Hükümetin özgürlükleri kısıtlayan yeni yargı paketine tepki yağdı.

TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu Ah­met İyi­ma­ya baş­kan­lı­ğın­da top­lan­dı. Ko­mis­yo­nun gün­de­min­de HSYK se­çim­le­ri ön­ce­si ha­kim ve sav­cı­la­ra ‘rüşvet ya­sa­sı­’ ola­rak ni­te­len­di­ri­len ta­sa­rı ile avu­kat­la­rın so­ruş­tur­ma dos­ya­la­rı­nın içe­ri­ği­ni gör­me­le­ri­ni en­gel­le­yen ya­sa tek­li­fi var­dı.

AK Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin ge­ce ver­dik­le­ri tor­ba ya­sa tek­li­fi ko­mis­yo­nu ger­di. İç tü­zü­ğe gö­re; Mec­li­s’­e ge­li­şi­nin üze­rin­den 48 sa­at geç­me­den ko­mis­yon­da gö­rü­şü­le­me­ye­cek olan ya­sa tek­li­fi­ni AK Par­ti, ben­zer tek­lif­ler­le bir­leş­ti­re­rek alt ko­mis­yo­na gön­der­mek için mu­ha­le­fe­ti ik­na etmeye ça­lış­tı. Tek­li­fi ka­bul et­me­me­le­ri du­ru­mun­da mu­ha­le­fe­te Mec­li­s’­in ka­pa­lı ol­du­ğu cu­ma gü­nü ça­lış­ma so­pa­sı­nı gös­ter­di.

Mu­ha­le­fet ise ya­sal sü­re geç­me­den ka­nun tek­li­fi­nin gö­rü­şü­le­me­ye­ce­ğin­de ıs­rar­cı ol­du. Mu­ta­ba­kat sağ­la­na­ma­yın­ca Ko­mis­yon Baş­ka­nı Ah­met İyi­ma­ya, top­lan­tı gü­nü­nü ken­di­si­nin be­lir­le­ye­ce­ği­ni ifa­de ede­rek top­lan­tı­yı ka­pat­tı.

6 AY ÖNCE DEĞİŞTİRDİNİZ

CHP’­li Tur­gut Di­bek, AK Par­ti­’nin 6 ön­ce in­san hak­la­rı­nı te­mi­nat al­tı­na al­ma söy­lem­le­ri ile yap­tık­la­rı dü­zen­le­me­le­ri ge­ri­ye gö­tür­dü­ğü­nü an­lat­tı. 6 ay ön­ce dü­zen­le­nen kuv­vet­li şüp­he ve din­le­me­ler­le il­gi­li Ağır Ce­za Mah­ke­me­le­ri­’nin oy bir­li­ği ile ka­rar ver­me uy­gu­la­ma­la­rı­nın bu­gün ge­ri­ye gö­tü­rül­me­si­nin yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Hü­kü­me­tin 2023 he­def­le­ri­ne gön­der­me ya­pan Di­bek, “Ne 2023 he­def­le­ri, siz bur­nu­nu­zun ucu­nu, 6 son­ra­sı­nı gö­re­mi­yor­su­nuz. Ko­mik du­ru­ma dü­şü­yor­su­nuz. Ak­lı­mız­la alay edi­yor ve hu­ku­ku kat­le­di­yor­su­nu­z” de­di.

HUKUKEN DEĞERİ YOK

MHP Mil­let­ve­ki­li Mu­rat Ba­şes­ki­oğ­lu ise, iç tü­zü­ğe gö­re tek­li­fin üze­rin­den 48 sa­at geç­me­di­ği için hu­ku­ken bir de­ğe­ri bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. AK Par­ti­’nin son za­man­lar­da ba­kan­lık­la­rın ha­zır­la­ma­sı ge­re­ken ka­nun­la­rı ta­sa­rı ola­rak ge­tir­mek ye­ri­ne ka­nun tek­li­fi ola­rak Mec­li­s’­e ge­tir­me­si­ni “AK Par­ti­’nin iç tü­zü­ğü do­lan­ma­ya ça­lış­ma­sı­” ola­rak ni­te­len­dir­di.

HDP VE CHP LİDERİ ALINIR MI?

