PKK'lı Teröristler Türk Bayrağı'nı Parçaladı!

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, PKK’­nın köy­ler­de oluş­tur­du­ğu 8 ki­şi­lik “köy ko­mi­te­le­ri­”nin okul­lar­da Türk­çe öğ­re­tim ya­pıl­ma­ma­sı yö­nün­de ka­rar­lar al­dığını belirterek, öğ­ret­men ol­ma­yan ki­şi­lerin “üc­ret­li öğ­ret­me­n” ola­rak köy okul­la­rın­da gö­rev­len­di­ri­ldiğini, bunların önem­li bir bö­lü­münün de ör­gü­tün is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da fa­ali­yet yü­rü­ttüğünü iddia etti.

Bölgede birçok ilde em­ni­yet mü­dür­le­rinin olup, bi­te­ni gör­dü­ğü için ay­rıl­dığını söyleyen Öztürk, "Far­kın­da de­ği­liz ama Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev­li çok sa­yı­da ko­mu­tan da, ile­ri­de so­rum­lu ol­ma­mak için emek­li­lik di­lek­çe­si ve­ri­yor." diye yazdı.

PKK'lıların okullara girip bilgisaya çaldıklarını ve Türk bayrağını parçalayıp ğarça parça panoya astığını belirten Öztürk, bölgede görev yapan öğretmenlerin anlattıklarını da köşesine taşıdı.

Öztürk yaşananları şöyle anlattı:

"Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­den bi­le giz­le­nen “a­çı­lı­m” adı al­tın­da­ki ça­lış­ma­lar, ar­tık bü­rok­ra­si­yi ala­bil­di­ği­ne kor­ku­tu­yor, ür­kü­tü­yor. Ta­mam ma­kam kol­tuk­la­rı iyi hoş ama bu­nun ile­ri­de bü­yük so­rum­lu­luk­la­rı ola­ca­ğı da an­la­şı­lı­yor.

SO­RUM­LU OL­MA­MAK İÇİN…

Hak­ka­ri­’sin­den, Bin­gö­l’­üne de­ği­şik il­le­rin em­ni­yet mü­dür­le­ri olup, bi­te­ni gör­dü­ğü için ay­rıl­dı­lar. Far­kın­da de­ği­liz ama Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev­li çok sa­yı­da ko­mu­tan da, ile­ri­de so­rum­lu ol­ma­mak için emek­li­lik di­lek­çe­si ve­ri­yor.

Bu hal­ka gi­de­rek üst dü­zey bü­rok­rat­la­ra da uza­nı­yor. Ul­vi Sa­ra­n’­dan ön­ce Ka­mu Dü­ze­ni ve Gü­ven­li­ği Müs­te­şar­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Mu­rat Öz­çe­lik, gi­di­şa­tı gör­dük­ten son­ra is­ti­fa et­miş­ti. Ye­ri­ne ge­ti­ri­len Ma­lat­ya es­ki Va­li­si Ul­vi Sa­ra­n’­ın, gö­re­vin­den ay­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­ma­sı da ta­ma­men “çö­züm sü­re­ciy­le­” il­gi­li… Ön­ce­ki müs­te­şar, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­la­y’­la an­la­şa­ma­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­ter­miş­ti. Ul­vi Sa­ra­n’­ın böy­le bir ge­rek­çe­si ol­ma­dı. Ama bi­li­nen ve müs­te­şar­lık­ta ko­nu­şu­lan­la­ra ba­kı­lır­sa, Sa­ran, “çö­züm sü­re­ci­”n­den so­rum­lu ol­ma­mak için mer­kez va­li­li­ği­ne alın­ma­sı­nı is­te­di.

Bü­rok­rat­lar­dan ile­ri­de ne ola­bi­le­ce­ği­ni tah­min eden­ler de var. Bu­nun için ka­hin ol­ma­ya ge­rek yok. Son yıl­lar­da ya­şa­nan­la­rı ha­tır­la­ma­la­rı bi­le ye­ter. Or­du se­mi­ner­le­ri bi­le suç sa­yıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu­nun için bu ül­ke­nin kah­ra­man­la­rın­dan 365 as­ker tu­tuk­lu yar­gı­lan­ma­dı mı? Ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­ma­dı mı? 28 Şu­bat dö­ne­miy­le il­gi­li 103 as­ker tu­tuk­lan­ma­dı mı? Ki­mi­si ce­za­evin­dey­ken hak­sız-hu­kuk­suz bir bi­çim­de emek­li­ye sevk edil­me­di mi? Da­va­la­rı da­ha de­vam et­mi­yor mu?

BAY­RA­ĞI PAR­ÇA­LA­YIP BÖY­LE AS­TI­LAR

Gü­ney­do­ğu­’da okul­lar ya­kı­lır­ken, Ata­türk büst­le­ri par­ça­la­nır­ken, bay­ra­ğı­mı­za say­gı­sız­lık­lar gi­de­rek ar­tar­ken ora­da­ki öğ­ret­men­le­rin du­ru­mu­nu da bir dü­şü­nün.

“Biz şu an Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev ya­pan dev­let gö­rev­li­le­ri, san­ki ya­ban­cı bir ül­ke­de ça­lı­şan kon­so­los­luk gö­rev­li­le­ri gi­bi­yiz. Dı­şa­rı çık­ma­mız bi­le mül­ki amir­le­rin em­ri­ne ta­bi­” di­yen, ka­mu gö­rev­li­si de­vam edi­yor:

“Her gün yüz­ler­ce olay olu­yor. On­lar­ca de­mi­yo­rum. Yüz­ler­ce suç içe­ren olay olu­yor ve hiç­bir şey yap­mı­yo­ruz. Suç kay­dı­na bi­le gir­mi­yor. Si­ze bir ör­nek su­na­ca­ğım:

Bat­man Be­şi­ri İl­çe­si İki­köp­rü bel­de­si Esen­ce kö­yü il­ko­ku­lu­na gi­ren PKK’­lı te­rö­rist­ler okul­da bu­lu­nan Türk Bay­ra­ğı­’nı in­dir­dik­ten son­ra par­ça­la­yıp okul pa­no­su­na as­mış­lar­dır. Olay 8 Ey­lül 2014 ta­ri­hin­de okul­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­le­rin oku­lu aç­ma­sıy­la öğ­re­nil­miş. Ay­rı­ca oku­la ait 1 adet bil­gi­sa­yar PKK men­sup­la­rın­ca ça­lın­mış.

Öğ­ret­men­le­rin ha­ber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne gi­di­lip fo­toğ­raf­lı bi­çim­de her şey tes­pit edil­di. Ama ola­yın ba­sı­na yan­sı­ma­sı­nı is­te­me­yen İl Mil­li Eği­tim yet­ki­li­le­ri olay­la il­gi­li her­han­gi bir so­ruş­tur­ma baş­lat­ma­dı. Ola­yın ad­li bo­yu­ta in­ti­ka­li de ay­nı bi­çim­de en­gel­len­di.

Ya­ni Türk Bay­ra­ğı­’nın par­ça­la­nıp dal­ga ge­çi­le­rek par­ça par­ça pa­no­ya asıl­ma­sı ve ka­mu ma­lı­nın te­rö­rist­ler­ce ça­lın­ma­sı ola­yı­nı ale­nen ört­bas et­ti­ler.”

Açı­lım­da ge­li­nen nok­ta­yı ar­tık “a­çı­lı­m” di­yen­ler de gör­sün… Yok­sa si­zin “a­çı­lım, açı­lı­m” de­di­ği­niz bu mu?

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.