Türkiye Şeffaflık Derneği\'nden çarpıcı \'yolsuzluk\' anketi
Tür­ki­ye Şef­faf­lık Der­ne­ği yol­suz­luk ve rüş­vet ile il­gi­li bir an­ket ça­lış­ma­sı yap­tı. Der­ne­ğin res­mi in­ter­net si­te­sin­den ya­pı­lan an­ket­te “Tür­ki­ye­’de rüş­vet ve yol­suz­lu­ğun ne öl­çü­de yay­gın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­su­nu­z” so­ru­su ka­tı­lım­cı­la­ra so­rul­du. An­ke­te ka­tı­lan 1568 ki­şi­nin ver­di­ği ce­vap­lar ara­sın­da Tür­ki­ye­’de yol­suz­luk ve rüş­ve­tin ol­ma­dı­ğı­na inanan kim­se çık­ma­dı.

YÜZDE 69 VAR DEDİ

An­ket­te, “Yol­suz­lu­ğun ve rüş­ve­tin ne şe­kil­de yay­gın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­su­nu­z” so­ru­su­na ve­ri­len en yük­sek ce­vap yüz­de 69.4 ile “Her yer­de sis­te­ma­tik ve yay­gın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” ol­du. “Ba­zı ku­rum­lar­da sis­te­ma­tik ve yay­gın ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” ce­va­bı­nın ora­nı yüz­de 24.6, “Sis­te­ma­tik ol­ma­yan, mün­fe­rit olay­lar ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ru­m” di­yen­le­rin ora­nı ise yüz­de 3.8 ol­du. Hâlâ de­vam eden an­ket­te “Yay­gın ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m”, “Tür­kiye­’de rüş­vet ve yol­suz­luk yo­k” ve “Fik­rim yo­k” di­yen­ kimse çıkmadı.

Der­nek ta­ra­fın­dan ay­rı­ca “Te­miz si­ya­set için ilk adım: malvar­lık­la­rı açık­lan­sı­n” im­za kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı. Kam­pan­ya­ya şu a­na ka­dar 15 bin 205 ki­şi­nin im­za at­tı­ğı be­lir­til­di.

UGANDA’DA BİLE ŞEFFAF

Ya­pı­lan açık­la­ma­da Rus­ya, Uk­ray­na, Ugan­da, Ce­za­yir ve Tay­land gi­bi ül­ke­ler­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin da­hi    malvar­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­le­rin­de     her yıl gün­cel­le­ne­rek ya­yın­lan­dı­ğı ak­ta­rıl­dı.

Temiz siyaset için 5 öneri

Derneğin temiz siyaset için hazırladığı 5 maddelik yol haritasında şunlar yer aldı:

1.Si­ya­set­çi­ler için Si­ya­si Etik Ya­sa­sı aci­len ha­zır­lan­ma­lı ve yü­rür­lü­ğe kon­ma­lı­dır. Si­ya­set­çi­ler için etik dü­zen­le­me­le­rin bu­lun­ma­ma­sı önem­li bir ek­sik­lik­tir. Si­ya­si Etik Ya­sa­sı, etik dav­ra­nış ku­ral­la­rı, he­di­ye al­ma, gö­rev son­ra­sı sı­nır­la­ma­lar, lo­bi fa­ali­yet­le­ri, çı­kar ça­tış­ma­sı ku­ral­la­rı ve malvar­lı­ğı­nın açık­lan­ma­sı­na iliş­kin dü­zen­le­me­ler içer­me­li.

2. Tüm se­çil­miş­ler, üst dü­zey bü­rok­rat­lar ve si­ya­si par­ti baş­kan­la­rı­nın mal bil­di­rim­le­ri in­ter­net üze­rin­den halk­la pay­laş­ma­lı. Et­ki­li bir top­lum­sal iz­le­me ve de­net­le­me me­ka­niz­ma­sı­ için mal bil­di­rim­le­ri her yıl gün­cel­len­me­li ve oluş­tu­ru­la­cak ba­ğım­sız bir ku­ru­luş ta­ra­fın­dan in­ce­len­me­li.

3. Yol­suz­luk ve rüş­vet gi­bi suç­lar ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı kap­sa­mın­dan çı­ka­rıl­ma­lı. Tür­ki­ye­’de ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın yol­suz­luk suç­la­rı­nı da kap­sa­ya­cak şe­kil­de ge­niş tu­tul­ma­sı, he­sap ve­re­bi­lir­li­ği or­ta­dan kal­dır­mak­ta ve so­rum­lu­la­rın ce­za­sız kal­ma­sı so­nu­cu­nu do­ğur­makta.