HDP Mil­let­ve­ki­li Ha­sip Kap­lan da so­mut de­lil ye­ri­ne ma­kul şüp­he dü­zen­le­me­si­ni şu ör­nek­le özet­le­di: “Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­kan, mu­halefet li­der­le­ri­ne ha­in der­se bu söz ma­kul şüp­he­ye gi­ri­yor mu? Ya­ni bu ki­şi­le­rin em­rin­de­ki kol­luk CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu ve HDP Baş­ka­nı De­mir­ta­ş’­ın ka­pı­sı­na da­ya­nır mı?”

Kap­lan, tek­li­fin sa­vun­ma hak­kı­nı or­ta­dan kal­dır­an sa­kat bir dü­zen­le­me ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ce­be­rut, bas­kı­cı devlet uy­gu­la­ma­sı ol­du­ğu­nu belirtti.

HANİ TORBA OLMAYACAKTI?

CHP Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ise HSYK teklifinin yeni getirilen teklif içine alınarak bir oldu bittiye getirilmeye çalışıldığını ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi. Yılmaz, “Bundan sonra torba kanun olmayacak denmişti ve yine bir çorba kanun geliyor” dedi. CHP’li Ömer Süha Aldan da teklifi yargının torbası olarak niteledi. Hükümetin sektörel bazda torbalar getireceğini söyleyen Aldan, teklifin Cumhurbaşkanı açıklaması sonrasında gelmesini ‘manidar’ olarak nitelendirdi.

TASARI NELER GETİRİYOR?

- Sü­per yet­ki­li Sulh Ce­za Ha­kim­le­ri, ör­güt­lü suç­lar­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ara­ma, ta­kip ve din­le­me ka­ra­rı ala­bi­le­cek.

- Ara­ma ka­ra­rı için so­mut de­lil ye­ri­ne ma­kul şüp­he ye­ter­li ola­cak.

- ‘A­na­ya­sal dü­zen ve dev­le­tin gü­ven­li­ği­ne­’ iliş­kin suç­lar­da giz­li so­ruş­tur­ma­cı gö­rev­len­di­ri­le­bi­le­cek. Ana­ya­sal dü­zen ve dev­le­te kar­şı iş­le­nen suç­lar­da tu­tuk­la­ma, din­le­me, iz­le­me ve mal var­lı­ğı­na el koy­ma ka­ra­rı ve­ri­le­bi­le­cek.

- Avu­kat­lar, dos­ya­yı id­di­ana­me ka­bul edi­le­ne ka­dar gö­re­me­ye­cek.

- Tüm cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı özel yet­ki­li sav­cı­ya dö­nü­şe­cek.

- Ha­kim­lik-sav­cı­lık sta­jı­nı yap­tık­tan son­ra HSYK ta­ra­fın­dan mes­le­ğe uy­gun gö­rül­me­yen ki­şi­le­re de dö­nüş yo­lu açı­la­cak.

- Avu­kat­lık­tan ha­kim-sav­cı­lı­ğa ge­çiş­te ara­nan 5 yıl­lık mes­le­ki tec­rü­be kri­te­ri de 2 yı­la dü­şü­rü­le­cek.

- Ad­li yıl açı­lış tö­ren­le­ri kal­dı­rı­la­cak.

POLİS DEVLETİ OLUYORUZ

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök:
Hızla polis devleti olma yolunda ilerliyoruz. AKP, demokrasi, insan hakları kavramlarını ve hukukun üstünlüğünü bir kenara bırakmış. Sulh Ceza Mahkemeleri, AKP’nin özel yetkili mahkemeleridir. Sulh Ceza Mahkemeleri bu amaçla kuruldu. AKP’nin Türkiye’ de hukuk sistemini çok daha geriye götürecek önerileri Meclis’e getireceği anlaşılıyor. Bunlar hukuk devletinin dışında uygulamalardır.

BAKAN YAPBOZU KABUL ETTİ

Tek­li­fin gü­ven­lik pa­ke­ti ol­ma­dı­ğı­nı ile­ri sü­ren Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, tek­lif ile yar­gı­nın yapboz tah­ta­sı ha­li­ne gel­di­ği eleş­ti­ri­le­ri­ne ka­tıl­dı.
Tek­li­fin ‘pa­ra­lel ya­pı­’ id­di­asıy­la mü­ca­de­le için ge­ti­ril­di­ği eleş­ti­ri­le­ri­ni ka­bul et­me­yen Boz­dağ, “Yapboz eleş­ti­ri­si ya­pı­la­bi­lir ona iti­ra­zı­mız yo­k” dedi.

