Yolluk’ adıyla TSK’nın parasını kullanmışlar

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, bütçesi yetmeyince, ordunun modernizasyonu için ayrılan kaynaktan mevzuata aykırı 114.7 milyon liralık harcama yaptı.

Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı­’nın Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin (TSK) si­lah, sa­vun­ma ve mo­der­ni­zas­yon har­ca­ma­la­rı için ay­rı­lan büt­çe­yi usul­süz ola­rak kul­la­n­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.
Sa­yış­tay de­net­çi­le­ri­nin tes­pi­ti­ne gö­re, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı 43 mil­yon li­ra­lık özel büt­çe­si­ni aş­ma­mak için Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fo­nu­’n­dan ken­di büt­çe­si­nin yak­la­şık üç ka­tı ka­dar har­ca­ma gerçekleştirdi.

DANIŞMANLIK ÜCRETİ DE...

Sa­yış­ta­y’­ın, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı 2013 yı­lı de­ne­ti­mi ra­po­run­da yer alan bil­gi­le­re gö­re, sa­vun­ma sa­na­yi­inin ge­liş­ti­ril­me­si için ay­rı­lan 4 mil­yar li­ra­lık büt­çe­den 114 mil­yon 687 bin li­ra yol­luk, har­cı­rah, hiz­met alı­mı, tem­sil ta­nı­tım gi­de­ri gi­bi har­ca­ma­lar­da kul­la­nıl­dı.

Sa­yış­tay, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı­’nın Sa­vun­ma Tek­no­lo­ji­le­ri Mü­hen­dis­lik ve Ti­ca­ret AŞ’­de (STM) ça­lı­şan per­so­ne­lin mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak üc­re­ti­nin Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fo­nu­’n­dan kar­şı­la­dı­ğı­nı tes­pit et­ti. STM’­ye 139 per­so­nel için 2013 yı­lın­da 60 mil­yon li­ra öde­me ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Sa­yış­tay, bu ra­ka­mın müs­te­şar­lık bün­ye­sin­de ça­lı­şan 624 per­so­nele öde­nen pa­ra­dan da­ha faz­la ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.

Müs­te­şar­lı­ğın ka­nu­nun ken­di­si­ne ver­di­ği yet­ki­ye rağ­men ni­te­lik­li ele­man ih­ti­ya­cı­nı, pro­je sü­re­si­ne bağ­lı kal­mak­sı­zın, sü­rek­li ola­rak STM’­den kar­şı­la­ma yo­lu­na git­ti­ği­ni ifa­de eden Sa­yış­tay, “ST­M’­den is­tih­dam edi­len per­so­nel söz­leş­me­li per­so­nel ola­rak müs­te­şar­lık bün­ye­sin­de ça­lış­tı­ra­bi­li­r” açıklaması yaptı.

ÖZEL KALEM İÇİN ÖZEL ATAMA YAPILDI

Sa­yış­taY de­net­çi­le­ri­nin be­lir­le­me­le­ri­ne gö­re, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı Özel Ka­lem Mü­dür­lü­ğü­’n­de gö­rev­li olan Ca­nan Ko­şar ad­lı per­so­nel 2011 yı­lın­da Müs­te­şar’ın olu­r vermesi ile İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı­’n­da sü­rek­li ola­rak gö­rev­len­di­ril­di.

Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ku­ru­mun bu ata­ma ne­de­niy­le uya­rıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan ra­por­da, “Mev­zu­ata gö­re, sa­de­ce mer­ke­zi teş­ki­la­ta sa­hip bir ka­mu ku­ru­mu­nun, bu­lun­du­ğu ma­hal dı­şın­da sü­rek­li gö­rev­le bir per­so­nel gö­rev­len­dir­me­si müm­kün de­ğil­dir. Müs­te­şa­rın yap­tı­ğı bu uy­gu­la­ma­nın hu­ku­ki da­ya­na­ğı bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” de­nil­di.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.