Ümit Özdağ: Seçimler İptal Olabilir!

İşte Özdağ'ın Sözcü Gazetesinden Nil Soysal'a Yaptığı Açıklamalar:

 - Si­lah­la­rın göl­ge­sin­de se­çi­me gi­di­yo­ruz. Özel­lik­le Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da san­dık­lar na­sıl ku­ru­la­cak?

Er­do­ğa­n’­ın Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­den son­ra PKK’­ya kar­şı as­ke­ri ope­ras­yon­la­ra baş­la­ma­sı­nın ön­ce­lik­li ne­de­ni Tür­ki­ye­’nin mil­li gü­ven­li­ği­nin te­sis edil­me­si de­ğil. Ön­ce­lik­li ne­den Er­do­ğa­n’­ın ki­şi­sel ik­ti­da­rı­nın tek­rar te­sis edil­me­si. Ya­ni Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­de Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da halk üze­rin­de çok ağır bir bas­kı ku­ran HDP/PKK’­yı ge­ri­let­mek ve Ka­sım 2015’te ya­pı­la­cak er­ken ge­nel se­çim­ler­de AK­P’­nin Gü­ney­do­ğu’da da­ha faz­la oy al­ma­sı­nın ze­mi­ni­ni oluş­tur­mak is­ti­yor. PKK ise bu­na AK­P’­nin mü­za­ke­re sü­re­cin­de PKK/KCK’­ya dev­ret­ti­ği böl­ge­de kon­tro­lü­nü da­ha da güç­len­dir­mek için te­rö­rü tır­man­dı­ra­rak ce­vap ve­re­cek­tir. PKK, 1990’la­ra gö­re AK­P’­nin mü­za­ke­re po­li­ti­ka­sın­dan ya­rar­la­na­rak da­ha da güç­len­di. PKK, Tür­ki­ye­’ye 80 bin si­lah, 5 bin ki­şi­lik ağır si­lah ve 63 ton pat­la­yı­cı sok­tu. Te­rör ör­gü­tü, Mİ­LAN fü­ze­le­ri, SA 7 gi­bi uçak­la­ra kar­şı sis­tem­le­ri de Tür­ki­ye­’ye sok­tu. Can­lı bom­ba­la­rı 1990’lar­dan çok da­ha et­ki­li kul­lan­ma­ya ha­zır­la­nı­yor­lar. Şu an­da iz­le­dik­le­ri stra­te­ji bir ayak­lan­ma stra­te­ji­si. 15 ili­miz­de, top­lam 20 bin 527 san­dık­ta­ki 4 mil­yon 679 bin 835 oyun sağ­lık­lı bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­ya­bi­lir.
- Ta­şı­ma­lı sis­tem­den söz edi­li­yor… Böy­le bir şey ola­bi­lir mi?
Ta­şı­ma­lı sis­te­min bir hu­ku­ki alt­ya­pı­sı yok. As­lın­da bu du­rum AK­P’­nin ül­ke­de se­çim gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­ma­dı­ğı­nın ifa­de­si. Ba­kın bu or­tam­da se­çim­ler ip­tal bi­le edi­le­bi­lir. 1 Ka­sım se­çim­le­ri­nin ip­ta­li bir ih­ti­mal­dir. AK­P’­nin mev­cut sa­vun­ma ope­ras­yon­la­rı­na da­ya­lı yak­la­şı­mı çer­çe­ve­sin­de PKK te­rö­rü­nün dur­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Bu sa­vun­ma­cı, gü­ven­lik güç­le­ri­ni pa­sif tu­tan yak­la­şım, olay­la­rın ta­ma­men kon­trol­den çık­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Bu­nun ne­ti­ce­sin­de se­çim­ler en azın­dan ül­ke­nin bir bö­lü­mün­de ya­pı­la­maz ha­le ge­le­bi­lir.

24 İL­ÇE TEH­DİT AL­TIN­DA!