ARTIK İÇİME SİNDİREMİYORUM

Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Ana­ya­sa Hu­ku­ku Ana Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ke­mal Göz­ler, hu­kuk an­la­yı­şı ge­re­ğin­ce si­ya­sal olay­lar kar­şı­sın­da sus­ma­yı il­ke edin­di­ği­ni di­le ge­tir­di. 2007’de­ki cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi son­ra­sı sus­kun­lu­ğu­nu sulh ce­za ha­kim­li­ği uy­gu­la­ma­sıy­la ‘Ar­tık içi­me sin­di­re­mi­yo­ru­m’ di­ye­rek boz­du­ğu­nu an­lat­tı.

Göz­ler, sulh ce­za hâ­kim­lik­le­ri­nin; ad­li­ye­nin iyi iş­le­me­si gi­bi saf ka­mu­sal amaç­lar­la de­ğil, bir­ta­kım art ni­yet­ler­le ku­rul­duk­la­rı yo­lun­da­ki id­di­ala­rı te­yit eden ge­liş­me­ler ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di. Göz­ler şun­la­rı kay­det­ti: “Ta­bi­i hâ­kim (do­ğal yar­gıç) il­ke­si, hâ­ki­min, uyuş­maz­lı­ğın doğ­ma­sın­dan ön­ce ka­nu­nen bel­li ol­ma­sı­nı ön­gö­rür. Bu il­ke­nin ama­cı; ya­sa­ma or­ga­nı­nın be­lir­li bir ola­yı yar­gı­la­mak için olay­dan son­ra mah­ke­me kur­ma­sı­nın önü­ne geç­mek­tir. Sırf o olay için ku­rul­muş ve hâ­ki­mi o olay için atan­mış mah­ke­me­de suç­la­nan ki­şi­ler ma­sum ol­sa­lar bi­le mah­kum ola­bi­lir­ler.”

YASSIADA MAHKEMESİ GİBİ

1920-1927 yıl­la­rı ara­sın­da fa­ali­yet gös­te­ren ‘İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri­’nin ta­bi­i hâ­kim il­ke­si­nin ih­lâ­li ni­te­li­ğin­de ol­du­ğu­nu kaydeden Göz­ler, “Çün­kü bu mah­ke­me­ler, yar­gı­la­ya­cak­la­rı olay­dan son­ra ku­rul­mak­ta, hâ­kim­le­ri olay­dan son­ra atan­mak­tay­dı. Yi­ne 1960 dar­be­sin­den son­ra ku­ru­lan ve Yas­sı­ada Mah­ke­me­si ola­rak bi­li­nen Yük­sek Ada­let Di­va­nı da olay­dan son­ra ku­rul­muş, hâ­kim­le­ri son­ra atan­mış, ola­ğa­nüs­tü mah­ke­me ni­te­li­ğin­dey­di. Sa­nık­la­rın be­ra­at et­me ih­ti­mal­le­ri fev­ka­la­de dü­şük­tü. Çün­kü mah­ke­me, sırf on­la­rı yar­gı­la­mak için ku­rul­muş, hâ­kim­ler on­la­rı mah­kûm et­tir­mek ama­cıy­la atan­mış­tı­” di­ye ko­nuş­tu.

Prof. Göz­ler, olay­la­rın sey­ri­nin sulh ce­za ha­kim­lik­le­ri­nin, pa­ra­lel ya­pı id­di­asıy­la tu­tuk­la­ma için ku­rul­du­ğu, hâ­kim­le­rin özel atan­dı­ğı id­di­ala­rı­nı des­tek­le­di­ği­ni söy­le­di. Sulh ha­kim­le­ri­nin 17 Tem­muz 2014’te atan­dı­ğı­nı 22 Tem­mu­z’­da sa­hur ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

İKTİDAR ADALETİN DENETİMİNİ İSTİYOR

Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Er­sin Ka­lay­cı­oğ­lu, ik­ti­da­rın HSYK se­çim­le­ri­ne mü­da­hil ol­ma­sı­nı eleş­tir­di. Ka­lay­cı­oğ­lu, “İk­ti­dar, ken­di­si­ni sı­kın­tı­ya so­ka­cak so­ruş­tur­ma­la­rın sür­dü­rül­me­me­si ve de­rin­leş­ti­ril­me­me­si için ada­le­tin de­ne­ti­mi­ni is­ti­yor. Ada­let me­ka­niz­ma­sı­nın ola­bil­di­ğin­ce ken­di­si­ne ya­kın dur­ma­sı­nı is­ti­yo­r” de­di.

