İstihbarat’ın başındaki Sabri Uzun ve Emin Arslan, devletteki cemaatçi yapılanmayı anlattı:

Emniyet İstihbarat’ın başındaki iki isim Sabri Uzun ve Emin Arslan, müfettişlere devletteki cemaatçi yapılanmayı anlattı: Bunların siyasi yaptırım gücü bile var…
Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma ka­ra­rıy­la baş­la­yan hü­kü­met-ce­ma­at kav­ga­sı tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor. Art ar­da ‘bel­ge­le­ri­n’ açık­landığı tar­tış­ma, is­tih­ba­rat­çı iki po­lis mü­dü­rü­nün ver­di­ği ifa­de­ler­le ye­ni bir bo­yut ka­zan­dı. Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’nin es­ki baş­kan­la­rı Emin Ars­lan ve Sab­ri Uzun, ce­ma­atin ba­kan bi­le de­ğiş­tirt­ti­ği­ni söy­le­di. Mül­ki­ye mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan 2011 ta­ri­hin­de ifa­de­le­ri­ne baş­vu­ru­lan iki baş­kan, önem­li id­di­alar gün­de­me ge­tir­di. İş­te o baş­kan­lar ve ifa­de­le­ri:

‘Dev­le­tin için­de­ki çe­te­’

\"\"Emin Ars­lan: “Em­ni­yet ve dev­let ku­rum­la­rın­da bir ce­ma­at is­mi­nin ar­ka­sı­na giz­len­miş çe­te­nin fa­ali­yet­le­ri­ni gör­me­yen, bil­me­yen yok­tur. An­cak söy­le­me­yen ve­ya söy­le­mek­ten çe­ki­nen çok­tur. Po­lis ve dev­le­tin ba­zı ki­lit ku­rum­la­rın­da bir çe­te her gün gü­cü­nü ar­tı­ra­rak mev­zi­i ka­zan­mak­ta­dır. Bu çe­te, sa­de­ce ken­di­le­ri için teh­li­ke ya­ra­ta­cak olan ki­şi­le­ri de­ğil, ge­le­cek­te is­tek­le­ri­ne uy­ma­ya­cak si­ya­si ira­de ile yö­ne­ti­ci­le­re ger­çek bil­gi­le­ri ve­re­cek bü­rok­rat­la­rı da de­ği­şik ge­rek­çe­ler­le tas­fi­ye edi­yor. Tüm bu an­lat­tık­la­rım po­lis ve ad­li­ye için­de yer­leş­miş bir or­ga­ni­zas­yo­nun ko­or­di­ne et­ti­ği ça­lış­ma­lar­dır.”

‘Ya­sa ta­sa­rı­sı en­gel­len­di­’

\"\"Sab­ri Uzun: “2007’de, Ada­let Ba­ka­nı olan Ce­mil Çi­çek bir ga­ze­te­ye yaptığı açık­la­ma­da, ‘ce­ma­at isen ce­ma­at­li­ği­ni bil kar­de­şi­m’, ‘ce­ma­at­çi po­lis­ler va­r’, ‘ce­ma­at­çi sav­cı­lar va­r’ de­di. 3 gün son­ra ay­nı ga­ze­te­ye rö­por­taj ve­ren bir ce­ma­at üye­si, Ba­ka­nı kas­te­de­rek ‘O, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­’n­da de­ği­şik­lik ya­pa­rak si­lah­lı ve si­lah­sız te­rör ör­gü­tü ta­nı­mı­nı ge­tir­mek is­te­di. Biz de ba­zı ba­kan ve mil­let­ve­kil­le­ri­ne ula­şa­rak ba­ka­nın bu ar­zu­su­na ma­ni ol­du­k’ di­ye açık­la­ma yap­tı.

‘Ki­tap ya­za­cak bil­giye sahibim’

Hem ce­ma­at üye­si ki­şi­nin açık­la­ma­sı, hem amaç­la­nan de­ği­şik­lik­le­rin ger­çek­leş­ti­ri­le­me­me­si, hem de Çi­çe­k’­in kı­sa bir sü­re son­ra gö­rev­den alın­ma­sı, ce­ma­atin si­ya­si yap­tı­rım gü­cü­nün ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Ben­de bu ce­ma­at­le il­gi­li bir-iki ki­tap ya­za­cak bil­gi var. An­cak, ce­ma­at­le il­gi­li ben­den kim­se bil­gi is­te­me­di.”Saygı ÖZTÜRK

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.