AKP'liler şantajla duruyor

Ahmet Eyüp Özgüç, AKP'den çok sayıda vekilin ayrılmak istediğini öne sürdü. Onların önündeki engeli, "Erdoğan'ın elinde herkesle ilgili dosya olduğu söyleniyor" diye açıkladı.

Top­lum­sal Uz­laş­ma Re­form ve Kal­kın­ma (TURK) Par­ti­si­'nin is­mi çok ye­ni an­cak önü­müz­de­ki gün­ler­de gün­de­mi epey meş­gul ede­cek gö­rü­nü­yor… TURKParti'yle igili en bü­yük id­di­a; Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ve si­ya­si ara­yış için­de­ki AK­P'­li­le­rin TUR­K'­a ge­çe­ce­ği… Baş­ba­kan­lık Baş­mü­fet­tiş­li­ği­'n­den 2012'de is­ti­fa eden partinin Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç, AK­P'­yi bi­ti­re­ceklerini be­lir­te­rek so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­la­dı…

- Par­ti kur­mak ye­ri­ne, AK­P’­de si­ya­set yap­ma­yı dü­şün­me­di­niz mi?

AK­P'­nin ku­rul­du­ğu dö­nem­le, bu­gün ara­sın­da­ki far­ka ba­kıl­ma­lı. Par­ti­de bir­çok fark­lı dü­şün­ce­den in­san var­dı. Ama AKP gi­de­rek üç beş ki­şi­nin par­ti­si ha­li­ne gel­di. İçe­ri­sin­de si­ya­set yap­ma im­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­e bi­le kal­ma­dı. Ken­di ku­ru­cu­la­rı­nı dış­la­mış bir tek adam par­ti­sin­den bah­se­di­yo­ruz.
AK­P'­nin bu ha­li için­de si­ya­set yap­mak is­te­mez­dim. AKP tek his­se­da­rı olan bir şir­ke­te dö­nüş­tü.

- AK­P’­nin al­ter­na­ti­fi mi­si­niz?

Al­ter­na­ti­fi bir ke­na­ra bı­ra­kın, AK­P'­yi ko­nuş­mak da­hi is­te­mi­yo­rum. Biz si­ya­se­ti­mi­zi bir par­ti­nin zıt­tı üze­ri­ne in­şa­ ede­cek ka­dar sığ bir dü­şün­ce­den gel­mi­yo­ruz.

“Erdoğan bir şey bilmez”

- Ye­ni Tür­ki­ye slo­ga­nı­nız Baş­ba­ka­n’­ın slo­ga­nıy­la ay­nı ol­ma­sı te­sa­düf mü?

Biz 2.5 yıl ön­ce­ki ta­nı­tım­lar­da bu slo­ga­nı kul­lan­dık. Tür­ki­ye­'yi ye­ni­den ku­ra­ca­ğız de­dik. Bir bak­tık bi­zim kul­lan­dı­ğı­mız ne var­sa Re­cep Tay­yip Er­do­ğan kul­lan­ma­ya baş­la­dı. 2002 yı­lın­da Tür­ki­ye­'ye ye­ni­lik ge­ti­re­cek, ül­ke­yi güç­len­di­re­cek, eko­no­mik ola­rak ile­ri ta­şı­ya­bi­le­cek AR-GE ça­lış­ma­sı yap­tık. Ora­da 1 yıl ka­dar ça­lış­tık ve AK­P'­nin ilk 5 yıl­da yap­tı­ğı bü­tün ça­lış­ma­lar ora­dan çık­tı. Tay­yip Er­do­ğan bir şey bil­mez, bir uz­man­lık ala­nı yok.

- Oy­la­rı­nı art­ı­ran bir ik­ti­dar­dan bah­se­di­yo­ruz…

Yaz­dır­ma­yan, ko­nuş­tur­ma­yan ken­di hal­kı­nı kan­dı­ran bir ik­ti­dar var. İk­ti­da­rı­nın de­va­mı için ül­ke­nin ge­le­ce­ği­ni ka­rar­tan bir ik­ti­dar var bu ka­dar sığ, bu ka­dar ha­in iş­te. 12 yıl­lık ik­ti­dar­da bü­tün var­lık­la­rı­nı sat­tın. Üre­tim te­sis­le­ri­ni ka­pat­tın. Fi­nan­sın ya­ban­cı­la­rın elin­de. Ül­ke üre­tim eko­no­mi­sin­den AVM ve tü­ke­tim eko­no­mi­si­ne geç­ti. 20 mil­yar do­lar IMF ye borç öde­di­ğiy­le övü­nen bir ik­ti­dar var. Ab­dul­lah Öca­la­n'­la gö­rüş­me­yi çö­züm sü­re­ci sa­yı­yor. AK­P'­yi, Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ı esir al­mış bir PKK var.

