PKK’nın amacı, askersiz ve kurtarılmış bölge oluşturmak

Askere, operasyon izni verilmediği için yol günlerdir kapalı. Yetkililer SÖZCÜ’ye, “PKK, yeni bir açılım peşinde, devlet de seyirci kalıyor” dedi

Te­rör ör­gü­tü, ay­lar­dır, Bin­göl-Di­yar­ba­kır yo­lun­da, ge­ce-gün­düz araç­la­rı dur­du­rup kim­lik kon­tro­lü ya­pı­yor, gün­ler­dir de ay­nı yo­lu hen­dek­ler­le ka­zıp ka­pa­tı­yor. Va­li­lik onay ver­me­di­ği için de gü­ven­lik güç­le­ri­nin ope­ras­yon ya­pa­ma­dı­ğı id­di­a edi­li­yor. Pe­ki, PKK’­nın ama­cı ne? İş­te 4 gün­dür, te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lan yo­lun per­de ar­ka­sı:

‘Kur­ta­rıl­mış böl­ge­’

SÖZ­CÜ­’ye ula­şan bil­gi­le­re gö­re, PKK, böl­ge­de var olan ka­ra­kol­la­rın güç­len­di­ril­me­si­ni en­gel­le­mek ve böl­ge­yi as­ker­siz­leş­tir­mek için ça­lı­şı­yor. Ör­gü­tün ama­cı­nın ise “kur­ta­rıl­mış böl­ge­” al­gı­sı ya­ra­tıp, halk üze­rin­de­ki gü­cü­nü ar­tır­ma­yı plan­la­mak ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor. Önem­li ge­lir kay­na­ğı olan es­rar tar­la­la­rı­na kar­şı jan­dar­ma ope­ras­yo­nu­nu da en­gel­le­mek is­te­yen ör­güt, uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rıy­la bir­lik­te yö­re hal­kı­nı gü­ven­lik güç­le­ri­ne kar­şı kış­kır­tıp köy­le­ri­ne gel­me­le­ri­ne de en­gel ol­ma­yı plan­lı­yor.

So­rum­lu İçiş­le­ri

Yol gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ma gö­re­vi­nin İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na ait ol­du­ğu­nu be­lir­ten yet­ki­li­ler, “San­ki bu gö­rev Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın­mış gi­bi gös­te­ri­li­yor. Va­li­lik, bu ko­nu­da biz­den des­tek is­ter­se, ge­re­ği ya­pı­lır ve o yol tra­fi­ğe anın­da açı­lır. An­cak, böy­le bir ta­lep ol­ma­dı­ğı gi­bi, ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­cek bir du­rum da yok. Çün­kü va­li­lik em­rin­de po­lis ve jan­dar­ma bu­lun­mak­ta. İs­te­nir­se on­lar da bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­rir. An­cak emir yo­k” de­di­ler.

‘Dev­let se­yir­ci ka­lı­yo­r’

Ge­liş­me­le­ri ye­rin­de iz­le­yen bir gü­ven­lik yet­ki­li­si de SÖZ­CÜ­’ye şöy­le ko­nuş­tu: “Yo­lu ka­zıp tra­fi­ğe ka­pa­tan­la­rın te­rör ör­gü­tü men­su­bu ve si­lah­lı ol­ma­dı­ğı söy­le­ni­yor. An­cak bu doğ­ru de­ğil. On­la­rın ara­sın­da si­lah­lı te­rör ör­gü­tü men­su­bu da bu­lu­nu­yor. On­lar, yön­len­di­ri­yor. Çün­kü, böl­ge­de ye­ni bir açı­lım pe­şin­de­dir. Halk üze­rin­de ‘İs­te­di­ği­mi­zi ya­pa­rız, dev­let bi­ze ka­rı­şa­ma­z’ ima­jı ya­ra­tı­lıp böl­ge hal­kı üze­rin­de bas­kı ve gü­cü­nü ar­tı­rı­yor­lar. As­ke­rin böl­ge­den ta­ma­men çe­kil­me­si­ni is­ti­yor­lar. Dev­le­ti­miz de bu olup bi­ten­le­re se­yir­ci ka­lı­yor. Ben­zer bir olay baş­ka bir ili­miz­de ya­şan­sa, aca­ba bu ka­dar hoş­gö­rü­lü dav­ra­nı­lır mıy­dı?”

Da­ha çok ha­raç

Te­rör ör­gü­tü­nün yol kes­me­le­ri­ne, ço­cuk ka­çır­ma­la­rı­na kar­şı ope­ras­yon ya­pıl­ma­ma­sı ve va­li­le­rin ope­ras­yon ona­yı ver­me­me­si, böl­ge­de ör­gü­tün “ver­gi­” adı al­tın­da al­dı­ğı ha­raç mik­tar­la­rı­nı da ar­tır­dı. Da­ha ön­ce yol, okul, has­ta­ne, ba­raj baş­ta ol­mak üze­re ka­mu bi­na­sı ya­pan­lar­dan, mu­ham­men be­de­li­nin yüz­de 10’u alı­nır­ken, son dö­nem­ler­de bu­nun yüz­de 20’le­re ka­dar ulaş­tı­ğı be­lir­len­di.
Bu ara­da, ka­ra­kol ya da ka­le­kol in­şa­at­la­rı­nı ya­pan mü­te­ah­hit­ler­den in­şa­at iha­le be­de­li­nin yüz­de 30’u­nu ha­raç ola­rak is­te­yen te­rör ör­gü­tü­nün, şim­di de bun­la­rın ya­pı­mı­nı ta­ma­men en­gel­le­me­ye ça­lış­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. Mü­te­ah­hit­ler ve ça­lı­şan­la­rı ölüm­le teh­dit edi­li­yor.

O fotoğraf isyan ettirdi

DÜN, Söz­cü­’nün ilk say­fa­sın­da yer ver­di­ği “PKK yol ke­si­yor, Meh­met­çik sey­re­di­yo­r” ha­be­ri mu­ha­le­fe­tin bi­rin­ci gün­de­mi ol­du. CHP’­li Akif Ham­za­çe­bi “Baş­ba­kan sa­de­ce ko­yun­lar­dan so­rum­lu, in­san­lar­dan de­ğil her hal­de­” dedi. Başbakan’ın PKK’nın kaçırdığı çocuklarla ilgili HDP ve BDP’ye yönelik çağrısı ve hükümetin planlarının hatırlatılması üzerine ise Hamzaçebi, yapılan çağrıyı eleştirdi, “B ve C planı birer palavradan ibarettir. B planı teslimiyet, C planı ise kaçmaktır” dedi. MHP’­li Öz­can Ye­ni­çe­ri de SÖZ­CÜ­’yü Mec­li­s’­te gös­te­re­rek, “A­çı­lı­ma uy­gun va­li, PKK’­ya uy­gun ik­ti­dar. Te­rö­rist­le­rin kes­ti­ği yo­lun yüz met­re ka­dar ya­kı­nı­na ge­len gü­ven­lik güç­le­ri bek­li­yor. İs­tan­bu­l’­da, ‘Po­lis na­sıl sab­re­di­yor an­la­mı­yo­ru­m’ di­yen Er­do­ğan, Gü­ney­do­ğu­’da, ‘Do­kun­ma­yın te­rö­ris­te­’ ta­li­ma­tı ve­ri­yor. Va­li aciz, ça­re­siz. Bel­li ki ken­di­si­ne böy­le ta­li­mat ve­ril­mi­ş” de­di.

SAYGI ÖZTÜRK

SÖZCÜ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.