İşte AKP\'nin 100 yalanı
AK Parti'ye muhalif yazılarıyla dikkatleri üzerine çeken Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşesinde 20 başlık sıraladı. Dündar, istendiği taktirde 100 değil 200 AKP yalanı listesinin de yazılabileceğini iddia etti.
 
İŞTE DÜNDAR'IN O YAZISI
Sev­gi­li okur­la­rım,
 
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız. Ge­çen­ler­de ka­dim dos­tum Müj­dat Ge­ze­n'­in bir rü­ya­sı­nı an­lat­mış­tım.
 
Müj­dat rü­ya­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ı gör­müş­tü. "Hiç ya­lan söy­le­mi­yor ve doğ­ru­lar­dan söz edi­yor­du!" de­miş­ti.
 
Ben de "Rü­ya­lar ters çı­kar!" di­ye­cek­ken vaz­geç­miş, "Ha­yır­dır in­şal­lah!" de­mek­le ye­tin­miş­tim.
 
Da­ha son­ra dü­şün­düm.
 
O rü­ya­ya en doğ­ru yo­ru­mu yap­tı­ğı­ma inan­dım.
 
Çün­kü o ka­dar çok ya­lan söy­le­ni­yor ki, in­san doğ­ru bir şey söy­len­di­ğin­de şa­şı­rıp ka­lı­yor, ne di­ye­ce­ği­ni bi­le­mi­yor!
 
İş­te son dö­ne­me dam­ga­sı­nı vu­ran, o ya­lan­lar­dan bir de­met:
 
* * *
 
TÜRKİYE'DE İLERİ DEMOKRASİ VAR
1- AKP ço­ğul­cu de­mok­ra­si­ye inan­mış, öz­gür­lük­çü, fark­lı­lık­la­ra say­gı­lı ve ken­di­si­ne oy ver­me­yen top­lum ke­sim­le­ri­ni hoş­gö­rüy­le ku­cak­la­yan de­mok­rat bir par­ti­dir!
 
2- Tür­ki­ye­'de ile­ri de­mok­ra­si var­dır!
 
3- AKP ik­ti­da­rın­da hiç kim­se­nin ya­şam bi­çi­mi­ne mü­da­ha­le edil­me­miş, ka­dın­la­rın kaç ço­cuk yap­ma­la­rı ve bun­la­rı na­sıl do­ğur­ma­la­rı ge­rek­ti­ği söy­len­me­miş­tir!
 
4- AKP Tür­ki­ye­'sin­de her­kes, Ana­ya­sa­'nın gü­ven­ce al­tı­na al­dı­ğı top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yüş­le­riy­le ik­ti­da­rı pro­tes­to et­me ve dü­şün­ce­si­ni açık­la­ma hak­kı­na sa­hip­tir.
 
TÜRKİYE'DE YARGI BAĞIMSIZ
5- Tür­ki­ye­'de yar­gı ba­ğım­sız­dır!
 
6- Baş­ba­kan Er­do­ğan "Ben Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın sav­cı­sı­yı­m" de­me­miş­tir!
 
7- Ab­dul­lah Öca­la­n'­a öz­gür­lük sağ­lan­ma­ya­cak­tır!
 
8- AKP çö­züm için PKK ile pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­ma­mış­tır!
 
9- Top­lu­mun yar­gı­ya gü­ve­ni tam­dır!
 
10- Ba­sın hür­dür, san­sür edi­le­mez! Ay­rı­ca hiç kim­se med­ya pat­ron­la­rı­na bir tel­kin­de, ya da mü­da­ha­le­de bu­lu­na­maz!
 
11- Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın ga­ze­te­ci­le­rin iş­le­rin­den ko­vul­ma­la­rıy­la hiç­bir il­gi­si yok­tur!
 
12- Tür­ki­ye­'nin dün­ya­nın en bü­yük ga­ze­te­ci ce­za­evi ha­li­ne gel­di­ği id­di­ası doğ­ru de­ğil­dir! Çün­kü ce­za­ev­le­rin­de­ki ga­ze­te­ci­ler, mes­le­ki fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le de­ğil, te­rö­rist ol­duk­la­rı için de­mir par­mak­lık­la­rın ar­dı­nı boy­la­mış­lar­dır!
 
13- 4+4+4 la­ik ve çağ­daş bir eği­tim sis­te­mi­dir! Ge­liş­miş ül­ke­le­rin ço­ğu, bu sis­te­mi uy­gu­la­mak­ta­dır!
 
GEZİ EYLEMLERİ VE FAİZ LOBİSİ
14- Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ni fa­iz ve Ya­hu­di lo­bi­si, Di­van Ote­li, CNN In­ter­na­ti­onal, BBC ve Reu­ters, içe­ri­de­ki iş­bir­lik­çi­ler­le bir­lik­te or­ga­ni­ze et­miş­ler­dir!
 
