Devlet Bahçeli;Basın Hürriyeti ölümcül yara aldı

“Anketteki oylarımızı düşük göstermek milli irade dolandırıcılığı değil midir”diye soran Bahçeli “Basın hürriyeti ölümcül yara almıştır” dedi.

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, An­ka­ra’da “2014 Ma­hal­li İda­re­ler Se­çi­mi MHP” se­çim kam­pan­ya­sı ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Yol­suz­luk ope­ras­yo­nu üze­rin­den Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a yük­le­nen Bah­çe­li, Baş­ba­ka­n’­ın yar­gı­ya du­var ol­ma­ma­sı, yet­ki­si­ni kö­tü­ye kul­lan­ma­ma­sı,  ken­di­siy­le oğ­lu­nu ala­rak hu­ku­kun kar­şı­sı­na çı­ka­rak he­sap ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

İLK DEFA DOĞRU SÖYLEDİ

Er­do­ğa­n’­ın “Mil­li ira­de­yi ça­lan­lar her se­fe­rin­de ha­zi­ne­yi bo­şalt­mış­tı­r” sö­zü­ne atıf­ta bu­lu­na­rak “Baş­ba­kan için en önem­li un­sur mil­li ira­de hır­sız­lı­ğı­dır. Baş­ba­ka­n’­ın hak­kı var­dır çok­tan be­ri ilk de­fa doğ­ru bir nok­ta­ya te­mas et­miş­ti­r” di­yen Bah­çe­li şöy­le de­vam et­ti:

“Şim­di siz­le­re so­ru­yo­rum. Fa­s’­tan ‘A­lo Fa­ti­h’ de­mek mil­li ira­de hır­sız­lı­ğı de­ğil mi­dir? Bi­zim gö­rüş­le­ri­mi­zin ek­ran­lar­dan altya­zıy­la geç­me­si­ne kır­mı­zı gör­müş bo­ğa gi­bi sal­dır­mak, ha­ber­le­ri­mi­zi kal­dır­ma em­ri ver­mek mil­li ira­de soy­gu­nu de­ğil mi­dir? An­ket­ler­de­ki oy­la­rı­mı­zı ka­sıt­lı ola­rak dü­şük gös­ter­mek mil­li ira­de do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı, mil­li ira­de kal­pa­zan­lı­ğı, mil­li ira­de­yi zim­me­te ge­çir­me de­ğil mi­dir? Baş­ba­kan, sa­na ses­le­ni­yo­rum, hır­sız­lı­ğın kü­çü­ğü­ne de bü­yü­ğü­ne de te­ves­sül ede­cek ka­dar ah­lak­tan ve Al­lah kor­ku­sun­dan uzak­laş­tın. Pa­ra­yı gö­tür­mek­le kal­ma­dın, rüş­ve­ti al­mak­la ye­tin­me­din, mil­li ira­de­yi de kü­pü­ne sı­kış­tır­dın. Sen ve hü­kü­me­tin hır­sız­lı­ğın kı­dem­li ele­ba­şı ol­mak­tan mil­li vic­dan­lar­da çok­tan mah­kûm ol­du­nuz.

OTOMATİĞE BAĞLAMIŞ

An­la­şı­lan fa­tih­ler uşak ol­muş, Baş­ba­ka­n’­ın kur­şun as­ker­li­ği­ne gö­nül­lü­ce ra­zı gel­miş­ler­dir.  Biz Meh­me­t’­ten Fa­tih çık­tı­ğı­nı bi­li­yor­duk da, Fa­ti­h’­ten fa­sul­ye, fa­son ka­rak­ter, oto­ma­ti­ğe bağ­lan­mış kuk­la çı­ka­ca­ğı­nı hiç tah­min et­me­miş­tik. Oy­la­rı­mı­zı rastge­le in­di­rip şu­na bu­na ila­ve eden, son­ra da TÜR­GE­V’­e çö­rek­le­ne­rek ara­zi yağ­ma­cı­lı­ğı ya­pan ev­lat­lar ara­cı­lı­ğıy­la Baş­ba­ka­n’­a yağ­cı­lık ya­pan, tak­la­lar atan şah­si­yet­siz­le­ri mil­le­ti­miz af­fet­me­ye­cek­tir. De­mek ki tuz kok­muş­tur.”

Medya iktidarın kontrolünde

Öz­gür, ta­raf­sız ve ob­jek­tif ol­ma­sı ge­re­ken med­ya or­gan­la­rı­nın Baş­ba­ka­n’­ın ta­hak­kü­mü al­tı­na kal­dı­ğı­nı, çokses­li­li­ğin, fark­lı ses ve yo­rum­la­rın adi­ce bas­tı­rıl­dı­ğı­nı sa­vu­nan Bah­çe­li sözlerini şöyle sürdürdü: “Baş­ba­kan ve yan­daş­lık ik­si­ri içen fa­tih­le­ri de­mok­ra­si­yi kat­let­miş­tir. Med­ya ta­ma­men ik­ti­da­rın kon­tro­lü­ne gir­miş­tir. Cum­hur­baş­ka­nıy­la il­gi­li ha­ber­ler bi­le Baş­ba­ka­n’­ı kız­dır­mak­ta, öf­ke­len­dir­mek­te­dir. Ba­sın hür­ri­ye­ti ölüm­cül ya­ra al­mış­tır. İş­te bu med­ya bi­zim tam kar­şı­mız­da­dır, kar­şı gru­bu­muz­dur. Bi­ze yö­ne­lik san­sü­rün se­be­bi­ni her­kes an­la­ma­lı­dır. Bi­zim oy­la­rı­mız üze­rin­de ma­ni­pü­las­yon ya­pan, ka­mu­oyunu yön­len­di­ren ga­fil­le­rin amaç­la­rı an­la­şıl­ma­lı­dı­r” de­di.

Anket uyarısı

MHP lideri Bahçeli, yandaş anket şirketlerinin MHP ile ilgili kamuoyu araştırmasına kalkışmasını hakaret kabul edeceğini kaydetti. Bahçeli, “Onlar PKK’yı araştırsın, AKP’yi yüzde 50, yetmezse yüzde 90 göstersin ve CHP’yi de parlatsın, önünü açsın. Sandık yolsuzluğunu düşünenler, 30 Mart günü oy dağılımında sahtekârlık planlayanlar şunu aklınızdan çıkarmayınız ki, böylesi bir rezilliğin en ufak ipucunu yakalarsak dünyayı başınıza yıkarız” dedi.

“Şimdi söz senin Türkiye

Devlet Bahçeli’nin konuşmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçim kampanyasında MHP’nin kullanacağı argümanları tanıttı.  Yerel seçimlerde Türkiye genelinde “Artık yeter. Şimdi söz senin Türkiye” sloganını kullanacaklarını, bu sloganda yer alan Türkiye ifadesinin il ve ilçe özelinde değiştirilebileceğini ifade eden Durmaz, kampanya dönemini 3 evre olarak belirlediklerini ve her evrede dönemsel mesajlarla vatandaşlara ulaşacaklarını söyledi.

ÜRETKEN BELEDİYECİLİK

Durmaz, bilbord reklamlarının yanı sıra 9 filmle de destekledikleri kampanyalarında “üretken belediyecilik” vizyonuyla yerel bazda hazırlanan projelerin vatandaşlara anlatılacağını, sosyal medya platformlarının da aktif olarak kullanılacağını söyledi. MHP kampanya çalışmalarında “Artık yeter. Şimdi söz senin” sözleriyle başlayan seçim şarkısını kullanacak

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.