500 oy alan HSYK üyesi seçilebilecek
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, HSYK’­yı ba­ka­na bağ­la­yan ka­nun de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li ip­tal ka­ra­rın­da HSYK se­çim­le­ri­ni et­ki­le­ye­cek bir iç­ti­ha­da im­za at­tı. AK Par­ti­’nin ya­sa­laş­tır­dı­ğı tek­lif­te, Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­dan HSYK’­ya se­çi­le­cek­ler tek oy­la, ad­li ve ida­ri yar­gı­da ise lis­te usu­lüy­le se­çim ya­pı­la­cak­tı. An­cak AYM, iki fark­lı se­çim usu­lü­nü Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı bul­du. Hem yük­sek yar­gı­da hem de ilk de­re­ce mah­ke­me­ler­de ya­pı­la­cak se­çim­ler­de tek oy kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

YA­SA DE­Ğİ­ŞE­CEK

AYM ka­ra­rı­na gö­re 3 ay için­de Mec­li­s’­te ka­nun de­ği­şik­li­ği ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­cek. Yar­gı çev­re­le­rin­de ad­li ve ida­ri yar­gı­da ya­pı­la­cak HSYK se­çim­le­rin­de 500 oy alan ha­kim ve­ya sav­cı­nın Ku­ru­l’­a se­çi­le­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. 2010’da 7 is­min se­çil­di­ği ad­li yar­gı se­çim­le­rin­de 5 bi­nin üze­rin­de oy alan isim­ler HSYK üye­li­ği­ne se­çil­miş­ti. 3 is­min se­çil­di­ği ida­ri yar­gı se­çim­le­rin­de ise 650 oy Ku­rul üye­li­ği için ye­ter­li ol­muş­tu. Lis­te­siz gi­ri­le­cek se­çim­ler­de 500 ile 1000’in üze­rin­de oy alan­la­rın Ku­ru­l’­a se­çi­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ar­dın­dan Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın tek­li­fiy­le HSYK 1. Da­ire’­ye ata­nan Ra­sim Ay­tin, HSYK se­çim ça­lış­ma­la­rı­na şim­di­den baş­la­dı. Ay­tin, 1 Ni­sa­n’­da İBB te­sis­le­rin­de İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’n­de gö­rev­li 100 ha­kim ve sav­cıy­la bir ara­ya gel­di.

Ağustosta seçim var

HSYK se­çim­le­ri, üye­le­rin gö­rev sü­re­si­nin dol­ma­sın­dan 60 gün ön­ce önü­müz­de­ki ağus­tosta ya­pı­la­cak.

AYM 2010 içtihadını değiştirdi

Anayasa Mahkemesi, ip­tal ka­ra­rıy­la 2010’da­ki iç­ti­ha­dı­nı de­ğiş­tir­miş oldu. 2010 ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­de tam ter­si bir ka­rar ver­miş, tek oy dü­zen­le­me­si­ni ip­tal et­miş­ti. HSYK se­çim­le­rin­de ba­kan­lı­ğı­n ha­zır­la­dı­ğı id­di­a edi­len lis­te ka­zan­mış­tı. YAR­SA­V’­ın aday­la­rı ise se­çi­mi kaybetmişti.

Lis­te uy­gu­la­ma­sı, an­ti­de­mok­ra­tik ol­du­ğu ve fark­lı gö­rüş­te­ki yar­gı men­sup­la­rı­nın HSYK’­da tem­si­li­ne im­kan sağ­la­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le eleş­ti­ri ko­nu­su ol­du. HSYK, Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu­’na gön­der­di­ği ana­ya­sa öne­ri­sin­de se­çim­ler­de tek oy ku­ra­lı­nın uy­gu­lan­ma­sı yö­nün­de tek­lif sun­muş­tu. An­cak hü­kü­met, HSYK’­yı ba­ka­na bağ­la­yan ka­nun­da Yar­gı­tay, Da­nış­tay ve Ada­let Aka­de­mi­si­’n­de ya­pı­la­cak se­çim­de tek oy, ad­li ve ida­ri yar­gı­da ya­pı­la­cak se­çim­de ise aday sa­yı­sı ka­dar oy şek­lin­de dü­zen­le­me yap­mış­tı.

METİN ARSLAN - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.