4.Si­ya­si par­ti fi­nans­ma­nı sis­te­mi şef­faf­lık­tan yok­sun ve bu du­rum si­ya­si par­ti­le­rin ge­lir kay­nak­la­rı ve gi­der­le­ri­nin iz­len­me­sin­de güç­lük oluşturmakta. Se­çim kam­pan­ya­la­rı­nın fi­nans­ma­nı­na iliş­kin dü­zen­le­me­le­rin yok­lu­ğu, ka­yıt dı­şı ba­ğış ris­ki­ni or­ta çı­kar­mak­ta ve bü­yük mik­tar­da ba­ğış ya­pan­la­ra yö­ne­lik ka­yır­ma­cı­lık­la­ra ka­pı aç­mak­ta. Si­ya­si par­ti­le­rin fi­nans­ma­nı ve de­ne­ti­min­de şef­faf­lık ve he­sap ve­re­bi­lir­li­ği gü­ven­ce­ye ala­cak bir sis­tem uy­gu­la­ma­ya ge­çi­ril­me­li. Se­çim büt­çe­le­ri açık­lan­ma­lı ve et­kin bir şe­kil­de iz­len­me­li.

5.Ba­ğım­sız ku­ru­luş­la­rın se­çim­le­ri iz­le­me­si­ni sağ­la­ya­cak bir me­ka­niz­ma­ya ih­ti­yaç var. Bu me­ka­niz­ma­nın yok­lu­ğu şef­faf ve adil se­çim­le­rin önün­de­ki baş­lı­ca en­gel.

“Başbakan korumaları 45 dakika copla dövdü”

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Os­ma­ni­ye­’de­ki mi­tin­gin­de aç­tı­ğı ‘Hır­sız va­r’ pan­kar­tı son­ra­sı gö­zal­tı­na alı­nan İb­ra­him Alı­cı (35), Baş­ba­ka­n’­ın ko­ru­ma­la­rı ta­ra­fın­dan dö­vül­dü­ğü­nü söy­le­di. Vü­cu­dun­da­ki mor­luk­la­rı gös­te­ren Alı­cı, “Be­ni Baş­ba­ka­nı­mı­zın ko­nuş­tu­ğu plat­for­mun ar­kasın­da­ki mi­ni­bü­se bin­dir­di­ler. 3-4 B ko­ru­ma po­li­si eli­mi ar­ka­dan ke­lep­çe­le­yip 45 da­ki­ka-bir sa­at cop­la döv­dü­” de­di. Par­ti­li­ler ta­ra­fın­dan da tar­tak­la­nan ve ka­mu gö­rev­li­si­ne ha­ka­ret suç­la­ma­sıy­la ifa­de­si alı­nan Alı­cı, da­ha son­ra tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re ser­best bı­ra­kıl­dı. Alı­cı, pan­kart aç­tık­tan son­ra yum­ruk­la­dı­ğı­nı ve bun­la­rın ka­me­ra ka­yıt­la­rın­da gö­rü­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Darp ra­por­la­rı­mız var. Has­ta­ne­den darp ra­po­ru al­dık ama has­ta­ne po­li­si ‘Ra­po­ru sav­cı­lık­tan alır­sı­n’ di­ye­rek ba­na ver­me­di”  dedi.

BAŞIMA SİLAH DAYADI

Alıcı, Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma mü­dü­rünün em­ni­ye­te gel­diğini söyleyerek yaşananları şöyle anlattı: “Şi­ka­yet­çi ol­ma­ya­cak­sın, so­nun iyi ol­ma­z di­ye teh­dit etti. Ben de da­va­cı ola­ca­ğı­mı be­lirt­tim. Ka­fa­ma si­lah da­ya­yıp, si­la­hın ho­ro­zu­nu çe­kip çe­kip bı­rak­tı­lar.”

AK Partİ üyesİ çıktı

Eski uzman çavuş İbrahim Alıcı, AK Parti’nin Adana Seyhan Teşkilatı 2012 / 1U dönem aktif üyesi olduğunu söyledi. Alıcı “Ben AKP üyesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Anayasal hakkım olan protesto hakkımı kullanmak için mitinge katıldım” dedi.

BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.