Erman Toroğlu:Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile aynı sırayı paylaştım

 

 

Ankara İktisat’ı 9 yılda bitiren Toroğlu, CHP ve MHP lideri ile birlikte okuduğunu belirterek, “Kılıçdaroğlu sakin, Bahçeli etkin biriydi” dedi
Er­man To­roğ­lu­’y­la ikin­ci gün­de­yiz… Şim­di sı­kı du­run… Er­man To­roğ­lu­’nun üni­ver­si­te yıl­la­rıy­la il­gi­li hiç bil­me­di­ği­niz bir ay­rın­tı­yı pay­la­şa­ca­ğım… Ha­ni ken­diy­le il­gi­li gü­le­rek, “Ben ka­mu yö­ne­ti­mi me­zu­nu bir fut­bol­cu­yum” di­yor ya as­lın­da ko­nu bu ka­dar­la bit­mi­yor. Çün­kü Er­man To­roğ­lu­’nun okul yıl­la­rı­na iliş­kin bü­tün de­tay­la­rı bi­lin­me­ye de­ğer…

Me­se­la okul ar­ka­daş­la­rı…

1965 ku­şa­ğı­yız biz. Böy­le olun­ca da bir dö­ne­me ta­nık­lık et­miş olu­yor in­san. İnan­ma­ya­cak­sın ama bu­gün adı­nı ga­ze­te­ler­de oku­du­ğun, Mec­lis kür­sü­sün­de gör­dü­ğün bir­çok isim­le be­ra­ber oku­dum.
Bu ara­da gü­lü­yor… Ne ol­du, ne­den gü­lü­yor­su­nuz?
Ben 9 se­ne­de bi­tir­dim oku­lu. Fut­bol oy­na­dı­ğım için bu ka­dar uzun sür­dü. Böy­le olun­ca da bir­çok in­sa­nı ta­nı­ma fır­sa­tı bul­dum. Her­kes me­zun olup gi­di­yor­du ben ka­lı­yor­dum.
Han­gi po­li­ti­ka­cı­lar­la oku­du­nuz?
CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li… Ay­nı sı­nıf­ta be­ra­ber al­dı­ğı­mız ders­ler de var­dı. On­lar si­ya­set­çi ol­du ben fut­bol­cu…
İyi ar­ka­daş mıy­dı­nız?
Ta­nı­şı­yor­duk, Dev­let Bah­çe­li ile pek sa­mi­mi de­ğil­dim. Ben da­ha çok sol­cu­lar­la ta­kı­lı­yor­dum okul­da. O yüz­den sağ­cı­lar­la pek mu­hab­be­tim yok­tu. Ama aram da kö­tü de­ğil­di. Hat­ta bir ke­re­sin­de okul­da yi­ne kav­ga çık­mış­tı, sağ­cı­lar be­ni de dö­ve­cek­ler­di, bak­tı­lar ki ben fut­bol­cu­yum An­ka­ra­gü­cü­’n­de oy­nu­yo­rum. Bı­rak­tı­lar, da­yak­tan yırt­tım.

 

