Okullar açılırken manzara böyle-Saygı Öztürk

Okul­lar açı­lı­yor, eği­tim-öğ­re­tim so­run­la­rı gi­de­rek bü­yü­yor. AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de bir ba­ka­nın yap­tı­ğı­nı, AK­P’­li di­ğer ba­kan bo­zu­yor. Boz­mak bir ta­ra­fa için­den çı­kıl­maz ha­le ge­ti­ri­yor. Ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rın­dan çok, ba­zı va­kıf ve der­nek­ler alı­nan ka­rar­lar­da ala­bil­di­ği­ne et­ki­li ko­num­da…
Sı­nav­la­rı ka­za­nıp ge­len okul mü­dür­le­rin­den, 4 yı­lı­nı dol­du­ran­lar­dan yak­la­şık 7 bi­ni de­ğiş­ti­ril­di. Da­ha bit­me­di, sı­ra­sı ge­len gi­de­cek. AK­P’­li ve imam ha­tip me­zu­nu ol­ma­nız, Eği­tim Bir-Se­n’­e üye­li­ği­niz si­zi mü­dür yap­ma­ya ye­ti­yor. Öy­le kı­dem­miş, li­ya­kat­mış, ba­şa­rıy­mış ge­çin on­la­rı ge­çin… Ye­ni­den Eği­tim-İş Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’na se­çi­len Ve­li De­mir, okul­lar­da­ki kı­yı­mın şim­di mü­dür yar­dım­cı­la­rı­na gel­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

Bu mu de­ğer­len­dir­me­niz?
Okul mü­dür­le­ri için bir de­ğer­len­dir­me ya­pıl­dı. So­nuç­lar 21 Ağus­to­s’­ta açık­lan­dı­ğın­da gö­rül­dü ki ni­yet tam an­la­mıy­la bir kı­yım­mış. En iyi­si Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Sek­re­te­ri Mu­sa Ak­ka­ş‘­tan din­le­di­ğim ör­nek­ler­den sı­ra­la­ya­lım:
Art­vin Yö­ne­ti­ci De­ğer­len­dir­me iş­lem­le­ri so­nu­cun­da 75 ve üze­ri pu­an alan ku­rum mü­dür­le­ri lis­te­si­nin 26’n­cı sı­ra­sın­da Oğus­han Peh­li­van yer alı­yor. Peh­li­va­n‘­ın, gö­rev yap­tı­ğı Art­vin-Mer­ke­z’­de bu­lu­nan okul­da­ki gö­rev sü­re­si uza­tı­lı­yor. An­cak işin tu­haf ya­nı Oğus­han Peh­li­van, okul­da de­ğil Art­vin Be­le­di­ye­si­’n­de İn­san Kay­nak­la­rı ve Eği­ti­mi Mü­dür­lü­ğü­’n­de ça­lı­şı­yor.
Ki­li­s’­te de­ğer­len­dir­me lis­te­si­nin 18’in­ci sı­ra­sın­da yer alan Cu­ma Öz­de­mi­r‘­in de Ki­lis-Mer­ke­z’­de TO­Kİ Or­ta­oku­lu­’n­da okul mü­dür­lü­ğü gö­re­vi uza­tıl­mış. An­cak Cu­ma Öz­de­mir Ki­lis Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı­’dır. Ya­ni Öz­de­mir şu an­da okul mü­dü­rü de­ğil Ki­li­s’­te Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev ya­pı­yor.
Yi­ne Ki­li­s lis­te­si­nin 7’n­ci sı­ra­sın­da Me­tin Yıl­dız bu­lu­nu­yor. Yıl­dı­z‘­ın gö­rev yap­tı­ğı Ki­lis-Mu­sa­bey­li­’de Hü­se­yi­noğ­lu Or­ta­oku­lu­’n­da gö­rev sü­re­si uza­tıl­mış ol­du! An­cak ge­lin gö­rün ki, Me­tin Yıl­dız, okul mü­dü­rü de­ğil öğ­ret­men­dir. Do­la­yı­sıy­la Me­tin Yıl­dı­z‘­ın de­ğer­len­dir­me kap­sa­mın­da ol­ma­sı müm­kün de­ğil­ken lis­te­ye alı­nı­yor.

