PKK’nın elebaşı Ankara’ya gelmiş, MİT ile görüşmüş!

BU şok iddiayı, Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun, son kitabında açıkladı. Uzun, MİT’çilerin teröristbaşı Sabri Ok’la yaptığı yemekli toplantıya, bizzat şahit olduğunu yazdı.

SEÇİM PAZARLIĞI MI?
AKP ile PKK arasındaki ihanet pazarlığının, 2008’deki Oslo görüşmesinden önce başladığı anlaşılmış oldu. Vatandaş, “2007 seçimi öncesi terörün 2-3 aylığına bıçak gibi kesilmesi, demek ki bu yüzdenmiş” diye tepki gösterdi…

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Uzun, PKK’nın Avrupa sorumlusu Sabri Ok’un 2006’da Ankara’ya gelip MİT ile görüştüğünü öne sürdü. Bu iddia doğru ise PKK ile siyasi pazarlık Oslo’dan çok önceye dayanıyor…

Bö­lü­cü ör­gü­tün en et­ki­li isim­le­rin­den bi­ri olan Sab­ri Ok’­un, 2006’da MİT yet­ki­li­le­ri ile gö­rüş­me yap­mak üze­re An­ka­ra­’ya gel­di­ği öne sü­rül­dü. İd­di­ayı or­ta­ya atan isim Sab­ri Uzun, Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si es­ki Baş­ka­nı… Uzun, kı­sa sü­re ön­ce pi­ya­sa­ya çı­kan ‘İn-Bay­kal Ka­se­di-Dink Ci­na­ye­ti ve Di­ğer Komp­lo­la­r’ ad­lı ki­ta­bın­da, ken­di­si­nin bu gö­rüş­me­ye te­sa­dü­fen ta­nık­lık et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

SABRİ OK VE MİT’ÇİLER AYNI MASADA
Sabri Uzun ki­ta­bın­da, emek­li Al­bay Or­han Öz­gö­ren ile An­ka­ra Sö­ğü­tö­zü­’n­de­ki Sak­lı­bah­çe­’de bu­luş­tu­ğu­nu be­lir­ti­yor. Öz­gö­ren bu bu­luş­ma­ya Ala­ad­din Ka­na­t’­la ge­li­yor. Uzu­n’­a gö­re Ka­nat, PKK’­nın Mar­ma­ra böl­ge so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­len­miş bir iti­raf­çı. Uzun ile Öz­ge­ren ken­di ara­la­rın­da ko­nu­şur­ken Ka­na­t’­ın dik­ka­ti­ni baş­ka ma­sa­da otu­ran bir grup çe­ki­yor. Ma­sa­da otu­ran ki­şi­nin PKK’­nın Av­ru­pa so­rum­lu­su Sab­ri Ok ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ne­ler ol­du­ğu­nu sor­duk­la­rı iş­let­me sa­hi­bi Ah­met Do­ku­ma­cı şun­la­rı söy­lü­yor: “Sab­ri Ok ma­sa­da Mİ­T’­çi­ler­le ko­nu­şu­yor. On­la­rı di­ğer ma­sa­da otu­ran is­tih­ba­rat­çı po­lis­ler ta­kip edi­yor.”
Uzun ki­ta­bın­da bu man­za­ra­yı gör­dü­ğün­de ör­güt ile si­ya­si pa­zar­lı­ğın baş­la­dı­ğı­nı an­la­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor. Tu­ta­nak­la­rı med­ya­ya sız­dı­rı­lan Os­lo gö­rüş­me­le­rin­de, Türk ta­ra­fı­na dö­ne­min Baş­ba­kan­lık Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı MİT Müs­te­şa­rı Fi­dan, PKK ta­ra­fı­na ise Ok baş­kan­lık et­miş­ti. Sız­dı­rı­lan gö­rüş­me­nin ta­ri­hi­nin 2009 so­nu ya da 2010 baş­la­rı ola­rak tah­min edi­li­yor. Sab­ri Uzu­n’­un or­ta­ya at­tı­ğı id­di­a doğ­ru ise MİT ile PKK ara­sın­da­ki gö­rüş­me­ler da­ha es­ki bir ta­ri­he da­ya­nı­yor.

“SORGUYU Ü­ÇÜN­CÜ ŞA­HIS KAY­DET­Tİ­”

Uzu­n’­un ki­ta­bın­da­ki bir baş­ka id­di­a ise Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın ki­lit isim­le­rin­den Tun­cay Gü­ney ile il­gi­li. Uzun, MİT ta­ra­fın­dan Er­ge­ne­kon da­va­sı­na ba­kan mah­ke­me­ye gön­de­ri­len ve Tun­cay Gü­ne­y’­e ait olan sor­gu ka­yıt­la­rı­nın, sor­gu­yu ya­pan po­lis­ler dı­şın­da üçün­cü bir şa­hıs ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı id­di­a et­ti: “Ba­zı yer­ler­de ses ka­yıt ci­ha­zı­na bi­linç­siz­ce do­kun­mak­tan tı­kır­tı ve sür­tün­me ses­le­ri, pa­ra­zit­ler ku­la­ğa çar­pı­yor. Bu da sor­gu oda­sın­da bir ses ka­yıt ci­ha­zı­nın ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.”

İmam hatipli Dilan, Funda ve
Münevver, Kandil’e kaçmış!

Van’ın Başkale İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan ve 14 Kasım 2014 günü ortadan kaybolan 3 kız öğrencinin PKK’ya katıldıkları ortaya çıktı.
Başkale’ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dikmen Köyü’nde oturan ve taşımalı eğitimle ikili öğretim yapan Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 2’nci sınıf öğrencileri 16 yaşındaki Dilan B. ve Funda K. ile 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Münevver B., 14 Kasım 2014 günü kursa gideceklerini söyleyerek evlerinden ayrılmıştı. Akşam saatlerine kadar dönmeyince aileleri jandarmaya başvurmuştu. Tüm aramalara rağmen izi bulunamayan 3 kız öğrencinin PKK kampındaki görüntüleri, örgüte yakın bir internet sitesinde yayınlandı. (DHA)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.