Heykeli dikilen PKK’lı terörist askerimizi böyle şehit etti!

Tarih 15 Ağustos 1984… PKK, ilk silahlı eylemini yaptı. Bir asker şehit oldu
O hain kurşunu sıkan teröristin heykeli dikildi. İşte kalleş saldırının öyküsü:

PKK’­nın şe­hit et­ti­ği ilk as­ke­ri­miz er Sü­ley­man Ay­dı­n‘­dır. Onun hey­ke­li Eru­h’­ta yap­tı­rıl­dı. Ay­dı­n‘­ı şe­hit eden PKK’lı Mah­sum Kork­ma­z‘­ın hey­ke­li ise Di­yar­ba­kır-Li­ce il­çe­sin­de di­kil­di. Bu ül­ke­nin va­li­si, sav­cı­sı re­za­le­ti sey­ret­ti. Çün­kü ken­di­le­ri­ne hü­kü­met­ten “A­man do­kun­ma­yın, ba­rış sü­re­ci za­rar gö­rü­r” de­nil­di.
PKK, si­lah­lı ey­le­mi 15 Ağus­tos 1984’te Eruh ve Şem­din­li bas­kı­nıy­la baş­lat­tı. Ey­le­mi, Ab­dul­lah Öca­la­n‘­ın gü­ven­di­ği Mah­sum Kork­ma­z‘­ın ba­şın­da ol­du­ğu te­rö­rist­ler ger­çek­leş­ti­re­cek­ti. Ara­dan 30 yıl geç­tik­tik­ten son­ra PKK’­nın si­lah­lı ey­le­mi baş­lat­tı­ğı o gü­nün öy­kü­sü­nü anım­sa­yıp, ül­ke­nin ne­re­den ne­re­ye ge­ti­ril­di­ği­ne ba­ka­lım.

Telefonlar kesikti

Ta­rih 15 Ağus­tos 1984’tür. Gün­ler­den ise çar­şam­ba…
Si­ir­t’­in Eruh il­çe­sin­de ola­ğan bir ak­şam. Kay­ma­kam, sav­cı, ha­kim, or­man böl­ge şe­fi bir loj­man­da soh­bet edi­yor­lar. İl­çe­nin te­le­fon hat­la­rı yi­ne ke­sik. Sık­ça ya­şa­nan bir olay ol­du­ğu için bu du­rum kim­se­nin dik­ka­ti­ni çek­mi­yor. Kay­ma­kam, “Art­vi­n’­e te­le­fon ede­cek­tim. Hat­lar yi­ne ke­sik­miş, za­ten ke­sik ol­ma­dı­ğı za­man yok ki… Yüz de­fa yaz­dım ama…” di­ye söy­len­di.

Des­te­ğe kar­şı ey­lem

İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın he­men kar­şı­sın­da­ki kah­ve­de oyun oy­na­yan­lar, soh­bet edip çay­la­rı­nı içi­yor­lar­dı. Çay oca­ğın­da­ki gar­son bir şey­ler ola­ca­ğı­nı bi­li­yor­du. Da­ha dün te­rö­rist­le­re, ka­ra­ko­lun han­gi oda­sın­da Ast­su­bay Meh­me­t‘­in otur­du­ğu­nu, ko­ğu­şa ne­re­den gi­ril­di­ği­ni bir çöp­le top­ra­ğın üze­ri­ne çi­ze­rek an­lat­mış­tı.
Eru­h’­a 3 ki­şi ge­lip ke­şif yap­mış­tı. Bun­lar ara­sın­da PKK’­nın söz­de en önem­li ko­mu­ta­nı, da­ha son­ra adı­na“e­ği­tim kam­pı­” açı­la­cak, Li­ce­’de hey­ke­li di­ki­le­cek ka­dar önem ve­ri­len Mah­sum Kork­maz da vardı.

