Yeni bir yolsuzluk ve rüşvet depremi geliyor!

Yıl 2011…
An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Or­ga­ni­ze Şu­be­’ye Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rı (TCDD) ile il­gi­li bir ih­bar ge­li­yor. İh­bar­da di­le ge­ti­ri­len id­di­ala­rın bi­raz üze­ri­ne gi­di­lin­ce, rüş­vet ve yol­suz­luk zin­ci­rin­de­ki hal­ka­la­rın Ka­mu İha­le Ku­ru­mu­’na ka­dar uzan­dı­ğı gö­rü­lü­yor.

* * * *

Ay­nı dö­nem­de İz­mi­r’­de TCDD bağ­lan­tı­lı bir baş­ka ope­ras­yon yü­rü­tü­lü­yor. Ama so­ruş­tur­ma de­rin­leş­ti­ril­dik­çe işin için­den An­ka­ra dos­ya­sın­da­ki ki­şi­ler çık­ma­ya baş­lı­yor. Bu­nun üze­ri­ne An­ka­ra ve İz­mir Or­ga­ni­ze Şu­be Mü­dür­le­ri or­tak bir top­lan­tı dü­zen­li­yor.

* * * *

Top­lan­tı­da İz­mi­r’­de­ki ope­ras­yo­nun bir sü­re er­te­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­li­yor. Zi­ra el­de­ki is­tih­ba­ri bil­gi­le­re gö­re İz­mi­r’­de­ki rüş­vet ve yol­suz­luk­la­rın, bu zin­ci­rin kü­çük bir hal­ka­sı­nı oluş­tur­du­ğu, ya­pı­la­cak bir ope­ras­yo­nun bü­yük res­me za­rar ve­re­ce­ği an­la­şı­lı­yor. İz­mir ope­ras­yo­nu­nun ha­zır­lık­la­rı bü­yük giz­li­lik­le de­vam eder­ken, ba­zı bil­gi­le­rin sız­ma­sı en­gel­le­ne­mi­yor. (Dos­ya ha­len açık, tüm uğ­raş­la­ra rağ­men ka­pa­tı­la­ma­mış du­rum­da.)

* * * *

Bel­ge ve ka­nıt­la­ra gö­re TCDD dos­ya­sı çok bü­yük.
Dört es­ki AK­P’­li ba­kan hak­kın­da­ki yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nı so­ruş­tur­mak ama­cıy­la Mec­li­s’­te ku­ru­lan ko­mis­yo­nun CHP’­li üye­le­rin­den İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal Ak­sün­ge­r’­e gö­re bu dos­ya, dep­rem ya­ra­tan 17 Ara­lık dos­ya­sı­nın iki ka­tı bü­yük­lük­te…
Zi­ra dos­ya bü­yük ge­mi iha­le­le­ri, Hay­dar­pa­şa Ga­rı Yan­gı­nı, Van Ro-Ro, Ka­ra­de­niz Otoyo­lu, İz­mir Li­ma­nı, Hız­lı Tren İha­le­si, kı­sa­ca­sı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın tüm iha­le­le­ri­ni mer­cek al­tı­na alı­yor.

* * * *

So­ruş­tur­ma iler­le­dik­çe Ka­mu İha­le Ku­ru­mu­’n­da­ki (KİK) rüş­vet çar­kı­na ula­şı­lı­yor. Ku­rum­da 9 üye gö­rev ya­pı­yor. İd­di­aya gö­re bu­ra­da ne­re­dey­se rüş­vet­siz hiç­bir iş dön­mü­yor. En bü­yük rüş­ve­ti ve­ren iha­le­yi ka­pı­yor. İha­le­ye gi­ren fir­ma­lar­la iliş­ki ku­ru­la­rak kim da­ha çok rüş­vet ve­rir­se iha­le onun adı­na tes­cil­le­ni­yor.
Rüş­vet çar­kı öy­le­si­ne ra­hat ça­lı­şı­yor ki, KİK üye­le­ri um­re­ye bi­le rüş­vet pa­ra­sıy­la git­me­ye baş­lı­yor­lar. Bu­nun­la da ye­tin­me­yip, um­re dö­nü­şün­de rüş­vet al­dık­la­rı şir­ket­le­ri ara­ya­rak ma­saj sa­lon­la­rın­da ken­di­le­ri­ne ka­dın gön­de­ril­me­si­ni ta­lep edi­yor­lar. Hat­ta be­ğen­me­dik­le­ri ka­dın­lar ge­lin­ce, da­ha gü­ze­li­ni gön­der­me­le­ri­ni is­ti­yor­lar! Ya­ni ah­lak­sız­lık pa­ra al­mak­la sı­nır­lı kal­mı­yor, iş­te böy­le­si­ne re­zil bo­yut­la­ra ula­şı­yor.

* * * *

A.K. ad­lı ki­şi KİK üye­si se­çil­di­ği yıl kar­de­şi 6 şir­ket ku­ru­yor. Bu şir­ket­ler her yıl za­rar gös­te­ri­yor ama es­ki pa­ray­la 600 tril­yon­luk iş yap­ma­yı ba­şa­rı­yor!.. A.K. ve kar­de­şi­nin he­sa­bı­na pa­ra di­rekt gir­mi­yor. Pe­ki ki­min he­sa­bı­na gi­ri­yor? Kar­de­şi­nin şir­ke­ti­nin çay­cı­sı­nın an­ne­si adı­na açı­lan he­sa­ba!.. Ora­dan da şir­ke­tin he­sa­bı­na ge­ri gön­de­ri­li­yor.
Er­dal Ak­sün­ge­r’­in, elin­de­ki dos­ya­da bu­lu­nan bel­ge­ler­den yo­la çı­ka­rak di­le ge­tir­di­ği id­di­ala­rın kü­çük bir bö­lü­mü­nü si­ze ak­tar­dım.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Dos­ya­da da­ha ne­ler var, ne­ler…
Sa­de­ce bir KİK üye­si­nin kar­de­şi­nin pa­ra­van şir­ket­le­ri­ne gi­den pa­ra, es­ki ra­kam­lar­la 1 kat­ril­yo­na yak­la­şı­yor­sa, va­rın siz, bu dos­ya­nın tü­mün­de­ki yol­suz­luk ve rüş­ve­tin bo­yu­tu­nu dü­şü­nün.
İyi­si mi bek­le­ye­lim, ays­ber­gin su al­tın­da­ki mu­az­zam kıs­mı­nı da gö­re­lim.
Zi­ra bas­kı ve teh­dit­le­re rağ­men CHP’­li Ak­sün­ger, yol­suz­luk ve rüş­ve­tin du­dak uçuk­la­ta­cak bo­yut­la­rı­nı ya­kın­da ka­mu­oyu­na açık­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

UĞUR DÜNDAR

SÖZCÜ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.