'Tayyip Köşkü'ne' Tepki Büyüyor!
Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde Başbakan Erdoğan için hazırlandığı iddia edilen Sultan Vahdettin Köşkü'nde yapılan tadilat çalışmaları sonrasında köşkün yakınlarında oturan halkın hayatının alt üst olduğunu yazdı.

Gazetenin haberine göre; Bir  zamanlar Sultan Vah­det­ti­n’­in otur­du­ğu İs­tan­bul Çen­gel­kö­y’­de­ki köşk, Er­do­ğan için baş­tan aşa­ğı ye­ni­le­ni­yor. Hiç­bir mas­raf­tan ka­çı­nıl­ma­dı. Er­do­ğa­n’­ın ra­hat­sız ol­ma­ma­sı için çev­re­de­ki tüm ev­ler yı­kı­la­cak. Yı­kım teb­li­ga­tı­nı alan va­tan­daş­lar pe­ri­şan.

Doğup bü­yü­dük­le­ri ev­le­ri el­le­rin­den gi­de­cek olan semt sa­kin­le­ri, yıkım kararına şu sözlerle tepki gösterdi: “Vah­det­tin Köş­kü, ha­ya­tı­mı­zı mah­vet­ti. Bi­ze, ‘Çe­kin gi­din bu­ra­da­n’ di­yor­lar, ne­re­ye gi­de­lim? Çö­züm de gös­ter­mi­yor­lar. Bu­ra­dan çık­ma­ya­ca­ğı­z.

İs­tan­bu­l’­un en gü­zel ye­rin­de, man­za­ra­sı sü­per!

Bo­ğa­z’­a ha­kim ko­num­da­ki Vah­det­tin Köş­kü, 30 bin met­re­ka­re­lik bir alan için­de bu­lu­nu­yor. Köş­kün ya­nı­na, 4 ta­ne de ko­nukevi ya­pıl­dı. Ata­tür­k’­ün son ne­fe­si­ni ver­di­ği Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı­’n­da da çalışma ofi­si bu­lu­nan Er­do­ğan, ya­kın­da bu köş­ke ta­şı­na­cak.

Gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı ta­kıl­dı

Er­do­ğa­n’­ın gü­ven­li­ği için, köş­kün gi­riş çı­kış­la­rı­na ve bah­çe du­var­la­rı­nın et­ra­fı­na çok sayıda MO­BE­SE ka­me­rası konuldu.

Yol­la­rı ya­pıl­dı, çim­ler ekil­di

Köş­kün önün­de­ki ve bah­çe için­de­ki yol­lar taş­lar­la dö­şen­di. Bah­çe çim­len­di­ril­di. Ye­ni ağaç­lar di­kil­di. Ça­lış­ma­lar bit­mek üze­re.

Bu mü­ba­rek gün­de ne­re­ye gi­de­lim?

Vah­det­tin Köş­kü­’nün ya­nın­da­ki 13 eve yı­kım ka­ra­rı git­ti. Teb­li­ga­tı alan­lar “Ra­ma­za­n­da bi­zi so­ka­ğa atı­yor­la­r” di­ye fer­yat etti.

GAZETE 2023'ÜN 04/07/2014 TARİHLİ HABERİ:


Başbakan’ın keyfi için vatandaşın evi yıkılıyor

İstanbul Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nün yakınlarında bulunan 13 haneye
yıkım kararı çıktı. Mahalleli, “Ramazanda evsiz ne yapacağız” diye isyan etti.

Son Os­man­lı Pa­di­şa­hı Vah­det­ti­n’­in tah­ta geç­me­den ön­ce ya­şa­dı­ğı Çen­gel­kö­y’­de­ki Vah­det­tin Köş­kü­’n­de ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı. Yı­kı­la­rak ye­ni­den ya­pı­lan köşk, id­di­ala­ra gö­re Baş­ba­kan­lık Ça­lış­ma Ofi­si ola­rak kul­la­nı­la­cak. Ve ge­li­nen son aşa­ma­da, ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü­’nün ya­kı­nın­da­ki 13 ev için İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si En­cü­me­ni­’n­ce alı­nan yı­kım ka­ra­rı, ai­le­le­ri te­dir­gin et­ti. Ba­zı ev sa­hip­le­ri ev­le­ri­ni yık­tır­ma­mak için hu­ku­ki yol­la­ra baş­vur­du, yar­dım için Tür­ki­ye Mi­mar Mü­hen­dis Oda­la­rı Bir­li­ği­’nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çe­şit­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na sı­kın­tı­la­rı­nı an­lat­tı­lar.

MO­BE­SE­’ler ta­kıl­dı

Çen­gel­kö­y’­de­ki ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü­’nün bah­çe­si­ne çim­ler se­ril­di, gi­rişe gü­ven­lik amaç­lı ola­rak MO­BE­SE ka­me­ra­la­rı ta­kıl­dı, bah­çe için­de yol­la­ra taş­lar dö­şe­ni­yor. Köş­kün alt ta­rafında ka­lan Ha­san Pa­şa Set­ti So­ka­k’­ta­ki, yı­kı­la­ca­ğı id­di­a edi­len 13 ev­de otu­ran­la­rın hu­zur­suz­lu­ğu ise sü­rü­yor.

‘60 yıl­dır bu­ra­da­yı­z’

Ev sa­hip­le­rin­den Hü­se­yin Ka­mil Öz­de­mir, “60 yıl­dır bu­ra­da­yız. Baş­ba­ka­n’­a ko­nut ya­pıl­dık­tan son­ra bu man­za­ray­la kar­şı­laş­tık. Bir his­se sa­hi­bi ‘a­ra­zi­me gi­re­me­di­m’ di­ye di­lek­çe ver­miş. Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü ad­li­ye mi, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü mü?“ de­di.

Bir baş­ka ev sa­hi­bi Mu­ham­met Sa­rı­ha­san ise “Köş­kün bi­na­sı ne za­man ya­pıl­dı. Teb­li­gat­lar bi­ze gel­di. O za­ma­na ka­dar hiç­bir şey yok­tu. Ge­rek­çe ola­rak ki­mi­si­ne ‘ye­şil­len­di­ri­-
l­ece­k’, ki­mi­si­ne ‘ka­mu­laş­tı­rı­la­ca­k’ ki­mi­si­ne de ‘his­se sa­hip­le­rin­den şi­ka­yet va­r’ de­nil­di. Her ka­fa­dan bir ses çık­tı. Asıl ge­rek­çe Baş­ba­ka­n’­ın ko­nut in­şa­atı­” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Ya­rın son gün

Ev sa­hip­le­rin­den Mu­ham­met Sa­rı­ha­sa­n’­a gön­de­ri­len ve 17 Tem­muz’a ka­dar yık­tır­ma­sı­nı ya da be­le­di­ye ta­ra­fın­dan tah­li­ye ve yı­kım iş­le­mi ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten 7 Tem­muz 2014 ta­rih­li teb­li­gat­ta da şöy­le ya­zı­yor: “En­cü­men Ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­la­rın ta­ma­mı­nın yık­tı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.”
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.