- Teh­li­ke bü­yü­yor mu?
Te­rör ey­lem­le­ri de­vam ede­bi­lir. Ve­ya PKK, Ey­lül 2015’te Su­ri­ye­’de­ki IŞİD ope­ras­yon­la­rı­na ka­tıl­mak için te­rö­rist un­sur­la­rı Su­ri­ye­’ye çe­ke­bi­lir. Bi­rin­ci se­nar­yo ger­çek­le­şir ise, PKK, Ey­lül 2015’ten baş­la­ya­rak vur-kaç ve bom­ba­la­ma şek­lin­de ger­çek­le­şen kent te­rö­rü­nü si­lah­lı ve si­lah­sız ola­rak iki fark­lı ayak­lan­ma aşa­ma­sı­na ta­şı­ya­cak­tır. Te­rör ör­gü­tü, İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mi­r’­in ba­zı böl­ge­le­ri­ni dü­şük yo­ğun­luk­lu si­lah kul­la­nı­mı ile “kur­ta­rıl­mış böl­ge­” ilan ede­bi­lir. İs­tan­bu­l’­un 24 il­çe­sin­de sı­kın­tı­lı ma­hal­le­ler var.
- PKK mer­kez­li bir iç sa­vaş kış­kırt­ma­sı ile kar­şı kar­şı­ya­yız…
Ayak­lan­ma­nın baş­la­ma­sı ile PKK’­nın Şır­nak ve Hak­ka­ri­’nin dün­ya ile ile­ti­şi­mi­ni ke­se­cek şe­kil­de ha­re­ket et­me­si muh­te­mel­dir. PKK, Türk köy­le­ri­ni ba­sa­rak, Türk Mil­le­ti­’ni so­ka­ğa dök­me­yi tar­tı­şı­yor. Te­rör ör­gü­tü, Ba­tı’­da ayak­lan­ma dı­şın­da yay­gın bir te­rör sü­re­ci baş­la­ta­cak. Ka­ra­kol­la­ra, si­ya­si par­ti­le­re, AV­M’­le­re, oto­büs­le­re, met­ro­la­ra bom­ba­lı sal­dı­rı­lar ile di­ğer par­ti­le­rin aday­la­rı­na sui­kast­lar dü­zen­le­ye­bi­lir.

‘Yıkım sürecinde MHP’nin haklılığı ortaya çıktı’

- 1 Kasım’da seçim gerçekleşirse, öngörünüz nedir? Sandıktan çıkan sonuç değişir mi? Değişmezse ne olur?
1 Kasım seçimlerinden MHP büyük bir başarı ile çıkacak. Türkiye, MHP’nin tek başına çözüm süreci adı verilen yıkım süreci konusunda ne kadar haklı olduğunu gördü. Hatta Bülent Arınç bile TBMM’de yaptığı konuşmada; “MHP’nin bu süreçteki eleştirilerinde haklı olduğu ortaya çıktı” diyerek, itirafta bulundu. Güvenlik Türk Milleti’nin öncelikli meselesi oluyor. MHP, yıllardan bu yana Türkiye’nin PKK’yı nasıl aşacağını çalışmış, konuya hakim olan tek partidir. Terör AKP’nin iktidarı döneminde bugün hiç olmadığı kadar güçlendi. Güvenlik meseleleri konusunda diğer partiler anaokulu düzeyinde bir bilgiye sahipken, MHP doktorasını tamamlamıştır dersem yanlış bir benzetme olmaz.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
atak şahin 6 yıl önce

dillerine sağlık ümit özdağ,ülkemizin doğrularını ve politikalarını bu kadar yalın ve net anlattığınız için,birgün bu ülkenin insanı bu gerçeği anlayacak inşAllah bu anlayış 1 kasım seçimlerinde olur,bir başka seçimler geldiğinde,bu ülkeyi bu haliyle göremeyebiliriz