Gelininin bileziklerini alıp veraset vergisini ödememiş

 

 

1994’te bir kızın kendisine verdiği altın takıları anlatan Başbakan gelininden aldığı ama vergisi ödenmeyen bileziklerden bahsetmedi

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, dün cum­hur­baş­ka­nı aday­lı­ğı­nı açık­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sı sı­ra­sın­da 1994’te ba­şın­dan ge­çen bir ola­yı an­lat­tı. Se­çim ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da yok­sul bir ma­hal­le­de ge­zer­ken 7-8 yaş­la­rın­da bir kız ço­cu­ğu­nun ya­nı­na gel­di­ği­ni söy­le­yen Er­do­ğan, kü­çük kı­zın “Bun­la­rı an­nem gön­der­di. An­nem, se­çil­dik­ten son­ra sa­kın bi­zi unut­ma­sın de­di­” söz­le­riy­le eli­ne iki ta­ne bi­le­zik ver­di­ği­ni aktardı. Göz­le­ri­nin içi­ne ba­kan kü­çük kı­zın, ko­lun­da­ki oyun­ca­k bi­le­zi­ği de çı­ka­rıp ken­di­si­ne ver­dik­ten son­ra uzak­laş­tı­ğı­nı an­la­tan Baş­ba­kan Er­do­ğan, “A­ra­dan 20 yıl geç­ti, o kızın gö­zün­de­ki pa­rıl­tı­yı, umu­du unu­ta­ma­dı­m” di­ye ko­nuş­tu.
An­cak Baş­ba­kan Er­do­ğan bu bi­le­zik hi­ka­ye­si­ni tüm ay­rın­tı­la­rıy­la an­la­tır­ken, bir di­ğer bi­le­zik hi­ka­ye­sin­den bah­set­mek­ten ise ka­çın­dı. O hi­ka­ye, oğ­lu Ah­met Bu­ra­k’­ın eşi olan Se­ma Er­do­ğa­n’­a, dü­ğü­nü sı­ra­sın­da ta­kı­lan bi­le­zik­le­rin hi­ka­ye­siy­di… İş­te bilinmeyen ayrıntılar: Yıl­lar ön­ce, oğ­lu eşi­nin al­tın­la­rı­nı ve ta­kı­la­rı­nı al­mış, ku­yum­cu­da boz­dur­muş ve pa­ra­sı­nı da ba­ba­sı­na borç ver­miş!
Ba­ba Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da, ilk kez mil­let­ve­ki­li se­çil­di­ğin­de ver­di­ği ‘Mal Bil­di­ri­mi­’n­de, oğ­lu Ah­met Bu­rak Er­do­ğa­n’­a 220 bin do­lar ve 55 bin mark bor­cu ol­du­ğu­nu bil­dir­miş!

Altınlar eşe ait

Yar­gı­tay ka­rar­la­rın­dan kolaylıkla öğrenilebileceği gi­bi, ev­li­lik sı­ra­sın­da, dü­ğün­de ka­dı­na ta­kı­lan al­tın­lar, kim ta­ra­fın­dan alın­mış olur­sa ol­sun, ka­dı­na ba­ğış­lan­mış sa­yı­lır ve onun ki­şi­sel ma­lı ni­te­li­ği­ni ka­za­nır.
Şim­di bu çer­çe­ve­de ola­yı bel­ge­le­riy­le açık­la­ya­lım.
1) Ah­met Bu­rak, Ci­han Ka­me­r’­e ait As­gold ku­yum­cu­lu­ğa, ka­rı­sı Se­ma Er­do­ğa­n’­a ait yak­la­şık 30 ki­lo al­tı­nı sat­mış.
2) Kar­şı­lı­ğın­da 262 mil­yar 802 mil­yon 364 bin 384 lira al­mış.
3) Bu pa­ra­nın 250 mil­yar 800 mil­yon li­ra­sı­na karşılık Ro­na Dö­vi­z’­den 190 bin do­lar al­mış.
4) Re­cep Tay­yip Er­do­ğan mil­let­ve­ki­li se­çi­lin­ce, ver­di­ği mal bil­di­ri­min­de, oğ­lu Ah­met Bu­rak Er­do­ğa­n’­a 220 bin do­lar ve 55 bin mark bor­cu ol­du­ğu­nu be­yan et­miş.
Yar­gı­ta­y’­ın ka­rar­la­rı­na gö­re, dü­ğün­de ka­dı­na ta­kı­lan ziy­net­ler kim ta­ra­fın­dan alın­mış olur­sa ol­sun ka­dı­na ba­ğış­lan­mış sa­yı­lır ve ar­tık onun ki­şi­sel ma­lı ni­te­li­ği­ni ka­za­nır. Bu ka­rar­dan da fark edi­le­ce­ği gi­bi;
1) Dü­ğün­de ta­kı­lan al­tın­lar, Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın eşi Se­ma Er­do­ğa­n’­a ait.
2) Ka­dın, bu al­tın­la­rı ko­ca­sı Ah­met Bu­rak Er­do­ğa­n’­a ver­miş.
3) Ah­met Bu­rak Er­do­ğan da al­tın­la­rı sat­mış. Ba­ba­sı­na borç ver­miş.
İş­te bu aşa­ma­da, ka­dı­nın ko­ca­sı­na ver­di­ği 262 mil­yar 802 mil­yon li­ra­lık al­tı­nı, ko­ca­sı ka­rı­sın­dan ivaz­sız, ya­ni be­del­siz al­mış. Bu da Ve­ra­set ve İn­ti­kal Ver­gi­si­’ne ta­bi!
Ah­met Bu­ra­k’­ın bu al­tın­lar­la il­gi­li ola­rak, Ve­ra­set Ve İn­ti­kal Ver­gi­si be­yan­na­me­si ve­rip, ver­gi öde­me­si ge­re­kir­di!
Böy­le bir ver­gi öden­me­miş!
Ve­ra­set ve İn­ti­kal Ver­gi­si Ka­nu­nu­’nun 20. mad­de­si­ne gö­re; Ve­ra­set ve İn­ti­kal Ver­gi­si yö­nün­den za­ma­na­şı­mı, ola­yın ver­gi da­ire­sin­ce öğ­re­nil­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren başlıyor.
İs­ter mi­si­niz, ver­gi da­ire­si ola­yı bu ya­zı­dan öğ­ren­sin ve Ah­met Bu­ra­k’­tan ver­gi is­te­sin?

 

İmam ha­tip li­se­sin­de ta­nış­tı­lar

Ai­le­nin en bü­yük ço­cu­ğu olan Ah­met Bu­rak Er­do­ğan, son­ra­dan eşi ola­cak Se­ma Ke­ten­ci ile imam ha­tip li­se­sin­de oku­du­ğu sı­ra­da ta­nış­tı. Ri­ze­li Ke­ten­ci Ai­le­si­’nin kı­zı Se­ma Ke­ten­ci, sı­nıf ar­ka­da­şı olan Bu­rak Er­do­ğan ile 2001 yı­lın­da ev­len­di. Çift, dü­ğün­le­ri sı­ra­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğan ve eşi Emi­ne Er­do­ğan ile böy­le poz ver­miş­ti.

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.