Suriye destek verdi

1984 yı­lı baş­la­rın­da Su­ri­ye­’de bom­ba­lar, si­lah­lar pat­lı­yordu… Su­ri­ye­’ye gö­re ey­le­mi ya­pan­lar, Ha­fız Esadkar­şı­tı Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü’ydü. Bu ör­gü­tün Ha­tay ci­va­rın­da kam­pı bu­lu­nu­yor, Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan ko­ru­nu­yor­du. Tür­ki­ye­’nin Müs­lü­man Kar­deş­ler Ör­gü­tü­’ne des­tek ver­me­si­nin ne­de­ni, Su­ri­ye­’ninÖca­lan ve ör­gü­tün ele­man­la­rı­nı ba­rın­dır­ma­sı, Hel­ve Kam­pı­’nı tah­sis et­me­siy­di.
Yi­ne bom­ba­la­rın pat­la­dı­ğı gün­ler­de Ha­fız Esad, kur­may­la­rıy­la bir­lik­te önem­li bir ka­rar al­dı. Tür­ki­ye­’ye kar­şı PKK kul­la­nı­la­cak, on­la­ra her tür­lü des­te­k ve­ri­le­cek, sı­nı­rı geç­me­le­ri­ne yar­dım­cı olu­na­cak­tı. Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Ha­fız Esad, Öca­la­n‘­a, “PK­K’ya göz yu­mul­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da Tür­ki­ye­’de ey­lem­ler baş­la­tıl­ma­sı­” ta­li­ma­tı­nı ver­di. İş­te PKK ey­lem­le­ri için düğ­me­ye böy­le ba­sıl­mış­tı.

To­pu to­pu 67 ki­şiy­di­ler

Si­irt, Şır­nak, Şan­lı­ur­fa yö­re­le­rin­de gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nan­la­rın ya­nı sı­ra köy­lü­ler ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nıp tes­lim edi­len “şüp­he­li­” ba­zı ki­şi­le­rin üze­rin­den ke­şif not­la­rı çık­tı. Coğ­ra­fi, et­nik ya­pı be­lir­ti­li­yor, aşi­ret­le­rin du­ru­mu de­ğer­len­di­ri­li­yor, gü­ven­lik güç­le­ri­nin ko­nuş­lan­dık­la­rı böl­ge­ler, as­ker sa­yı­la­rı ko­nu­sun­da da bil­gi­le­re yer ve­ri­li­yor­du.
Ya­ka­la­nan te­rö­rist­ler PKK’­nın ke­şif ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten mi­li­tan­lar­dı. To­pu to­pu 67 ki­şiy­di­ler. Grup­lar ha­lin­de fo­toğ­raf çek­tir­di­ler. Her gru­bun ay­rı bir is­mi var­dı. Ör­ne­ğin Eruh il­çe­si­ni ba­sa­cak gru­bun adı “14 Tem­muz Pro­pa­gan­da Ta­kı­mı”y­dı. Bu adı PKK’­lı Hay­ri Dur­mu­ş‘­un ölüm oru­cu­na baş­la­dı­ğı ta­rih­ten al­mış­lar­dı. Onun anı­sı­na bu is­min kul­la­nıl­ma­sı uy­gun bu­lun­muş­tu. Tüm umut bu grup­tay­dı. Her şe­yi, ör­gü­tün en önem­li ko­mu­ta­nı Mah­sum Kork­maz plan­lı­yor, en in­ce ay­rın­tı­lar üze­rin­de du­ru­yor­du. Şem­din­li ve Şir­va­n’­a bas­kın ger­çek­le­şir­se iyi ola­cak­tı. Ama tüm ağır­lık Eru­h’­a ve­ri­li­yor­du.
Bi­ri­ge­ni Yay­la­sı­’n­da­ki sarp ka­ya­lık­lar­da 4-5 ay­dır ha­zır­lık vardı. Sı­ğı­nak­lar ku­rul­muş­tu. Ses­siz ve de­rin­den ha­zır­lık ya­pan gru­ba, Eruh Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’na çay kah­ve gö­tü­ren ki­şi de kur­ye­lik ya­pı­yor­du.
Dağa çıkanlar iniyor…
Si­irt İl Jan­dar­ma Alay Ko­mu­ta­nı Rah­mi Tü­fek­çi ve ekibi, çeşitli suçlardan da­ğa çık­mış ka­nun ka­çak­la­rı­nı bi­rer bi­rer in­dir­me­ye baş­la­mış­lar­dı. Tes­lim olan­la­ra kö­tü mu­ame­le ya­pıl­ma­dı­ğı­nın ku­lak­tan ku­la­ğa ulaş­ma­sıy­la bir­lik­te tes­lim olan­la­rın sa­yı­sı da ar­tı­yor­du.

YA­RIN: Bas­kın sı­ra­sın­da kim ne ya­pı­yor­du?

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.