Yolsuzluk ve Rüşvete hem Af hem Ödül!

Sicili temizlendiği için bankalardan kredi kullanmalarının önünü de açacak.

Bi­lin­di­ği gi­bi hü­kü­me­tin çı­kar­dı­ğı son 'tor­ba ya­sa' ile şir­ket pat­ron­la­rı­na ka­sa af­fı ge­ti­ril­di. Bu­na gö­re def­ter ka­yıt­la­rın­da gö­rü­nen an­cak ka­sa­da bu­lun­ma­yan pa­ra­lar yüz­de 3 ver­gi öde­mek şar­tıy­la ka­yı­tal­tı­na alı­na­bi­le­cek.

Be­yaz say­fa açı­la­cak

Şir­ket or­tak­la­rı­nın ken­di şir­ket­le­rin­den çe­kip tek­rar ya­tır­ma­dık­la­rı pa­ra­la­rın mu­ha­se­be ka­yıt­la­rı­na alın­ma­sı­nı sağ­la­yan bu dü­zen­le­me­nin ay­nı za­man­da şir­ket­le­re kre­di yo­lu­nu da aça­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Dü­zen­le­me sa­ye­sin­de, or­tak­la­rı ta­ra­fın­dan ka­sa­sın­dan faz­la pa­ra çe­ki­len şir­ket­le­re ban­ka­lar­ca bir an­lam­da “be­yaz say­fa­”  açıl­mış ola­ca­ğı ifa­de edi­li­yor.

'Ön­ce bor­cu­nu öder'

Ban­ka­lar, kre­di baş­vu­ru­sun­da bu­lu­nan, kre­di ta­lep eden şir­ket­le­rin ma­li def­ter­le­ri­ni in­ce­ler­ken or­tak­la­rın ken­di şir­ket­le­rin­den çe­kip öde­me­dik­le­ri pa­ra­la­ra bü­yük has­sa­si­yet gös­te­ri­yor.

Ban­ka­lar, or­tak­la­rı­nın üze­rin­de bü­yük mik­tar­lar­da borç he­sa­bı gö­rü­nen, pat­ron ca­ri he­sa­bı şiş­miş şir­ket­le­rin kre­di ta­le­bi­ni doğ­ru­dan ge­ri çe­vi­ri­yor. Çün­kü, ka­yıt­la­rın­da ken­di şir­ke­ti­ne bor­cu­nu öde­me­miş gö­rü­nen pat­ron­la­rın ban­ka bor­cu­nu da öde­me­ye­ce­ği ra­por edi­li­yor. Tor­ba ya­sa sa­ye­sin­de, şir­ke­tin­den pa­ra alıp kon­trol­süz bir şe­kil­de har­ca­yan, ya­sa­dı­şı der­nek ve ben­ze­ri yer­le­re ba­ğış ya­pan ya da rüş­vet ve­rip bu pa­ra­yı şir­ke­te ge­ri ya­tır­ma­mış olan pat­ron­lar bu pa­ra­lar için sa­de­ce yüz­de 3'lük ver­gi öde­dik­le­rin­de bi­lan­ço­lar dü­ze­le­cek.

Bi­lan­ço­la­rı dü­ze­le­cek

Or­tak­lar ta­ra­fın­dan şir­ke­te ia­de edil­me­yen bu tu­tar­lar def­ter­ler üze­rin­de ka­yı­tal­tı­na alın­mış ola­ca­ğı için, ban­ka­la­rı ra­hat­sız eden bo­zuk bi­lan­ço gö­rün­tü­le­ri or­ta­dan kal­ka­cak. Do­la­yı­sıy­la, da­ha ön­ce ban­ka ka­pı­la­rın­dan dö­nen çok sa­yı­da şir­ke­tin bu sa­ye­de ban­kalardan kre­di al­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.

Hesap kapatılmıyordu

Pat­ron­lar ya da or­tak­lar sa­hi­bi ol­duk­la­rı şir­ket­ler­den ya ma­aş ya hu­zur hak­kı ya da kâr pa­yı ala­rak pa­ra kul­la­na­bi­li­yor. Bu­nun dı­şın­da şir­ket­ler­den pa­ra çe­ki­le­mi­yor. Şir­ket­ler­den çe­ki­len pa­ra­la­rın bi­lan­ço­da ka­pa­tıl­ma­ma­sı ha­lin­de, öden­me­yen tu­ta­ra yıl­lık yüz­de 9-11 ora­nın­da re­es­kont fai­zi uy­gu­la­nı­yor. Fa­iz öden­se de ka­pa­tıl­ma­dı­ğı sü­re­ce pat­ron ca­ri he­sa­bı hep açık ka­lı­yor.

He­sap, ay­nı za­man­da pat­ro­nun ge­li­ri gö­rün­dü­ğü için he­sa­bı ka­pat­mak için yüz­de 15-35 Ge­lir Ver­gi­si öde­mek ge­re­ki­yor. Bu ver­gi yük­sek bu­lun­du­ğu için he­sap ka­pa­tı­la­mı­yor­du. Ka­sa af­fı, iş­te bu so­ru­nu çöz­dü, yüz­de 3 ver­giy­le he­sap­la­rın dü­zel­til­me­si­nin yo­lu açıl­dı.

Bugün Gazetesi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.