Ka­lay­cı­oğ­lu, “Se­çim­ler bir öl­çü­de Ese­d’­in ve­ya Ma­li­ki­’nin yap­mış ol­du­ğu Ira­k’­ta­ki, Su­ri­ye­’de­ki se­çim­le­re ben­zer ha­le ge­ti­ril­di­” di­ye ek­le­di. HSYK se­çim­le­ri ön­ce­si yar­gı men­sup­la­rı­na zam müj­de­si­ni de eleş­ti­ren Ka­lay­cı­oğ­lu, “Bu ne­za­ket ku­ral­la­rı­na uy­gun de­ğil, hak­ka­ni­ye­ti ze­de­le­yen bir du­rum. Rüş­vet ve­ri­yor­muş gö­rün­tü­sü na­ho­ş” ded­i. HSYK se­çim­le­ri son­ra­sı bir hâ­ki­min İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’n­de ‘Pa­ra­lel yar­gı­yı af­fet­me­ye­ce­ğiz, pa­ra­lel­ler ce­za­sı­nı çe­ke­ce­k’ şek­lin­de ba­ğır­ma­sı­na da de­ği­nen Ka­lay­cı­oğ­lu, şun­la­rı söy­le­di:

İKİ YANLIŞTAN DOĞRU ÇIKMAZ

“Ka­nıt ge­re­ki­yor. Ama ka­nıt uy­du­rul­du­ğu­nu da çok gör­dük. Birta­kım da­va­lar­da im­za­sız ih­bar mek­tup­la­rı, de­di­ko­du­lar, şun­lar bun­la­r… Bun­la­ra da­ya­na­rak ka­rar ve­ren mah­ke­me­ler var. Bun­lar çok sa­kat uy­gu­la­ma­lar. Bun­la­rı tek­rar eder­sek iki ke­re yan­lış yap­mış ola­ca­ğız.

İki yan­lış­tan da bir doğ­ru çık­maz, iki ta­ne yan­lış çı­kar. Yar­gıç­lar, mah­ke­me ka­rar­la­rı ile ko­nu­şur. Si­ya­si kamp­lar do­ğu­yor ve bir­bi­rin­den he­sap so­ran bir hu­kuk ca­mi­ası or­ta­ya çı­kı­yor. Bu da ka­rar­la­rın si­ya­si ola­rak ve­ril­me­si de­mek.”

İSTİKLAL MAHKEMESİ

Mi­zan Hu­kuk Der­ne­ği Baş­ka­nı Avu­kat Fa­tih Öz­de­mir:
De­ği­şik­le­r si­ya­si ve AY­M’­den dö­ne­r. Sulh ce­za hâ­kim­le­ri­ne ve­ri­le­cek yet­ki, İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri'ni ha­tır­la­tı­yor. Da­va­ de­ta­yı­nı bil­me­yen hâ­kim, na­sıl ka­rar ve­ri­le­bi­lir? İk­ti­dar, elin­deki dos­ya­lar­da delil bu­la­ma­dı­ğı­nı ama de­li­le ya­kın şey­ler­le bu işi yap­mak is­tiyor. 17 ve 25 Ara­lık sü­re­ci­nin ar­dın­dan hü­kü­met, dos­ya­la­rın içe­ri­ği­ni gö­re­bil­mek için de­ği­şik­lik yap­tı. Sa­vun­ma hak­kı­ kı­sıt­lıanıyor.

SAVUNMA HAKKI BALTALANIYOR

Emek­li Sav­cı Sa­cit Ka­ya­su:
Avu­kat­la­rın id­di­ana­me ka­bul edi­lin­ce­ye ka­dar dos­ya­yı gö­re­me­me­si sa­kın­ca­lı­dır. Avu­kat dos­ya­yı gö­r­me­li ki savun­ma ya­pa­bil­sin. Sa­vun­ma hak­kı bal­ta­la­nı­yor. Sulh ce­za hâ­kim­le­ri­nin tüm yurt­ta ka­rar ver­me­si­nin önü açı­la­rak yet­ki or­ta­dan kal­dı­rı­lı­yor. Böy­le saç­ma­lık ol­maz. Ye­ni so­run­lar yar­gı­yı çık­ma­za sü­rük­ler.