Her gün 20-30 kavga

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu na­sıl bir öğ­ren­ciy­di?
Sa­kin­di, pek öy­le gö­ze ba­tan bir tip de­ğil­di. Et­li­ye süt­lü­ye ka­rış­maz­dı. Tam bir halk ti­piy­di.
Ya Dev­let Bah­çe­li?
Bah­çe­li gru­bu­na çok ha­kim­di. Et­kin­di ve et­ki­liy­di. Ge­nel­de hep ön saf­lar­da olur­du. Ama çok kon­trol­lüy­dü. Öy­le kav­ga et­mez­di, adam döv­mez­di. Hat­ta son­ra üni­ver­si­te­den ho­ca­mız Ka­mil Tu­ra­n’­ı da Cum­hur­baş­ka­nı yap­mak is­te­di ama ol­ma­dı.
Adam döv­mez­di der­ken ? Her­gün bir olay olu­yor­du ga­li­ba?
Ne bir ola­yı, 20-30 kav­ga­ya şa­hit olu­yor­duk. Bir ba­ha­ne bu­lur kav­ga eder­ler­di­. Me­se­la bı­yı­ğı­na ba­kar­lar­dı, bir laf atar­lar­dı, kav­ga çı­kar­dı. 1965 ku­şa­ğı bu. Bir ta­rih an­la­ya­ca­ğın. Ben “Ha­di top oy­na­ya­lım” der­dim, mil­let “Ne to­pu” de­yip kav­ga­ya gi­der­di. An­lat­mak­la bit­mez.
Kitap ya­za­ca­ğım bu yüz­den.
Ha­zır ya­ka­la­mı­şım bı­ra­kır mı­yım? Ha­ni di­yor ya “Sis­te­min bo­zul­ma­sı­nı is­te­mi­yor­lar, bu yüz­den de Ünal Ay­sa­l’­ın ba­şa­rı­lı ol­ma­sın­dan kor­ku­yor­lar”, ta­kıl­dım ora­ya. Ne­dir bu sis­tem? Bi­zim bil­me­di­ği­miz ne­ler olu­yor ca­mi­ada? Ak­lı­ma ge­len me­rak et­ti­ğim ne var­sa sor­du­m…
Na­sıl bir sis­tem ki bu her­kes şi­ka­yet­çi ama kim­se de­ğiş­me­si­ni is­te­mi­yor?
Bir tek­nik di­rek­tör dü­şün ki trans­fe­ri o ya­pa­cak, pa­ra­la­rı o kon­trol ede­cek, ne­re­de, na­sıl kamp ya­pı­la­cak o ka­rar ve­re­cek. Hat­ta uçak­ta kim ki­min ya­nın­da otu­ra­cak ona bi­le ka­rı­şa­ca­k… Biz­deki sis­tem bu ve dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de böy­le bir şey yok.
Dün­ya­da na­sıl pe­ki?
Dün­ya­da hi­ye­rar­şik bir sis­tem var. Tür­ki­ye­’de­ki ku­lüp­ler alış­kın de­ğil­ler bu­na. Tür­ki­ye­’de ba­zı tek­nik di­rek­tör­le­rin ye­dik­le­ri halt­la­rı an­lat­tır­ma ba­na şim­di­…
An­la­tın ni­ye an­lat­ma­ya­cak­sı­nız ki­… Kim ne ya­pı­yor?
Tür­ki­ye­’de­ki ba­zı tek­nik di­rek­tör­le­rin Bre­zil­ya­’ya gi­dip fut­bol­cu me­na­jer­le­riy­le yap­tık­la­rı top­lan­tı­lar dil­ler­de. Ku­lüp ida­re­le­rin­de kay­bo­lan pa­ra­lar var. An­la­ma­mak müm­kün mü?
Na­sıl olu­yor? Ne­dir bu işin tek­ni­ği?
Bak şim­di­… Ya­ban­cı fut­bol­cu­lar için çok olu­yor bu­… Ada­mın me­na­je­ri­ni ça­ğı­rı­yor­la­r… “Kar­deş kaç pa­ra fut­bol­cun” di­ye so­ru­yor­la­r… Farz ede­lim 5 mil­yon eu­ro. Pa­zar­lık baş­lı­yor; “Ta­mam” di­yor­la­r… Sa­na 5 mil­yon Eu­ro ve­re­ce­-
ği­z… Ama, bu­nun 2.5’u fut­bol­cu­nun, 500’ü se­nin, ka­lan 2 mil­yo­nu da be­ni­m… “Al sa­na 5 mil­yon eu­ro­ya fut­bol­cu alın­dı. Her şey res­mi. Kim ne­yi is­pat ede­bi­lir? Hiç­bir şe­yi. Ye­ni de­ğil bu sis­te­m…
Ye­ni de­ğil de, hâ­lâ de­vam edi­yor mu pe­ki ?
