Sağlık harcaması vatandaşın cebini yakıyor

Tür­ki­ye­’de Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu açık­la­rı­nın son dört yıl­da ye­ni­den ar­tış eği­li­mi­ne gir­me­si­nin fa­tu­ra­sı, 2008 yı­lın­da uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nan Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı­’na rağ­men va­tan­da­şa ke­sil­me­ye baş­lan­dı.

İs­tan­bul Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı­’nın  (İSM­MMO) ha­zır­la­dı­ğı “Tür­ki­ye­’de Sağ­lık Stra­te­ji­le­ri ve Har­ca­ma­la­r” ad­lı ra­po­ra gö­re va­tan­da­şın ce­bin­den çı­kan sağ­lık har­ca­ma­la­rı tu­ta­rı 14 mil­yar li­ra­ya ula­şır­ken 2014 yıl so­nu iti­ba­riy­le 15 mil­yar li­ra­yı bu­la­ca­ğı kay­de­dil­di.

SGK AÇIĞI BÜTÇEYİ ZORLUYOR

İSM­MMO ra­po­ru­na gö­re, 'Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı'nın res­men uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı­ğı 1 Ekim 2008'den son­ra­ki ve­ri­le­re gö­re de bir ke­si­min ka­ra­de­lik ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı sos­yal gü­ven­lik açı­ğı ko­nu­sun­da gi­de­rek be­lir­gin­le­şen ne­ga­tif tab­lo büt­çe­yi zor­lu­yor. 2009 yı­lın­da 28.7 mil­yar li­ra olan Tür­ki­ye'nin sos­yal gü­ven­lik açı­ğı, 2011'de 16.2 mil­yar li­ra­ya düş­tük­ten son­ra ye­ni­den çı­kı­şa geç­ti. Açık, Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı uy­gu­la­ma­sı­nın zo­run­lu ha­le ge­ti­ril­di­ği 2012'den iti­ba­ren yük­se­le­rek 17.2 mil­ya­rı, 2013 yı­lın­da ise 19.6 mil­yar li­ra­yı bul­du. 2014 yı­lı SGK açık bek­len­ti­si ise 21.5 mil­yar li­ra.

BÜYÜK RİSK BEKLENİYOR

Ra­po­ra iliş­kin de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan İs­tan­bul Ser­best Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı (İSM­MMO) Baş­ka­nı Yah­ya Arı­kan sağ­lık­ta has­ta­lık de­ğil, has­ta mer­kez­li bir sis­te­min ku­rul­ma­sı­nın öne­mi­ne işa­ret et­ti. Arı­kan tüm hal­kı kap­sa­yan, yük­sek stan­dart­la­ra sa­hip, per­for­mans­lı, bir alt­ya­pı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­dı. Arı­kan, Tür­ki­ye nü­fu­su­nun ile­ri­ki yıl­lar­da yaş­lan­ma­sı­na bağ­lı ola­rak eko­no­mi­yi ve büt­çe­yi da­ha bü­yük risk­le­rin bek­le­di­ği­ni ifa­de et­ti.

Arı­kan şöy­le ko­nuş­tu: “Sağ­lık po­li­ti­ka­la­rın­da ço­cuk, ka­dın, yaş­lı gi­bi grup­la­ra yö­ne­lik bir stra­te­ji­nin oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor. Ay­nı şe­kil­de ge­rek özel ge­rek­se de ka­mu sağ­lık ku­rum­la­rın­da ni­te­lik­li in­san gü­cü, iş­le­yen bir alt­ya­pı­nın ya­nın­da, hiz­met prog­ram­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor.

PLANLAMA ŞART

Özel­lik­le de sağ­lık büt­çe­si nü­fus­ bi­lim ve­ri­le­ri­ne da­ya­lı ola­rak plan­la­nır­sa va­tan­da­şın ile­ri­de sağ­lı­ğa ce­bin­den öde­ye­ce­ği har­ca­ma­lar mi­ni­mi­ze edi­le­bi­lir. Sos­yal dev­let de bu­nu ge­rek­ti­rir."

90 MİLYON KEZ ACİLE GİTTİK

Ça­lı­şan ve emek­li­ler­den ha­len 10 fark­lı isim­le kat­kı pa­yı is­te­nir­ken, pa­ra öde­mek­ten kur­tul­mak is­te­yen va­tan­daş has­ta­ne­le­rin acil ser­vis­le­ri­ne yö­nel­di. 77 mil­yon nü­fus­lu Tür­ki­ye­’de has­ta­lar bir yıl­da te­da­vi için 90 mil­yon kez acil ser­vis­le­re git­ti.

10 ÇEŞİT KATKI PAYI ÖDÜYORUZ

- İlaç bedelinin yüzde 10-20'si

- Muayene için 5-12 Türk lirası

- Reçete için 3 Türk Lirası

- Eşdeğer ilacın en ucuzunun yüzde 10’u

- İlaç kutusu başına ek 1 Türk Lirası

- Tetkik parası

- Öncelikli tetkik parası

- Özel hastane işlemlerinde liste fiyatından % 200’e ulaşan oranlarda ödeme

- İstisnai hizmetle hastaneye göre değişen otelcilik ücretleri ödemesi

-Telefonla randevu için 4.5 lirayı bulan harcama

HER SENE ARTIYOR

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu, OECD, Özel Has­ta­ne­ler ve Sağ­lık Ku­ru­luş­la­rı­’nın ve­ri­le­rin­den ya­rar­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan ça­lış­ma­ya gö­re va­tan­da­şın ce­bin­den çı­kan sağ­lık öde­me­le­ri her yıl bir ön­ce­ki­ne gö­re cid­di ar­tış gös­ter­di.

2009 yı­lın­da 8.1 mil­yar li­ra olan bu tu­tar, 2012 yı­lın­da 11.7 mil­ya­rı aşar­ken, TÜ­İK’­in son açık­la­dı­ğı ve­ri­ye gö­re 2013’te ra­kam 13.2 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı.  2014 yı­lın­da ise söz ko­nu­su ra­kam tah­mi­ni 15 mil­yar li­ra­yı bu­la­cak.

BUGÜN GAZETESİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.