Patronlara ‘bağış yapın’ baskısı

Veli Toprak- Cumhurbaşkanı ada­yı Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın se­çim kam­pan­ya­sı için açı­lan ‘ba­ğı­ş’ he­sa­bı tar­tı­şıl­ma­ya de­vam edi­yor. HDP’­nin Çan­ka­ya Köş­kü ada­yı Se­la­hat­tin De­mir­taş, geçtiğimiz haf­ta “Va­li­ler, Er­do­ğa­n’­a ça­lı­şı­yor. İş adam­la­rın­dan pa­ra top­lu­yor­la­r” de­miş­ti.

Hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ­Sİ­AD) de üye­le­ri­ne gön­der­di­ği me­saj­da Baş­ba­ka­n’­ın he­sa­bı­na pa­ra ya­tır­ma­la­rı­nı is­te­di. MÜ­Sİ­AD An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı İl­han Er­dal ta­ra­fın­dan, işa­dam­la­rı­nın cep te­le­fo­nu­na gön­de­ri­len me­saj­da, pa­ra ya­tı­rıl­dık­tan son­ra bil­gi ve­ril­me­si de is­ten­di.

‘Ö­NEM­LE­ Rİ­CA­ O­LU­NU­R’: “De­ğer­li üye­miz; Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı T.C Baş­ba­ka­nı Sn Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın se­çim he­sa­bı T.C.Zi­ra­at Ban­ka­sı-Gi­ri­şim­ci An­ka­ra Ka­mu Şu­be­si IBAN Nu­ma­ra­sı TR 04 0001 0025 3303 3022 6260 09’dur.     12. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­nin, ül­ke­miz­de ba­rış ve kar­deş­lik ha­va­sın­da geç­me­si­ni di­ler; şu­be­miz­den de ne ka­dar des­tek olun­du­ğu­nu tes­pit et­mek adı­na ba­ğış ya­pan üye­le­ri­mi­-zin şu­be­mi­ze 03122122202 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan isim bil­dir­me­le­ri­ni önem­le ri­ca ede­riz. İl­han Er­dal, MÜSİAD An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı.”
‘LİS­TE YA­PI­YO­RU­Z’: Adı üze­rin­de ba­ğış ol­ma­sı­na rağ­men, ‘lis­te ya­pı­yo­ruz, bi­ze bil­di­ri­n’ şek­lin­de me­saj gön­de­ril­me­si iş adam­la­rı­nı zo­run­lu kıl­dı. Ba­zı­la­rı bu du­ru­ma tep­ki gös­ter­se de ba­ğış yap­mak­tan ge­ri kal­ma­dı. Ki­mi iş adam­la­rı da ba­ğış mik­ta­rı için AK­P’­li ve­kil­le­ri ör­nek al­mak için ‘on­lar ne ka­dar ya­tır­dı­’ araş­tır­ma­sı yap­tı.

‘Erdoğan yapılan bağışları açıklamaz çünkü kara para’

Kılıçdaroğlu, “Köşk adaylarının ikisi gelen bağış paralarını açıkladı Sadece Erdoğan açıklamadı. Çünkü kara para, açıklayamaz” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için toplanan bağışlara dikkat çekti. Erdoğan’ın bağış kampanyasıyla toplanan paranın miktarını açıklamadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Libya’nın verdiği ödül parasını ne yaptığını açıklamadı. Çünkü hiçbir hayır kurumuna vermedi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında bütün adaylar bağış paralarını açıkladı, bir tek Erdoğan açıklamadı. Çünkü kara para, açıklayamaz” diye konuştu. CHP lideri, Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek isteyerek, “Oraya oturacak kişi 76 milyonu temsil edecek. Ahlaklı, bilge olması lazım. Bu ülkeye, Ekmeleddin gerekiyor” dedi.

‘Çaycı da 9 bin lira bağış yaptı’ iddiası

Başbakan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim kam­pan­ya­sı için top­la­dı­ğı ba­ğış­la­ra iliş­kin çar­pı­cı bir id­di­a, Ta­raf ga­ze­te­sin­den gel­di. Ga­ze­te­nin ha­be­ri­ne gö­re; se­çim için Er­do­ğa­n’­a yük­sek mik­tar­da ba­ğış yap­mak is­te­yip, 9 bin TL’­lik li­mi­te ta­kı­lan iş adam­la­rı, ba­tık ban­ka­cı­la­rın hi­le for­mü­lü­nü uy­gu­lu­yor. Bu­na gö­re ya­nın­da ça­lış­tır­dık­la­rı tüm iş­çi­ler adı­na Er­do­ğa­n’­a ba­ğış­ta bu­lu­nu­yor­lar. Böy­le­ce, as­ga­ri üc­ret­li ola­rak bir şir­ket­te çay­çı­lık ya­pan va­tan­daş­lar bi­le Er­do­ğa­n’­a 9 bin li­ra yar­dım­da bu­lun­muş ol­du. Hat­ta bir Gü­ney­do­ğu­lu iş ada­mı­nın 600 per­so­ne­li adı­na Er­do­ğa­n’­a top­lam 5 mil­yon li­ra­lık ba­ğış­ta bu­lun­du­ğu öne sü­rül­dü. Bu du­rum, An­ka­ra­’da, se­çim­le­re ba­ğış göl­ge­si­nin düş­me­si­ne yol aç­tı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.