Bu­nu sa­de­ce tek­nik di­rek­tör de­ğil, yö­ne­ti­ci­si, baş­ka­nı hep­si ya­pı­yo­r… Ta­bi­i hâ­lâ ya­pı­lı­yor. Bak tur­şu gi­bi alı­yor­lar ya­ban­cı­la­rı di­zi­yor­lar tri­bü­ne­… Kim­ler böy­le ya­pı­yor bak an­lar­sın. Söy­let­me ba­na da­ha faz­la­sı­nı.
Hep ko­nuş­tur­ma be­ni di­yor­su­nu­z…
Ben bun­la­rı an­la­tır­ken kı­zı­yor­lar­dı o yüz­den. Tür­ki­ye­’de şi­ke Al­la­h’­ına ka­dar var. Po­li­sin ka­yıt­la­rın­da açık­lan­ma­yan ne­ler var bir bil­sen. Sav­cı­la­ra yal­var­dı­lar.
Kim­ler yal­var­dı?
Bi­le­me­m… İsim söy­let­me ba­na. Son­ra ay­nı ki­şi­ler te­le­viz­yon­la­ra çı­kıp sav­cı­la­ra sal­lı­yor­lar. Kim­se ma­sum de­ğil.
Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın ye­ni tek­nik di­rek­tö­rü Man­ci­ni için “ge­le­ce­ği bel­liy­di” di­yor­lar?
Ga­yet do­ğal. Tek­nik di­rek­tö­rü ile so­run ya­şa­yan bir ku­lüp baş­ka­nı ta­bii ki ha­zır­lı­ğı­nı ya­pa­ca­k… Ama bak, ne Man­ci­ni Ga­la­ta­sa­ra­y’­a, ne de Fa­tih Te­rim Mil­li Ta­kı­ma bir­ gün­de git­miş­tir. O yüz­den kim­se kim­se­ye sal­la­ma­sı­n…
‘Çarşı oldu Kapalıçarşı’
Ha­ni fut­bol gö­nül işiy­di­…
Ne gö­nül işi, ne­re­den çı­kar­dın. Bak Fa­tih Te­rim, Hid­din­k’­in söz­leş­me­si­ni is­ti­yor, ha­ni pa­ra önem­li de­ğil­di. Her­kes için pa­ra önem­li.
Mus­ta­fa De­niz­li­’nin de adı bir dö­nem geç­ti?
Ta­bi­i, ke­sin gö­züy­le ba­kı­yor­lar­dı hat­ta. Şan­sal Bü­yü­ka ara­dı Mus­ta­fa De­niz­li­’yi, “Sa­na ge­li­yor­lar” di­ye. Bu­nu du­yan Fa­tih Te­rim he­men bir ham­le yap­tı, Ga­la­ta­sara­y’­da bir se­ne da­ha mı yok­sa Mil­li Ta­kı­m’­da 3 se­ne mi?
Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren­li fe­de­ras­yo­nu be­ğe­ni­yor mu­su­nuz?
Çok be­ğe­ni­yo­rum, ba­yı­lı­yo­ru­m… Ga­za ge­tir­me be­ni. Yıl­la­dır bu işin için­de­yim, fut­bo­lun ci­ğe­ri­ni bi­li­rim böy­le fe­de­ras­yon gör­me­di­m… Be­şik­taş Ga­la­ta­sa­ray ma­çı oy­na­na­lı 3 haf­ta ol­du hâ­lâ bir ka­rar yo­k… Ne­yi bek­li­yor­lar.. Bak gö­rür­sün “Son 4 da­ki­ka­yı oy­na­ta­lım“ di­ye­bi­lir­le­r… Bun­lar­dan her şey bek­le­ni­r… Her dö­nem­de bi­ri­le­ri na­si­bi­ni alı­r… Çar­şı ol­du Ka­pa­lı­çar­şı­… Fe­de­ras­yon sal­lı­yor ki­me denk ge­lir­se yon­tu­yor­la­r… Ya­yın­cı ku­ru­luş­la il­gi­li sı­kın­tı­lar da or­ta­da.

Bu se­zon Fe­ner­bah­çe şam­pi­yon

Ta­kım­la­rın per­for­man­sı­ nasıl gidiyor?
Ga­la­ta­sa­ray bu yıl fi­zik ola­rak hiç iyi de­ğil. Ta­kım ru­hu yo­k. 2 yıldır bi­rey­sel ba­şa­rı­la­rla şampiyon oldu.
Pe­ki ya Fe­ner­bah­çe?
Fe­ner­’in kad­ro­su çok iyi. Bu sezon şam­pi­yon da olu­r. Fe­ne­r’­in şam­pi­yon ol­ma­sı­nı is­te­yen baş­ka güç­ler var gi­bi­. Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon olur­sa 4. yıl­dı­zı ta­ka­ca­k… O za­man Fe­ne­r’­in 4. yıl­dı­zı­na iki se­ne ge­re­ke­cek.
Bir senaryodan bahsediyorsunuz. Şike gibi…
Orta oyunu bu. Şikeyi halının altına süpürdük. Beterleri olacak şimdi…

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.