh­met Ali Ay­dın­lar’dan ya­na kul­lan­dı ve “Ay­dın­lar, yö­ne­ti­me se­çil­di­ği tak­dir­de ku­lü­bü bu­gün­kü sı­kın­tı­lı du­ru­mun­dan kur­ta­rır” de­di.

Fe­ner­bah­çe’nin es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den Li­mak Hol­ding’in pat­ro­nu Ni­hat Öz­de­mir’in Ko­so­va’nın baş­ken­ti Priş­ti­na’da yap­tır­dı­ğı ha­va­ala­nı­nın açı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­lan Şen, BU­GÜN’e özel de­meç ver­di ve ne­den Yıl­dı­rım’ı baş­kan ola­rak gör­mek is­te­me­di­ği­ni an­lat­tı.

ORHAN KEÇELİ'Yİ YANINA ALDI

Fe­ner­bah­çe’nin es­ki ge­nel sek­re­te­ri ve ba­sın söz­cü­sü Or­han Ke­çe­li ile bir­lik­te ko­nu­şan Şen, “Biz iki­miz, kon­gre­de Ay­dın­lar’ı des­tek­le­ye­ce­ğiz” der­ken, gö­rüş­le­ri­ni şöy­le di­le ge­tir­di: “Uzun yıl­lar son­ra Aziz Yıl­dı­rım’a kar­şı Şa­dan Kal­ka­van’dan son­ra bir aday çık­tı.

Bü­tün Fe­ner­bah­çe­li­ler, ku­lü­bün şu an­da­ki gi­di­şa­tın­dan çok mut­lu de­ğil. Bu ne­den­le ben Meh­met Ali Ay­dın­lar’ı des­tek­li­yo­rum. Ay­dın­lar, yö­ne­ti­me se­çil­di­ği tak­dir­de hiç kuş­kum yok ki, viz­yo­nu olan bir adam ol­du­ğu için ku­lü­bü bu­gün­kü sı­kın­tı­lı du­ru­mun­dan çı­ka­racaktır. Onun iyi bir baş­kan ola­ca­ğı­na da­ir inan­cım tam­dır.”

REKOR KATILIM BEKLENTİSİ

Ay­dın­lar ile ken­di baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­nı, bu ne­den­le onu iyi ta­nı­dı­ğı­nı da vur­gu­la­yan Şen şöy­le ko­nuş­tu: “Biz ken­di­siy­le be­ra­ber ça­lış­tık ve Ay­dın­lar’ın kül­tü­rü­nü bi­li­yo­rum, ye­te­ne­ği­ni bi­li­yo­rum. Ya­pı­la­cak kon­gre ve se­çim Fe­ner­bah­çe’ye ha­yır­lı, uğur­lu ol­sun. De­le­ge­ler­den ve kon­gre üye­le­rin­den bir ri­cam var. Her­kes, Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü­nün ta­ri­hi­ni ve bü­yük­lü­ğü­nü bi­le­rek, kav­ga ve gü­rül­tü ol­ma­dan kon­gre­ye git­sin­ler. Böy­le ola­ca­ğı­na da inan­cım tam­dır. Ak­si tak­dir­de se­çim­le­re göl­ge dü­şer.”

Şen, şim­di­ye ka­dar ya­pı­lan kon­gre­le­re gö­re ye­ni kon­gre­de re­kor ka­tı­lım bek­le­di­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di “Her Fe­ner­bah­çe­li’nin kon­gre­ye gi­dip ye­ni bir say­fa aç­mak için oy ver­mesini bek­li­yo­ruz” ifadelerini kullandı.

DESTEK ARTARAK BÜYÜYOR

Şen’in gö­rüş­le­ri­ne ay­nen ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Or­han Ke­çe­li, “Ben de Meh­met Ali Ay­dın­lar’ı des­tek­li­yo­rum” di­ye­rek fik­ri­ni açık­ça be­lirt­ti. Bu ara­da, Mah­mut Us­lu’nun da Şen ve Ke­çe­li ile bir­lik­te Ay­dın­la­r’ı des­tek­le­ye­ce­ği be­lir­til­di.

‘İyi mesajlarım var’

Aydınlar, projelerinin hazır olduğunu ancak strateji gereği açıklamadığını söyledi.

Fe­ner­bah­çe baş­kan ada­yı Meh­met Ali Ay­dın­lar, kon­gre­ye her şe­yiy­le ha­zır ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Sa­hi­bi ol­du­ğu Acı­ba­dem Has­ta­ne­si’nde ka­tıl­dı­ğı bir ta­nı­tım top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan ko­nu­şan Ay­dın­lar, Fe­ner­bah­çe’yle il­gi­li pro­je­le­ri­ni önü­müz­de­ki gün­ler­de ya­pa­ca­ğı bir ba­sın top­lan­tı­sıy­la an­la­ta­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Prog­ra­mım bel­li an­cak stra­te­jim ge­re­ği şu an­da açık­la­mı­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.

“Yö­ne­tim ku­ru­lu lis­te­niz ha­zır mı” şek­lin­de­ki so­ru üze­ri­ne Ay­dın­lar “Her şe­yim­le ha­zı­rım ama bir sü­reç var. O sü­reç için­de adım­la­rı­mı­zı ata­ca­ğız. Kim­se me­rak et­me­sin, ya­pa­ca­ğım ba­sın top­lan­tı­sın­da ca­mi­aya çok iyi me­saj­lar ge­le­cek” şek­lin­de ko­nuş­tu.

İddialara cevap yok

Ay­dın­lar’ın tüm pro­je­le­ri­ni, kon­gre gü­nü üye­le­rinin kar­şı­sın­da açık­la­mak üze­re giz­li tut­tu­ğu be­lir­ti­li­- yor. Ya­kın çev­re­si­ne ise “O gün kon­gre sa­lo­nun­da­ki her­ke­sin et­ki­le­ne­ce­ği ve bü­yük yankı uyandıracak bir ko­nuş­ma ola­ca­k” de­di­ği öğ­re­nil­di. Bu ara­da son gün­ler­de hak­kın­da “Alex’i ge­ri ge­ti­re­cek. Sta­dın ta­pu­su­nu ken­di im­kan­la­rıy­la alıp ku­lü­be he­di­ye ede­cek” gi­bi cid­di id­di­alar­ olan Ay­dın­lar bun­lar­la i­lgi­li doğ­ru­la­ma ya da ya­lan­la­ma yo­lu­na git­mi­yor. 

Kaynak: Bugün 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.