RTÜK üyesi Esat Çıplak'tan frekans uyarısı

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYESİ ESAT ÇIPLAK’IN KARASAL SAYISAL TV YAYINCILIĞI İHALESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 01.07.2015 tarih ve 2015/30 sayılı toplantısında RTÜK Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı ile Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı muhalefetime rağmen, Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlık’a gönderilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin yayınlanması ile karasal ortamdan yapılacak televizyon yayıncılığına ilişkin süreç yeniden başlamış olacaktır. Bu durumda karasal sayısal TV yayıncılığının yönetmelikte önerildiği şekilde başlatılmasının doğuracağı olumsuz durumlar ile ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine(ITU) üye bazı ülkelerde karasal sayısal yayıncılığa geçişe ilişkin bazı değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

Özetle; Sayısal Yayıncılığa Yönetmelikte önerildiği şekli ile DVB-T2 tekniğinde geçilmesi yanlış teknoloji transferi yanında kamu zararına sebep olacak, kullanıcının aleyhine sonuçlar doğuracağı gibi medya sektöründe de geri dönülemez yanlış bir yola girilmesine sebep olacaktır.

 

ÜLKEMİZDE SAYISAL KARASAL TV YAYINLARI SİSTEMLERİ NİYE KURULMAMALI?

Ülkemizdeki kaynakların etkin kullanılması, kaynakların israf edilmemesi, gelişen geniş band mobil teknolojilerin dikkate alınması, uluslararası eğilimler, rekabet ortamının tesisi, hizmetin yaygın ve kaliteli olarak tüketicilere iletilmesi, içerik sağlayıcı yayıncıya maliyetleri azaltma ve ek gelir elde etme bağlamında;

·         Ülkemizde UHF karasal TV yayın alanlarının kentlerde %8-12,  kırsal alanda ise %3’ler civarında olduğu tahmin edilmektedir. (Ülkemizde genç nüfusun yüksek olması bizdeki UHF TV yayınlarının izlenme oranlarının çok düşük olmasına önemli katkıda bulunmaktadır.) Bu kadar az orandaki karasal TV yayın izleyicisi için sayısal TV vericilerin kurulması ülkemiz için büyük bir kaynağın heba edilmesi anlamına gelecektir.

·         Karasal sayısal TV yayınları teknolojik olarak UHF spektrumunu mobil sistemlere göre 3-4 kat daha az verimlilikte kullanılmasına neden teşkil etmektedir. Bu ise frekans gibi ülkemiz için çok değerli olan kıt kaynakların kötü bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir.

·         Karasal TV yayınlarının izlenme oranları Avrupa’da 2006-2013 yılları arasından %12 azalmıştır ve bu azalma 2020’li yıllara doğru %25-30’a ulaşacak gibi gözükmektedir. Sonuç olarak geleneksel TV izleme biçimi inter-aktif TV’ye yönelmiş olup artık sayısal karasal TV yayınlarının hiçbir cazibesi kalmamıştır.

·         Yüksek güçlü sayısal TV verici işletmeciliğinin (özellikle yüksek elektrik masrafları, personel, ulaşım vs) ağır masrafları, gerek Avrupa ve gerek Dünyada TV izleyici profilinin hızla değişmesi, bu tür yayınlarda inter-aktivite imkânının olmaması,  bu yayınların genelde yaşlı nüfus grubunca izlenmesi karasal yayıncılıktaki sıkıntılar için en önemli etkenler olmuştur.

·         Türkiye bilindiği gibi sayısal yayıncılık uygulamasında oldukça gecikmiştir. Yayın sıralama ihalesinin mevcut yasal durumunun bu yıl içinde çözülüp yılın ikinci yarısında eğer sayısal karasal yayın sistemlerinin ihalesi gerçekleştirilebilirse dahi 952 vericinin kurulması en iyi iyimserlikle 3 -3,5 yıldan az bir sürede gerçekleşmeyecektir. Bu ise analog yayınların sonlandırılması (ASO) tarihinin ülkemiz için 2018-2019 yılları olması demektir ki bu tarihten birkaç yıl sonra Avrupa artık (yayın lisanslarının sonlama tarihleri) TV-Mobil yakınsamasına geçmeye başlayacaktır. Biz daha yeni sayısal TV yayınlarına geçmiş iken batı bu yayınlardan çıkma konusunda yeni çözümleri gündeme getirecektir.