Ve­fat eden mü­dü­re gö­rev
An­ka­ra­’da de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da lis­te­nin 163’ün­cü sı­ra­sın­da Eti­mes­gut Ufuk Ars­lan Ana­do­lu Li­se­si­’n­de gö­rev ya­pan Ah­met Şim­şe­k‘­in gö­rev sü­re­si­nin uza­tıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Oy­sa Ah­met Şim­şek, 12 Tem­muz 2014 ta­ri­hin­de ve­fat et­miş­ti. Okul mü­dü­rü­nün ve­fa­tın­dan bi­le ha­ber­le­ri ol­ma­dan o ki­şi­yi de­ğer­len­di­ri­yor­lar. Vah si­ze vah…
Yoz­ga­t’­ın Sor­gun İl­çe­si­’n­de bu­lu­nan Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Mus­ta­fa Şa­hin, 13 Ağus­to­s’­ta ve­fat et­miş­ti. Ve­fa­tı­na rağ­men de­ğer­len­dir­me­ye alı­nı­yor ve gö­rev sü­re­si uza­tı­lı­yor. Ama Mus­ta­fa Şa­hi­n‘­in gö­re­ve baş­la­ma­sı ar­tık im­kan­sız…
Bir de, okul mü­dü­rüy­ken, il­çe mil­li eği­tim mü­dür­lük­le­rin­de gö­rev­len­di­ri­len­ler var. On­la­rın da de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor. On­lar da ken­di ken­di­le­ri­ne pu­an ve­ri­yor. Yoz­ga­t’­ta­ki bir yö­ne­ti­ci ayıp ol­ma­sın di­ye pu­anı­nı 93’te tu­tu­yor. Ama Kay­se­ri­’nin Me­lik­ga­zi İl­çe­si­’n­de, Ha­san Po­lat­kan Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü olan Tun­cay De­mir, il­çe mil­li eği­tim mü­dü­rü olun­ca, ken­di­si­ni de de­ğer­len­di­ri­yor ve tam 100 pu­an alı­yor.
Tor­pil­le okul mü­dü­rü olan­lar bil­sin­ler ki, hak edil­me­den, alın te­ri dö­kül­me­den, ba­şa­rı gös­te­ril­me­den, emek ve­ril­me­den el­de edi­len her ma­kam, mev­ki in­san­la­ra çi­vi gi­bi ba­tar.

Öğ­ret­men Ali Be­yin Za­fe­r’­i

O da hep öğ­ret­men­li­ğiy­le övün­dü. Ali De­mi­r‘­in An­ka­ra­’da aç­tı­ğı Za­fer Ko­le­ji­’ni CHP Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Bal­bay ve Çan­ka­ya İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Per­çi­n‘­le bir­lik­te do­laş­tık. Gi­ri­şin­den iti­ba­ren si­zi bu­ram bu­ram, çağ­daş bir eği­tim yu­va­sı kar­şı­lı­yor.
Öğ­ret­men Ali De­mir, ha­ya­lin­de­ki eği­tim sis­te­mi­ni ger­çek­leş­tir­mek için ken­di­si gi­bi öğ­ret­men olan kar­deş­le­riy­le yo­la çık­tı. İçe­ri­sin­de buz pa­te­ni sa­ha­sı, squ­ash, kon­fe­rans, dans sa­lon­la­rı, sat­ranç oda­sı bu­lu­nan okul­da, hay­va­nat bah­çe­si, mey­ve ve seb­ze bah­çe­le­ri de bu­lu­nu­yor.
Oku­lun ku­ru­cu­su Ali De­mir, Ata­türk il­ke ve in­kı­lap­la­rı­na bağ­lı, çağ­daş öğ­ren­ci­ler ye­tiş­tir­me­nin asıl he­def­le­ri ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. En iyi­si oku­lu siz gi­dip bir gö­rün, öğ­ret­men ve yö­ne­ti­ci kad­ro­su­nu ta­nı­yın ve ka­ra­rı­nı­zı ve­rin…

Te­kı­şık, “ef­sa­ne” ola­rak anı­la­cak­tır

Hü­se­yin Hüs­nü Te­kı­şık, Bin­gö­l’­ün Kar­lı­ova İl­çe­si­’nin bir kö­yü­ne öğ­ret­men ola­rak atan­dı­ğın­da ya­nı­na Ata­tür­k‘­ün Söy­le­v‘­i ile bay­ra­ğı­mı­zı alıp git­ti. Sa­man­lı­ğı oku­la dö­nüş­tür­dü. Ders ki­tap­la­rı­nı yaz­ma­ya o gün­ler­de baş­la­dı. Ki­tap­lar­dan ka­zan­dı­ğı­nı yi­ne eği­ti­me ya­tır­dı. 17 okul, bi­rer kül­tür, halk eği­tim, reh­ber­lik mer­ke­zi, öğ­ret­me­ne­vi yap­tı­rıp Mil­li Eği­ti­m’­e ba­ğış­la­dı. Yüz­ler­ce oku­la kü­tüp­ha­ne­ler, la­bo­ra­tu­ar­lar kur­du, öğ­ret­men ço­cuk­la­rı­na burs ver­di. TBMM ta­ra­fın­dan Üs­tün Hiz­met Ma­dal­ya­sı­’y­la ödül­len­di­ril­di. O son gü­nü­ne ka­dar “çağ­daş eği­tim” ça­ba­sı için­de ol­du.
Son gör­dü­ğüm­de, “çağ­daş eği­tim­den umu­du­nu kes­miş” gi­bi ko­nu­şu­yor­du. O yüz­den, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’na mek­tup yaz­ma­ya da ge­rek bi­le duy­ma­mış­tı. Eği­tim­de hep ışık olan 86 ya­şın­da­ki Hü­se­yin Hüs­nü Te­kı­şık, An­ka­ra­’da top­ra­ğa ve­ril­di. Ef­sa­ne öğ­ret­men unu­tul­ma­yan­lar ara­sı­na gir­di.

SAYGI ÖZTÜRK

SÖZCÜ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.