GE­Rİ­YE GİDİLEMEZ

Yar­gı­tay es­ki Baş­ka­nı Ha­san Ger­çe­ker:
De­mok­ra­tik hak­la­rın ve öz­gür­lük­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ge­re­kir­ken böy­le ön­lem­ler alın­ma­sı doğ­ru değildir. Ge­ri­ye de­ğil ile­ri­ye adım atıl­ma­lı.

12 EYLÜL'Ü ARATMAYAN TEKLİF

AK Par­ti­’nin Mec­li­s’­e sun­du­ğu ye­ni yar­gı pa­ke­ti tek­li­fi­ne si­ya­si­ler tep­ki gös­ter­di. De­mok­ra­si­ye uy­gun ol­ma­dı­ğı vur­gu­la­nan tek­lif “Ge­ri­ye gi­di­ş” ola­rak ni­te­len­di­ril­di.

ÖZGÜRLÜKLERE KELEPÇE TAKILIYOR

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Par­ti Söz­cü­sü Ha­luk Koç:
Va­tan­da­şa dev­let ke­lep­çe­si ta­kıl­mak isteniyor. Bir pa­nik ya­sa­sıy­la, bir 12 Eylü­l’­ü anım­sa­tan ya­sa dü­zen­le­me­siy­le Tür­ki­ye kar­şı kar­şı­ya. Bir şey­le­re ha­kim ola­ma­dı­nız. Tür­ki­ye­’yi uçu­ru­ma gö­tür­me­niz an me­se­le­si.

Son ya­şa­nan kış­kırt­ma ve pro­vo­kas­yon­lar ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek en de­mok­ra­tik hak­lar, ki­şi­sel öz­gür­lük­ler ke­lep­çe­len­mek is­te­ni­yor. Te­le­fon dinle­me­le­ri, ön­le­yi­ci gö­zal­tı­na al­ma kav­ram­la­rı ve ya gö­zal­tın­da tut­ma yet­ki­si, tu­tuk­luk­la il­gi­li dü­zen­le­me­ler bir ta­kım ka­ta­log suç­lar imal edilme­si. Bü­tün bun­lar ka­bul edil­me­si müm­kün ol­ma­yan uy­gu­la­ma­la­r.

DEMOKRASİYE UYGUN DEĞİL

MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Yu­suf Ha­la­çoğ­lu:
Po­lis dev­le­ti­ne gö­tü­re­cek an­la­yı­şın ka­bul edil­me­si müm­kün de­ğil. Po­li­se, hu­kuk­suz bi­çim­de din­le­me ka­ra­rı ver­mek, ye­ter­li de­lil ol­ma­dan ki­şi­le­rin evi­nin aran­ma­sı­nı mah­ke­me­le­re ve­re­rek sağ­la­mak de­mok­ra­si­ye uy­gun de­ğil. Özel yet­ki­li mah­ke­me­ler ye­ri­ne bun­la­rı oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Hu­kuk adil ol­maz­, hak­ka­ni­ye­te da­yan­maz­sa ve birta­kım özel yet­ki­ler­le do­na­tı­lır­sa bun­lar hu­ku­kun çar­pık ol­du­ğu­nu gös­te­rir.

SOKAK OLAYLARINI ÖNLEMEZ

CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Meh­met Akif Ham­za­çe­bi:
AK­P’­nin ka­nun an­la­yı­şı yap­boz şek­lin­de or­ta­ya çı­kı­yor. De­mok­ra­si ve öz­gür­lük adı­na ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler­den ge­ri adım ata­bi­li­yor. Ken­di ih­ti­ya­cı­na gö­re ka­nun yap­ma an­la­yı­şı var. Bu tek­lif de bu­nun ti­pik ör­nek­le­rin­den. Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­’n­da yer alan ma­kul kav­ra­mı so­mut de­lil­ler ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­ti. Şim­di bu­nu ma­kul ola­rak de­ğiş­ti­ri­yor. Son de­re­ce an­ti­de­mok­ra­tik hü­küm­ler. Ki­şi­ye, du­ru­ma gö­re dü­zen­le­me­ler. De­mok­ra­siy­le bağ­daş­tı­ra­mı­yo­ruz. Böy­le bir pa­ket ile so­kak olay­la­rı­nı şid­de­ti ön­le­mek müm­kün de­ğil. En bü­yük ya­nıl­gı da bu­ra­da.