·         Sabit genişbant hizmetlerde iletim hızı, fiber şebekelerin yayılması ya da bakır kablo altyapısı üzerinden genişbant hizmet sunulmasında ADSL2, VDSL2, vektörleme gibi yeni yöntemler ve teknolojiler geliştirildikçe sürekli olarak artmaktadır. Özellikle, uygun terminal ekipmanlar şebekenin iki ucuna kurulduğunda fiber şebekelerin veri iletim hızı son derece artırılabilmektedir. Örneğin; Güney Kore’de, fiber şebekeler üzerinden 10 GB/sn hızla genişbant internet hizmeti sunulabilir hale gelmiştir. Bu bağlamda yüksek bant genişliği gerektiren, yüksek çözünürlüklü, HD ve hatta 4K, 8K çözünürlüklü ve interaktivite içeren sayısal yayınların sabit genişbant şebekeler üzerinden sunumu her geçen gün artmaktadır.

·         Ülkemizin 2023 hedefleri arasında da her hane ve işyerine en az 100Mbit hızında genişbant internet hizmeti sunulması yer almaktadır. Bu hedefe ulaşmak için fiber şebekelerin yaygın hale getirilmesi gerekecektir. Söz konusu şebekelerin yaygın hale gelmesi ile sabit genişbant üzerinden sunulan yayıncılık hizmetleri ülkemizde de hem nitelik hem de nicelik olarak artacaktır. Genişbant hizmetlerin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte genişbant şebekeler üzerinden Tivibu, Turkcell TV gibi hizmetler de verilmeye başlanmıştır. Bu hizmetlerin giderek artacağı, IPTV hizmetlerinin yaygınlaşacağı ve karasal yayınlar için bir ikame niteliği kazanacağı değerlendirilmektedir.

·         Bütün bunların ötesinde ülkemizde bu yıl içinde verilmesi planlanan (Ağustos ayında ihalesi yapılacak) yeni nesil mobil 4, 4,5G ya da LTE, LTE-Advanced, lisansları ile mobil operatörlerimiz LTE’nin kendi doğasında bulunan LTE Broadcasting teknolojisine sahip olacaklardır. Hal böyleyken niçin ayrıca karasal sayısal yayıncılık için (952 TV istasyonu, 300 civarı mevcut istasyonlar kullanılacak)  toplam 8568 adet verici kurularak yüz milyonlarca ABD $’ı yatırım harcaması yapılsın?  Kurulumlarını takiben bu kadar çok sayıda istasyonun işletmesi sırasında harcanacak personel, ulaşım, yakıt, yedek malzeme vs giderleri ile özellikle elektrik tüketim bedelini de dikkate alacak olursak bu rakamların nerelere ulaşacağını tahmin etmek bile çok zor. Niçin bu kadar büyük miktarlarda ülke kaynakları aynı işlevi sağlayabilecek iki ayrı şebeke için boşuna kullanılsın?

Sayısal karasal TV yayınları sistemlerinin (DTT)  kurulması yerine mobil şebekeler üzerinden hücresel TV (LTE-B) yönteminin seçilmesinin ülkemize başlıca yararları şunlar olacaktır;

            ARTIK TEKNOLOJİ MEDYA SEKTÖRÜNÜN DE TEMEL YÖNLENDİRİCİSİDİR.

·         Çok büyük miktarda yatırım ve işletme giderleri tasarrufu sağlanacaktır. Hücresel TV için mobil operatörlerin zaten mevcut baz istasyonlarının önemli bir kısmının  (kule, enerji, ulaştırma vs) kullanılacak olması yanı sıra sistemlerin işletmesi için de büyük miktarlarda harcamanın gerekmemesi (mevcut personel ile işletme imkanı)   tasarruf sağlamanın ön önemli sebeplerinden ilkidir. (yeni kurulacak donanımlar hariç)

·         UHF bandında yaklaşık 240 MHz’lik bir spektrum tasarrufu sağlanacaktır. (700 MHz band dahil) Bu ilave bandın LTE teknolojisi adı altında mobil operatörlere verilecek yeni lisanslarından Devlet önemli ölçüde gelir elde edecektir.

·         TV kanallarının yayın ve iletim giderleri (DVB-T2’ye göre) daha da az olacaktır.

·         TV kanallarının reklam gelirlerinde artış söz konusu olabilecektir, çünkü normal TV izleyicisi yanı sıra reklamlar milyonlarca mobil telefon abonesine, bilgisayar ve tablet kullanıcısına da sistemin doğası gereği doğrudan ulaşacaktır.

 

TEKONOLOJİ KULLANICI ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRMEKTE, ORTAYA ÇIKAN YENİ İHTİYAÇLARI DA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERİ İLE KARŞILAMAKTADIR.

