Merkez Parti Lideri A.Karslı:Şimdi hırsızlar mübarek olsun
Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı, “AKP gırt­la­ğı­na ka­dar hır­sız­lı­ğa gir­di. Men­fa­at si­ya­se­ti Tür­ki­ye­’yi bö­lün­me­ye götürdü” de­di...
 
Hande Zeyrek-Hu­kuk ca­mi­ası­nın ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir isim Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı… Uzun yıl­lar İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­li­ği yap­tı. Yak­la­şık üç ay ön­ce Mer­kez Par­ti isim­li ye­ni bir par­ti kur­du. Bu­gü­ne ka­dar “Ya­rab­bi sen be­ni si­ya­set­ten ve şey­tan­dan uzak tu­t” di­ye bir dua­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kars­lı, ken­di­si­ni si­ya­se­te iten se­bep­le­ri an­lat­tı. Kars­lı ya­kın­dan bil­di­ği AKP için “Gırt­la­ğı­na ka­dar hır­sız­lı­ğa gir­di­” de­di. İş­te Kars­lı­’nın an­lat­tık­la­rı:
 

Hükümet, dinci IŞİD’in arkasında  Mer­kez Par­ti­’nin dış po­li­ti­ka­ya ba­kı­şı na­sıl ola­cak?

 
‘S­tra­te­jik de­rin­lik­li dış po­li­ti­ka­’ de­di­ler. ‘Ak­tif dış po­li­ti­ka, sı­fır so­ru­n’ de­di­ler. Ağa­cı gös­te­ren mey­ve­si­dir. Bi­zim hü­kü­me­ti­mi­zin dış po­li­ti­ka­da yük­selt­ti­ği tek bir de­ğer İs­ra­il’­dir. Bu hü­kü­met içe­ri­de PKK’­yı dı­şa­rı­da İs­ra­il ve ulus­la­ra­sı te­rör ör­gü­tü un­su­ru­nu kuv­vet­len­dir­di.
 

 AKP hükümeti te­rör ör­gü­tüy­le iş­bir­li­ği mi ya­pı­yor?

 
Her za­man söy­lü­yo­rum, IŞİ­D’­in ar­ka­sın­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti var. İs­la­mi te­rör ör­güt­le­ri­ni bu hü­kü­met bes­le­di. Ben ta­nı­dı­ğım için bi­li­yo­rum; bu hü­kü­met bu dev­le­ti sev­mez ve inan­maz. Cum­hu­ri­ye­t’­in bütün ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na düş­man­dır. Bu hü­kü­met hu­ku­ka inan­maz.  
 
 

Si­ya­se­te gir­me­mek en bü­yük dua­nız­ken ne de­ğiş­ti?

 
Si­ya­set, el­de edi­len im­kan­la­rı hal­ka  adil da­ğıt­ma işi­dir. Tür­ki­ye­’de si­ya­set şah­si men­fa­at ve ya­lan üze­ri­ne ku­rul­du­ğu için ‘Ben si­ya­set­ten uzak du­ra­ca­ğım’ de­dim. Fa­kat öy­le bir nok­ta­ya gel­dik ki vic­da­nı olan birinin bu si­ya­set­ten uzak dur­ma­sı müm­kün de­ğil. Bu ri­ya­kar men­fa­at üze­ri­ne ku­ru­lu si­ya­set, Tür­ki­ye­’yi bö­lün­me nok­ta­sı­na ge­tir­di. Top­lu­ma kin ve nef­ret to­hu­mu eki­yor.
 
 

“Mil­let bin par­ça olmuş­”  AKP’yi des­tek­le­di­niz mi?

 
AK­P’­nin için­de iki ke­li­me var. Ada­let ve kal­kın­ma. Ku­ru­lur­ken se­vin­miş­tim. Des­tek­le­dim, oy da ver­dim. Hem hür­ri­yet­çi, hem de din­dar olun­ca ilaç gi­bi gel­miş­ti. Ama ada­let kal­ma­dı. AKP ik­ti­da­ra ge­lir­ken top­lum­da ada­le­te gü­ven ora­nı yüz­de 65’ken şu an­da yüz­de 20’ler­de. Bi­zim mil­let ola­rak “ben öl­sem de mil­le­tim ya­şa­sı­n” an­la­yı­mız var­dı. Şu an­da dev­le­tin ve mil­le­tin bü­tün­lü­ğü teh­li­ke­de. Mil­let bin par­ça. Gü­ney­do­ğu­’da dev­le­tin na­mu­su PKK’­ya tes­lim edil­miş. Asıl pa­ra­lel ya­pı ve asıl pa­ra­lel dev­let Gü­ney­do­ğu­’da… PKK bay­rak in­di­ri­yor. PKK in­san­la­rın gö­zü önün­de ço­cuk ka­çı­rı­yor. Va­li­ler ve kay­ma­kam­lar atı­yor. Böy­le bir hal­dey­ken ben si­ya­se­te bu­laş­ma­ya­yım di­ye­mez­si­niz.  
 
