Mevlüt Karakaya;An­ka­ra rant yü­zün­den cin çarp­mı­şa dön­dü!

MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Mev­lüt Ka­ra­ka­ya, An­ka­ra­’da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı ilk açık­la­nan isim. Da­ha ön­ce Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü yap­tı, de­ği­şik üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­tim üye­li­ği gö­re­vin­de bu­lun­du. 10 yıl­dır MHP saf­la­rın­da po­li­ti­ka ya­pı­yor. An­ka­ra­lı ol­ma­sı­nın da avan­ta­jı­nı kul­la­nıp se­çim­le­re id­di­alı bir bi­çim­de ha­zır­la­nı­yor.

Pro­je­le­riy­le An­ka­ra­lı­la­rın ya­şam­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak­la­rı­nı be­lir­ten Mev­lüt Ka­ra­ka­ya, mev­cut prob­lem­le­re de çö­züm ge­ti­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. An­ka­ra­’yı dün­ya kent­le­ri ara­sı­na gir­di­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ra­ka­ya, se­çim po­li­ti­ka­sı­nı SÖZ­CÜ­’ye an­lat­tı. İş­te Ka­ra­ka­ya­’nın gö­rüş­le­ri:

‘Ru­hu­nu kay­bet­tir­di­le­r’

“An­ka­ra, gün­den gü­ne kim­li­ği­ni ve ru­hu­nu kay­be­di­yor. Ni­ce me­de­ni­yet­le­re ev sa­hip­li­ği yap­mış, 1073’ten bu ya­na Türk yur­du olan es­ki An­ka­ra ade­ta ta­lan edil­di. Cum­hu­ri­ye­tin baş­ken­ti ama bu kim­li­ği de son yıl­lar­da yok edil­di. Cum­hu­ri­ye­tin er­ken ya­pı­la­rı yok edi­li­yor. Baş­kan se­çi­lir­sem pro­je­le­ri­miz­le ta­ri­hi kent kim­li­ği­ni or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğız. Cum­hu­ri­ye­ti bu­ram bu­ram kok­la­ya­ca­ğız.”

‘Te­me­lin­de rant va­r’

“Ken­tin ana­to­mi­si de­yim ye­rin­dey­se, ‘cin çarp­mı­şa dön­mü­ş’ du­rum­da. Rant te­mel­li bir şe­hir­leş­me var. Va­di­ler ken­ti An­ka­ra yok edil­miş. De­re­ler sa­de­ce semt ad­la­rın­da kal­mış. An­ka­ra­’nın tra­fi­ği, ‘bat­tı-çık­tı­la­rı­’ esas alan bir ula­şım sis­te­miy­le yü­rü­tül­müş. Hiçbir cad­de­si­nin so­nu­na yü­rü­ye­rek gi­de­mez­si­niz. Ya­ya­lar, çev­re hiç dü­şü­nül­mü­yor. Yol­cu ta­şı­ma­nın ray­lı sis­tem­le ya­pıl­ma ora­nı yüz­de 2’ler­de. An­ka­ra kö­tü yö­ne­ti­miy­le ran­ta da­ya­lı bir sağ­lık­sız kent­leş­me­nin ör­ne­ği­ni gös­ter­di.”

‘Yar­dım­lar ar­tı­rı­la­ca­k’

“Sos­yal yar­dım pro­je­le­ri­ni da­ha mo­dern ve çağ­daş araç­lar­la ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Ya­pı­lan yar­dım­lar­da zer­re ka­dar azal­ma ol­ma­ya­cak. Tam ak­si­ne yar­dım­la­rı da­ha da ar­tı­ra­ca­ğız. Yar­dım­lar­da ve­ri­len­ler ka­mu­nun ma­lı­dır. Fa­kir fu­ka­ra bun­dan ya­rar­la­na­cak. Ka­yıp ve ka­çak­lar ön­le­ne­rek da­ha çok ki­şi­nin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­ya da kay­nak oluş­tu­ru­la­cak.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.