- Çö­züm ne­dir?

Si­ya­si Par­ti­ler Ka­nu­nu'nun de­ğiş­me­si la­zım. De­ğiş­mez­se bir si­ya­set me­rak­lı­sı ama ah­lak ve er­dem yok­su­nu bir ki­şi, ma­kam el­de eder, iha­le­ler­den pa­ra ko­ta­rır, si­ya­se­ti ha­ram pa­ray­la yap­ma­yı da nor­mal­leş­ti­rir. Ha­ram yi­yen po­li­ti­ka­cı­la­rın ya­pa­ca­ğı iş­ten Tür­ki­ye­'ye ha­yır gel­mez. AK­P'­nin tab­lo­su bu­dur. Bir baş­ba­kan dü­şü­nün se­çim­ler­de hal­kın ara­sı­na gi­re­mi­yor. An­cak po­lis ko­ru­ma­sıy­la mi­ting­ler­de ko­nu­şa­bi­li­yor. Bir ke­re hal­kın ara­sı­na gir­di SO­MA­'da. On­da da va­tan­da­şı pa­tak­la­dı­lar.

- Par­ti kur­ma ha­zır­lık­la­rı ne za­man baş­la­dı?

2012'de ku­rul­du ama 2006'da ça­lış­ma­la­ra baş­la­mış­tık. 2011'de ta­ma­men bir si­ya­si olu­şum kur­ma­ya ka­rar ver­dik. AKP ile il­gi­li ola­rak en cid­di şüp­he­le­rim hü­kü­met ku­rul­dak­tan üç ay son­ra baş­la­dı. Tür­ki­ye­'nin ya­tı­rı­ma, onu­ru­muz­la hay­si­ye­ti­miz­le ça­lı­şa­ca­ğı­mız işe ih­ti­ya­cı­mız var­dı. Ama bun­lar sı­cak pa­ray­la ma­kar­na yar­dı­mı­nı ter­cih et­ti­ler.

- Ab­dul­lah Gül ve AK­P’­li ve­kil­le­rin par­ti­ni­ze ka­tı­la­ca­ğı doğ­ru mu?

Tür­ki­ye için ça­lış­mak is­te­yen, kir­len­me­yen her­ke­se ka­pı­mız açık. Ben şu­nu gö­rü­yo­rum ba­kan­la­rı bi­le ar­tık AK­P'­nin için­de ol­mak­tan vic­da­ni ola­rak bas­kı al­tın­da­lar. Ge­ce yas­tı­ğa baş­la­rı­nı koy­duk­la­rın­da hır­sız­lık ya­pıl­dı­ğı­nı, hu­ku­kun çiğ­nen­di­ği­ni bi­li­yor­lar. Birço­ğu par­ti­de şan­taj­la du­ru­yor. Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın elin­de her­kesin yaptığı işlerle il­gi­li dos­ya­lar ol­du­ğu söy­le­ni­yor.

- Par­ti­yi Ab­dul­lah Gü­l’­ün kur­dur­du­ğu id­di­ala­rı için ne di­yor­su­nuz?

Bi­zi kim­se kur­durt­ma­dı. Ama cum­hur­baş­kan­lı­ğı aday­lık sü­re­cin­den bu ya­na sü­re­ge­len bir tar­tış­ma var. Ab­dul­lah Gü­l'­ün AKP için­de si­ya­set ya­pa­ma­ya­ca­ğı gö­rü­lü­yor. Bir ça­tış­ma or­ta­mı ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Bu­na is­ti­na­den bi­zim ge­nel mer­kez­de yi­ne Gül ve ben­zer isim­le­rin si­ya­set ya­pa­ca­ğı bir plat­form ara­yış­la­rı ol­du­ğu­nu ve ara­cı­lar va­sı­ta­sıy­la ar­ka­daş­la­rı­mız­la gö­rüş­tük­le­ri doğ­ru. Tek­lif on­lar­dan gel­di.

