Uluslararası Af Örgütü Türkiye'yi Suriyeli'ler konusunda uyardı

Tür­ki­ye­’de­ki Su­ri­ye­li mül­te­ci­ler­le il­gi­li ra­po­ru­nu açık­la­yan Ulus­la­ra­ra­sı Af Ör­gü­tü, çar­pı­cı hu­sus­la­ra dik­kat çek­ti. Ra­po­r­da, Su­ri­ye­’den 1,6 mil­yon mül­te­ci­nin Tür­ki­ye­’ye sı­ğın­dı­ğı be­lir­til­di. Ör­gü­tün Tür­ki­ye Şu­be­si­’n­den Vol­kan Gö­ren­dağ, Tür­ki­ye­’de 1 mil­yo­na ya­kın ka­yıt­sız Su­ri­ye­li mül­te­ci ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

Ra­po­ru açık­la­yan Tür­ki­ye araş­tır­ma­cı­sı An­drew Gard­ner ise, “Tür­ki­ye yüz bin­ler­ce mül­te­ci­nin en te­mel ih­ti­yaç­la­rı­nı bi­le kar­şı­la­mak için çır­pı­nı­yor. Bu yüz­den mül­te­ci­le­rin ço­ğu yok­sul­luk­la baş ba­şa ka­lı­yo­r” de­di.

KEN­Dİ BAŞ­LA­RI­NA BI­RA­KIL­DI­LAR

Gard­ner, “1,3 mil­yon­dan faz­la mül­te­ci ken­di­le­ri­ni ko­ru­mak için bir ba­şı­na bı­ra­kıl­mış du­rum­da. Res­mi kamp­la­rın dı­şın­da­ki mül­te­ci­le­rin sa­de­ce yüz­de 15’i yar­dım ku­ru­luş­la­rın­dan des­tek alı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Mül­te­ci­le­rin ço­ğu­nun park ve­ya du­rak­lar­da, yüz­de 25’i­nin ise yı­kık bi­na­lar­da ve kim­se­nin ya­şa­ya­ma­ya­ca­ğı yer­ler­de ba­rın­dık­la­rı­nı kay­de­den Gard­ner, “AB ül­ke­le­ri de ar­tık da­ha faz­la yar­dım yap­ma­lı­” ifadelerini kullandı.

Dilencilik yapanlar kampa

Su­ri­ye­li mül­te­ci­le­rin su­ça ka­rış­ma oran­la­rı hız­la ar­tın­ca Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM), ha­re­ke­te geç­ti. Özel­lik­le bü­yük şe­hir­ler­de; hır­sız­lık, di­len­ci­lik, darp, ya­ra­la­ma gi­bi suç­la­ra ka­rı­şan Su­ri­ye­li­le­r’­i ıs­lah et­me­nin for­mü­lü­nü bul­du. 81 ile ge­nel­ge gön­de­ren EGM, “Gü­ven­lik ve asa­yi­şi ih­lal eden Su­ri­ye­li­le­r’­i AFAD bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren ba­rın­ma mer­kez­le­ri­ne sevk edi­n” ta­li­ma­tı ver­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve­ri­le­ri­ne gö­re, 2011-2013’te 3 bin 932 olay­da 6 bin 715 Su­ri­ye­li su­ça ka­rış­tı.

17 kişi sınırda öldürüldü

Af Ör­gü­tü­’nün ra­po­run­da,  Tür­ki­ye­’nin sı­nır­da açık ka­pı po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­ma­sı­na rağ­men 900 km’­lik sı­nır­da sa­de­ce iki ta­ne açık sı­nır ka­pı­sı bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. Ra­po­ra gö­re, pa­sa­por­tu ol­ma­yan­la­rın sı­nır­dan geç­me­si­ne izin ve­ril­me­di­ği­ni, bu yüz­den de mül­te­ci­le­rin ka­çak yol­la­ra baş­vur­du­ğu be­lir­til­di. Ara­lık 2013-Ağus­tos 2014 ara­sın­da ka­çak ge­çiş ya­pan en az 17 ki­şi­nin gü­ven­lik güç­le­ri ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü kay­de­dil­di.

KAMİL ELİBOL - BUGÜN GAZETESİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.