MHP'li Kalaycı Disiplin Affı ve Memurlara 1 Derece Verilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

Milletvekili olduğu ilk günden günümüze kadar memurların bütün sorunlarını TBMM gündemine taşıyan ve takipçisi ola ve bu yüzden "Memur Dostu" olarak anılan MHP Konya Milleyvekili Mustafa Kalaycı Memurlara bir derece verilmesi ve bazı disiplin cezalarının affını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kalaycı'nın “Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi” şu şekilde:
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
“Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi”gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
 
Gereğini saygıyla arz ederim. 22/9/2014
 
 
 
Mustafa KALAYCI
  Konya Milletvekili
 
 
  
GENEL GEREKÇE
 
Kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik olarak; 
- 25.12.1985 tarihli ve 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, 
- 18.6.1992 tarihli ve 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, 
- 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ve
- 22.6.2006 tarihli ve 5525 Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun sayılı yürürlüğe konulmuştur. 
 
Dolayısıyla, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin anılan kanunlar çerçevesinde 14.2.2005 tarihine kadar olan bazı disiplin cezaları affedilmiştir.
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 21 nci maddesi hükmü gereğince ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanının katılımıyla oluşturulan Kamu Personeli Danışma Kurulu, çeşitli tarihlerde 5 defa toplanmış ve kamu görevlilerinin toplu sözleşme kapsamı dışında kalan sorunlarını değerlendirmiştir. Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun yaptığı bu toplantılarda, kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılan konulardan birisi, disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesidir.
 
Ancak, bugüne kadar anılan düzenleme yapılmamıştır.
 
Bu Kanun Teklifi ile; 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş olan bazı disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesi öngörülmektedir. 
 
 
MADDE GEREKÇELERİ
 
MADDE 1.- Madde ile; devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere, 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş olan disiplin cezalarının affedilmesi düzenlenmektedir. 
 
MADDE 2.- Yürürlük maddesidir. 
 
MADDE 3.- Yürütme maddesidir.
 
 
MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1.- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 
 
14.2.2005 tarihinden 22.9.2014 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz. 
 
Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez. 
 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Kalaycı'nın “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi” ise şu şekilde:
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi”  gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
 
Gereğini saygıyla arz ederim. 22/9/2014
 
 
Mustafa KALAYCI
Konya Milletvekili
 
 

GENEL GEREKÇE
 
20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı kanun, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı kanun, 22.9.1991 tarihli 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asıl, ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelin (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil),
 - 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre aylık almakta olan personelin,
 - 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelin,
kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmiştir. 
 
Böylelikle, anılan kanun ve kanun hükmünde kararnameler uyarınca, 15 Ocak 2005 tarihine kadar göreve başlayan memurlar ve diğer kamu görevlilerine bir derece verilmiştir. 
 
Dolayısıyla, 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar ve diğer kamu görevlileri bir derece uygulamasından yararlanamamıştır. Bu nedenle anılan tarihten önce ve sonra göreve başlayanlar arasında 9 yılı aşan kıdem farkı ortaya çıkmıştır.
 
Bu durum, Anayasada yer alan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 21 nci maddesi gereğince ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanının katılımıyla oluşturulan Kamu Personeli Danışma Kurulu, çeşitli tarihlerde 5 defa toplanmış ve kamu görevlilerinin toplu sözleşme kapsamı dışında kalan sorunlarını değerlendirmiştir. Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun yaptığı bu toplantılarda, kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılan konulardan birisi, 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesidir.
 
Bu Kanun Teklifi ile; memur ve diğer kamu görevlilerinden bir derece hakkından daha önce yararlanmamış olanlara bir derece verilerek eşitsizlik giderilmekte ve daha sonra göreve başlayacak olanlara da bir derece verilmesi düzenlenmektedir.
 
 
MADDE GEREKÇELERİ
 
MADDE 1.- Madde ile kazanılmış hak aylıkları bir derece yükseltilecek memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli, dul ve yetimleri belirlenmekte ve bundan sonra istihdam edilecek personelin giriş derece ve kademelerine bir derece ilâve edilmesi düzenlenmektedir. 
 
MADDE 2.- Yürürlük maddesidir. 
 
MADDE 3.- Yürütme maddesidir.
 
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
 
  MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asıl, ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil) ve 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre aylık almakta olan personel ve 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden; 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı kanun, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı kanun 22.9.1991 tarihli ve 457, 458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların, kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
 
Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.
 
Birinci fıkra kapsamında olup da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
 
Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip birinci fıkra kapsamında belirtilen statülerde istihdam edilecek personelin giriş derece ve kademelerine bir derece ilâve edilir.
 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.