“Cemaatten icazet almam”

- Ar­ka­nız­da bir ce­ma­atin des­te­ği var mı?

Gü­len Ce­ma­ati'­ni so­ru­yor­sa­nız bü­yük say­gım var. Ama bir ba­ğın var mı der­se­niz ce­ma­at ai­di­ye­ti­ne el­ve­riş­li bir ya­pım yok. Tür­ki­ye­'de si­ya­set yap­mak is­te­yip de bir ce­ma­at­ten ica­zet is­te­mek bü­yük boş­luk­tur. Bir dev­let ada­mı, mil­le­tin­den gay­ri kim­se­den ica­zet al­maz.
- Par­ti­ni­zin fi­nan­sal des­te­ği na­sıl sağ­la­nı­yor?
Bu par­ti­nin ka­pı­sın­dan içe­ri hır­sız­lık ve ha­ram pa­ray­la fi­nans­man gi­rer­se he­pi­mi­zin so­nu di­ğer si­ya­set­çi­ler gi­bi olur. Si­ya­se­tin fi­nans­ma­nı şef­faf­laş­sın di­yo­ruz. Ba­ğış­lar, ka­tı­lım­cı ai­dat­la­rı vs… Çok pa­ra­nız ol­ma­sı ge­rek­mez si­ya­set üret­mek için. Bü­yük pa­ra­lar ol­ma­dan da bü­yük, ba­şa­rı­lı iş­ler ya­pı­la­bi­lir. 76 il­de teş­ki­lat­lan­dık. En bü­yük fi­nans­ma­nı­mız par­ti­nin ken­di teş­ki­la­tı.

“Başarısız bir diktatör”

- Se­çim­ler ya­kın. AKP oy­la­rı­nı kı­ra­bi­le­cek mi­si­niz?

Biz AK­P'­yi ka­pa­ta­ca­ğız di­yo­ruz. Al­gıy­la gö­zü­mü­zü sü­rek­li bo­yu­yor­lar. İyi bir de­ğer­len­dir­me ya­pıl­dı­ğın­da bu ada­mın al­dı­ğı yüz­de­ler bü­yük ba­şa­rı­sız­lık. Er­do­ğan ken­di­si­ni di­ğer dik­ta­tör­ler­le kı­yas­la­dı­ğın­da hep­sin­den 40 pu­an ge­ri­de ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Yar­gı­yı dar­ma du­man eden, em­ni­ye­ti ken­di­si­ne ve hır­sız­la­ra ope­ras­yon ya­pan kaç ül­ke var? 5 ül­ke. Lib­ya, Mı­sır, Su­ri­ye, Ko­re ve Tür­ki­ye. Bu beş ül­ke­de­ki en ba­şa­rı­sız dik­ta­tör Tür­ki­ye­'de. De­mok­ra­tik gi­diş yol­la­rı­nı ka­pat­tı­ğı için ken­di so­nu­nu ken­di ha­zır­lı­yor.

- Yol ha­ri­ta­nız ne­dir?

76 il­de ör­güt­lü­yüz. Se­çi­me ka­dar di­ğer il­ler­de de ör­güt­le­ne­ce­ğiz. Se­çi­me gir­me­ye ye­ter­li­li­ği olan bir par­ti­yiz. Ön­ce­lik­le ül­ke­nin bü­tün ku­rum­la­rı eko­no­mi odak­lı ola­cak. Kent­le­rin va­li­le­ri, po­lis ata­ma­sı öğ­ret­men so­ruş­tur­ma­sıy­la de­ğil, o ken­tin eko­no­mik bü­yü­me­siy­le il­gi­le­ne­cek. Şeh­rin pat­ron­la­rı ola­cak­lar. Bü­yü­kel­çi­le­ri­miz ih­ra­ca­tın art­ma­sı için işa­dam­la­rı­na hiz­met ede­cek­ler. Bu­nu AKP gi­bi gü­nü bir­lik yap­ma­ya­cak. Hak eden ge­le­cek.

Kaynak: Sözcü

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.