15- Ge­zi Par­kı pro­tes­to­cu­la­rı Dol­ma­bah­çe­'de­ki Bezm-i Alem Va­li­de Sul­tan Ca­mi­i'n­de iç­ki iç­miş­ler­dir!
 
16- Ey­lem­ci­ler Ka­ba­ta­ş'­ta tür­ban­lı bir ka­dı­na şid­det uy­gu­la­mış, saç­la­rın­dan çe­ke­rek yer­ler­de sü­rük­le­miş­tir!
 
ETHEM'İN ÖLÜMÜNDEN EYLEMCİLER SORUMLU
17- Po­li­si­mi­zin kul­lan­dı­ğı bi­ber ga­zı za­rar­sız­dır, hat­ta or­ga­nik­tir! TOMA'­la­r­ın sık­tı­ğı su­lar­da da kim­ya­sal mad­de yok­tur!
 
18- Et­hem Sa­rı­sü­lü­k'­ün ölü­mün­den ey­lem­ci­ler so­rum­lu­dur!
 
19- Ada­na­'da Ko­mi­ser Mus­ta­fa Sa­rı­'yı, ey­lem­ci­ler şe­hit et­miş­ler­dir!
 
20- Spor kar­şı­laş­ma­la­rın­da sa­de­ce kü­für, ha­ka­ret ve ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı içe­ren te­za­hü­rat ya­sak­tır. Ge­liş­miş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­rin­de tri­bün­ler­de ser­best olan her şey, ül­ke­miz­de de ser­best­tir! Ana­ya­sa­'nın gü­ven­ce al­tı­na al­dı­ğı hak­la­rın kul­la­nı­mı, se­yir­ci­li spor te­sis­le­rin­de de ge­çer­li­dir!
 
* * *
 
Sev­gi­li okur­la­rım,
 
Eğer bun­lar yet­me­diy­se, elim­de 100 hat­ta 200 ya­lan­lık bir lis­te var.
 
Za­man­la bun­la­rı da ya­za­rım.
 
Na­sıl­sa AKP ik­ti­da­rın­da dur­mak yok, ya­la­na de­vam!..
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kemal polatdemir 5 yıl önce

sayın dündar ;

akp nin iktidara geldiği günden beri söylediği yalanları 3 , 4 başlık altında toplayıp seçim sürecinde kullanmamız gerekiyor, özellikle izmir seçmeninin ilgi alanı olan sosyal hayat ile ilgili olanları ,bunları siyset, yargı , dış işleri alanları ve ekonomi ile ilgili olanlar diye toparlayabilirsek seçim üstü bizlere çok yararı dokunacaktır ,ben kendime göre bir çalışma yapıyorum ama sizlerin haber ve bilgi dağarcığının çok daha geniş olduğunu düşünüyor ve yardımlarınızı rica ediyorum.ben izmir- karaburunda yaşayan emekli sn. öğretmeniyim vede chp den bld. mcl. üyesiyim yardımcı olcağınızı umuyor saygılar sunuyorum. kemal polatdemir- karaburun-izmir

Avatar
hoca 4 yıl önce

Bu listede olan ve olmayan hangi yalanı çıkmadıki ama halkımıza ALLAH(C.C)akıl ve idrak versin.Köylünün,fakirin, iman ehlinin zekatıyla okutulan fakat bir yeri kazanamayan,affedersiniz çobanlık bile yapamayacak imamlara 2500 tl maaş ve sınırsız haklar verilince bütün camilerde AKP'ye dua seansları düzenlenir oldu.(İmam arkadaşların genelini tenzih ederim)Ama ALLAH(C.C)Kadir ve Alimdir,inanaların zekatıyla yapılan camiye bakmayan,izinliyim diyerek gelmeyen,beleş lojmanlarda onun bunun karısını kızını eleştiren,cami cemaate hiç uğramayıp köyler arası servisçilik yapanlara 28 Şubat imtihanı bir daha yaşatılırsa yazık olur samimi din görevlisi abi ve kardeşlerime.ALLAH(C.C)havale ediyoruz,onlar adına konuşan çok,çaldıklarından zengin ettikleri,tv'ler, imamlar,ONE MİNUTE diye sözde azarladıkları İSRAİL ve Amerikalı dostları,...vb. Ama unutmasınlarki mümin gariptir,garip yaşar,gizli ibadet eder ve sonunda cenneti kazanır,bırakın dünya onların ve kukla imamların olsun,İNŞAALLAH cennet ezilen ve hakkı yenenlerin olacaktır.

Avatar
Mehmet Hanifi 8 ay önce

Hocam neden soyle neden ben onu istiyom neden bu 20 madde yalan aciklama istiyom belge istiyom oyle 20adde yazmakla olmuyo