DARBE DÜZENLEMESİ

BBP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rem­zi Ça­yır:
Mec­li­s’­e sevk edi­len ya­sa ta­sa­rı­sı, sı­kı­yö­ne­tim dö­ne­mi­ne ait hu­sus­lar içe­ri­yor. Dar­be dö­nem­le­rin­de rast­la­dı­ğı­mız birta­kım un­sur­lar var. Tür­ki­ye de­mok­ra­tik­leş­me­yi bek­ler­ken böy­le bir ya­sa ta­sa­rıy­la kar­şı­laş­ma­sı üzün­tü ve­ri­ci. Ağır ce­za mah­ke­me­le­ri var­ken, sulh ce­zay­la ya­ni tek hâ­kim­le işi hal­let­me yön­te­mi­ne gi­dil­me­si çok an­la­şı­lır de­ğil. Ar­ka­sın­da fark­lı şey­ler arı­yo­rum. Ada­let duy­gu­su ze­de­le­ne­cek. Bu eği­lim ve adım­lar doğ­ru de­ğil. Tür­ki­ye­’ye ya­zık edi­li­yor.

PARTİ YARGISINA DÖNÜŞÜYOR

DSP Genel Başkanı Masum Türker:
Teklif yeni sorunları üretecek. Devletin, milletin değil AKP’nin HSYK’sı haline getirme amacı taşıyor. Bu teklif kanun hazırlama tekniğine uygun olarak oluşturulmadığı için paydaşların görüşü alınmamıştır. Mahkemelere verilen yeni yetkiler ya da ortaya konulan yeni yapı, iktidarın yargıyı kendisine göre biçimlendirme isteğinden kaynaklanmaktadır. Bununla yargıyı parti yargısına dönüştürmeye çalışıyorlar.              

ALLAH BUNLARIN ŞERRİNDEN KORUSUN

CHP Milletvekili İhsan Özkes:
AK Par­ti­’nin Mec­lis’e getirdiği yar­gı dü­zen­le­me­si­ne CHP Mil­let­ve­ki­li İh­san Öz­kes tep­ki gös­ter­di. Öz­kes, or­ta­da bir oyun ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek “Er­do­ğan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­na çı­ka­na ka­dar­ki ya­sa­lar fark­lı. Er­do­ğan, ma­ka­mı­na otur­duk­tan son­ra­ki ya­sa­lar ter­si­ne dön­me­ye baş­la­dı. De­mek ki, mak­sat bu za­tı muh­te­re­mi o ma­ka­ma oturt­mak­mış. On­dan son­ra­sı ma­ale­sef toz du­man şek­lin­de­ki bir an­la­yı­şa doğ­ru gi­di­li­yor. Al­lah bun­la­rın şer­rin­den ko­ru­su­n” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

SIKIYÖNETİM DÖNEMİNİ ANDIRIYOR

CHP Milletvekili Durdu Özpolat:
AK Par­ti­’nin ye­ni yar­gı pa­ke­ti tek­li­fi­ni CHP Mil­let­ve­ki­li Dur­du Öz­po­lat, “Göz­le­ri doy­ma­dı. Şim­di de yar­gı­nın ta­ma­mı­nı kon­trol ede­bi­le­cek­le­ri ko­nu üze­rin­de ça­lı­şı­yor­la­r” di­ye­rek eleş­tir­di. Yar­gı pa­ke­ti­nin sı­kı­yö­ne­ti­mi an­dır­dı­ğı­nı ak­ta­ran Öz­po­lat şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Tür­ki­ye, de­mok­ra­si ve hu­kuk dev­le­tin­den uzak­la­şı­yor. Ama bu yar­gı ve bu halk mut­la­ka bu­nun he­sa­bı­nı so­ra­cak. Yap­tık­la­rı kir­li, pis iş­le­ri­ni ka­pa­ta­bi­le­cek­le­ri yar­gı dü­ze­ni kur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.”

Çetin ÇİFTÇİ/ Selim ERCAN/ Ömer ÖNDER- BUGÜN GAZETESİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.