 

Mer­kez Par­ti­’nin AK­P’­nin al­ter­na­ti­fi oldu­ğu doğ­ru mu?

 
 
Sa­de­ce AK­P’­nin de­ğil Tür­ki­ye­’de şim­di­ye ka­dar olan si­ya­se­tin al­ter­na­ti­fi. Mer­kez Par­ti, ben ve ar­ka­daş­la­rı­mın si­ya­se­ti AK­P’­nin al­ter­na­ti­fi ola­maz. AKP za­ten bi­zim ale­mi­miz­de yok. Din­ci­yim di­yen, di­ne za­rar ve­ri­yor. Mil­li­yet­çi­yim di­yen, mil­le­te, Ata­türk­çü­yüm di­yen, Ata­tür­k’­e za­rar ve­ri­yor. Tür­ki­ye, Mer­kez Par­ti­’yi gör­mez ve bu im­ka­nı de­ğer­len­dir­mez­se baş­ka sı­kın­tı­la­rı gö­rür.
 

AKP için­de çok ya­kın ar­ka­daş­la­rı­nız ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Par­ti için­de ken­di­ne yer bu­la­ma­yan AK­P’­li­ler si­ze ge­lir mi?

 
 
Her­ke­se ka­pı­sı açık bir par­ti­yiz. AKP bü­yük bir ca­mi­a. İçin­de gö­rüş­tü­ğü­müz ar­ka­daş­la­rı­mız var. AKP kö­ken­li olup da par­ti­mi­zin teş­ki­lat­la­rın­da olan­lar var. Ma­ale­sef Tür­ki­ye­’de ik­ti­dar ol­mak, in­sa­nı ba­zı şey­le­re bu­laş­tır­ma­nın da ve­si­le­si olu­yor. Bel­ki AK­P’­den çok di­ğer par­ti­ler­den ge­liş ola­cak­tır.
 

“En büyük ihtiyaç adalet­”  Par­ti lo­go­nu­zu ada­let te­ra­zi­si seç­me­ni­zin ne­de­ni ne­dir?

 
Bu za­man­da en bü­yük ih­ti­yaç ada­let. Bu hü­kü­met za­ma­nın­da akıl­lar­da en çok iki şey kal­dı. Bi­rin­ci­si ope­ras­yon­lar, ikin­ci­si de İm­ra­lı Ada­sı­’n­da­ki te­rö­rist­ba­şı­nı zi­ya­ret­le­ri… Bal­yoz ve Er­ge­ne­ko­n’­da yet­ki­li­ler gırt­lak­la­rı­nı şi­şi­re şi­şi­re ba­ğı­rı­yor­du, ‘Tür­ki­ye ta­ri­hiy­le yüz­le­şi­yo­r’ di­ye. 5 yıl hür­ri­yet­le­rin­den mah­rum ol­du­lar. Bu hü­kü­met on­la­rı içe­ri alır­ken de çı­ka­rır­ken de pu­an top­la­ma­ya ça­lış­tı. ‘Mil­li Or­du­’ya kum­pas ku­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­’ de­di­ler. Şim­di Tür­ki­ye­’de bir sü­rü şey olu­yor, Mil­li Or­du or­ta­da yok.  21 milyon insan yardımlarla yaşıyor. Ama bu hükümet 50 milyar dolarlık da özelleştirme yapmış. 80 yılda yapılanları 10 yılda satmış bitirmişler. Şimdi hırsızlar mübarek ve makbul oldu.
 

“Hükümet teröre bulaştı”  İs­mi­niz Gü­len cemaatiyle de anıl­dı. Ce­ma­at­le ba­ğı­nız var mı?

 
Bi­zim tüm ce­ma­at­ler­le il­gi­miz var. Çün­kü Tür­ki­ye­’nin par­ti­si­yiz. Be­nim ce­ma­at­le bir il­gim yok. Tür­ki­ye­’de 17-25 Ara­lı­k’­tan son­ra has­ta­lık tü­re­di. Hü­kü­met ten­kit et­mek is­te­di­ği­ni pa­ra­lel ya­pı­ya da­hil et­ti.
 

Tür­ki­ye­’nin di­ğer ül­ke­ler­ce din­len­me­si­ne ne di­yor­su­nuz?

 
Ses­le­ri­ni çı­ka­ra­mı­yor­lar çün­kü bi­zim hü­kü­met te­rö­re bu­laş­mış. Dış po­li­ti­ka­da bu hü­kü­met if­las et­ti. Hu­kuk­ta aca­ba so­ru­la­rı kal­ma­ya­cak di­yen hü­kü­met gırt­la­ğı­na ka­dar hır­sız­lı­ğa gir­di. Dos­ya­la­rı ka­pat­tı. Bu hü­kü­me­tin iç po­li­ti­ka­sı da bit­ti. Hükümet, dinci IŞİD’in arkasında.
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.