·         Mobil operatörler 800 MHz bandı da dahil olmak üzere UHF gibi çok değerli bir band içinde toplam 300 MHz’lik ek spektruma sahip olabileceklerdir ki bu özellikle yüksek hızda mobil Internet ile video streaming’i (interaktif uygulamalarda dahil) konusunda ve kırsal alanda kısa sürede kablosuz sistemlerle genişbant hizmetlerinin götürülmesinde çok büyük imkanlar sağlayacaktır. Bu ise ülkemizde Telekom sektörüne yeni bir itici güç ve önemli ölçüde yeni istihdam olanakları sağlayacaktır. Sonuçta bu alandan içerik sağlayıcı yayıncılar ve mobil operatörler önemli gelirler de elde edebilecektir.

·         Bu geniş ve çok değerli ilave frekans bandının kullanıma açılması mobil pazarına belki yeni operatörlerin katılarak rekabetin artmasına da imkan sağlayacaktır.

ÇAĞIMIZ MEDYASININ EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ TAŞINABİLİR-MOBİL KULLANIMA İMKAN VERMESİDİR.

·         TV yayınlarına sadece standart alıcılar ile değil her türlü cihaz ile (akıllı telefon, masa üstü ve diz üstü bilgisayarlar, tabletler vs gibi) doğrudan ulaşma imkanı sağlanacaktır.

·         Mevcut duruma ve DVB-T2 tekniğine göre TV yayınlarının izlenme oranı çok daha yüksek olacaktır.

·         Bu teknoloji ile boşalacak UHF bandının belirli bir kısmının mobil operatörlere uzun dönem için (örneğin TV lisans süresi olan 10 yıl gibi) ücretsiz olarak tahsis edilmesi halinde buradan elde edilecek gelirler karşılığında mobil operatörler hücresel TV sistemini bedelsiz kurup işletebileceklerdir. Böylece kendiliğinden bu proje için gerekli finansman sağlanacak olup TV kanalları çok önemli bir külfetten kurtulacaklardır. Sektörde ürün çeşitlendirme yolu ile sektöre yeni gelir kalemleri ortaya çıkacaktır.

İNTERNET PROTOKOLLÜ YAYINCILIK HEM KALİTEYİ HEM DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İZLEME ORTAMINI MÜMKÜN KILMAKTADIR.

·         Sonuç olarak bu çözüm sayesinde TV kanalları, sabit genişbant hizmet sağlayıcıları, mobil operatörler, değişik içerik sağlayıcılar, reklam şirketleri vs arasında çok önemli bir işbirliği ve sinerji yaratılabilecektir. En önemlisi de ülke kaynaklarının daha az kullanımı ve boşa harcanmaması gibi çok ciddi bir yarar sağlanmış olacaktır.

Netice olarak; her halükarda yayıncılık için artık yüksek güçlü TV vericilerinin (analog ya da sayısal yayınlar için) sonu geliyor, hiç kimse teknolojinin ve özellikle mobil teknolojilerin eriştiği LTE ve daha ileri versiyonlarındaki gelişmeleri göz ardı ederek, yatırım ve işletme maliyetleri çok yüksek olan, tüketicinin isteğine bağlı yeterli inter-aktiviteyi sağlayamayan, çok değerli UHF bandında daha fazla gereksiz spektrum işgal eden, dünyada artık çok geniş bir kitlece kullanılan akıllı telefonlara, tabletlere, PC’lere ve mobil cihazlara görüntü iletemeyen DTT sistemlerini ne kurmak ne de zorunluluklar dışında işletmesini sürdürmeyi istemeyeceği gayet net ve açıktır.

Çağımız medya organizasyonları mobil ve taşınabilir cihazlara hizmet vermeyi hedeflerken kaliteden ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasını da temin edecek yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, internet protokolünü tanıyan mobil alışa imkan veren teknolojilerin ülkemizde de kullanıcıların hizmetine sunulması kamu yararını karşılamakta medya dünyasında da teknolojiyi dost edinerek “kullanıcı dostu yeni ekranlar” çıkmasına sebep olmaktadır.

 

MEDYA SEKTÖRÜ YENİ GELİR KAYNAKLARINA KAVUŞACAK

Yakın gelecekte önerdiğimiz şekli ile sayısal yayına geçilmesi durumunda medya sektöründeki ekonomik kaynak sorunu çözülmüş olacak, içerik sağlayıcı yayıncı yeni mecralardan da yapılacak yayın içeriği için ek gelirler elde edecektir.

Ülke ekonomisi yanında medyaya ve kullanıcılara milyonlarca dolara malolacak bu tekonojik gelişme aynı zamanda milli servetimiz olan kıt kaynak frekans spektrum varlığımızı da gereksiz yere işgal edeceğinde acilen bu yoldan dönülmesi hususunda yetkilileri ve medya paydaşlarını da duyarlı olmaya davet ediyorum.

Saygılarımla kamuoyuna duyurulur. 06.08.2015

 

                                                                                                                                  Esat Çıplak

                                                                                                                              Üst Kurul Üyesi

 

 

 

 


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.