Oktay Vural: MHP yüzde 16-20 arasında

MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, çö­züm sü­re­ci, Ge­zi Par­kı olay­la­rı ve ye­rel se­çim­ler hak­kın­da Bugün gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ge­zi Par­kı olay­la­rın­a par­ti ola­rak de­ğer­ler ek­se­nin­den bak­tık­la­rı­nı be­lir­ten Vu­ral, "Gezi Parkı eylemleri derin odakların işi" dedi.

Başbakan Erdoğan da Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklamalarında sık sık "dış mihrakların işi, faiz lobisinin oyunu" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Vural'ın Bugün'e yaptığı o açıklamalar

"DEĞERLER EKSENİNDEN BAKTIK"

"Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da biz bi­raz da­ha de­ğer­ler ek­se­nin­den bak­tık. Ge­zi Par­kı ek­se­nin­de oluş­tu­ru­lan muhalefet sa­de­ce ora­da­ki mu­ha­le­fet de­ğil­di. Top­lu­mun ge­ne­lin­de şi­ka­yet ko­nu­la­rı var­dı. O şi­ka­yet ko­nu­la­rın­da biz de­mok­ra­tik ba­rış­çıl bir şe­kil­de ya­pı­lan iti­raz­la­rı de­ğer­ler ekse­nin­de doğ­ru gör­dü­ğü­mü­zü ifa­de et­tik. Ama mü­da­ha­le­nin bo­yu­tu ve mar­ji­nal­leş­ti­ri­le­rek şid­det sar­ma­lı­na so­kul­ma­sı­nı doğ­ru bul­ma­dık.

"GEÇMİŞTEN TECRÜBELERİMİZ VAR"

Çün­kü bi­zim geç­miş­ten de tec­rü­be­le­ri­miz var. Bu olay­lar baş­ka de­rin mer­kez­le­ri dev­re­ye so­kar. Pro­vo­kas­yon­lar yö­nü­nü de­ğiş­ti­rir ve bu­nun­la top­lum hu­zu­ru­nu bo­zan bir an­la­yış yer­leş­ti­ril­me­ye baş­la­nır. Bu­nun bir­ta­kım mü­da­ha­le­ler­le de yön­len­di­ril­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Bir ta­kım mar­ji­nal un­sur­la­rın bu sü­re­ce da­hil ol­ma­sı­nı te­min et­mek."

"SOKAK EYLEMLERİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEZ"

"Bu bir si­ya­set mü­hen­dis­li­ği idi. Baş­tan böy­le mi plan­lan­dı onu çok bil­mi­yo­rum ama bir­ta­kım fai­li meç­hul ko­nu­lar var. Öte yan­dan sa­bah mü­da­ha­le eden kim? Ta­li­ma­tı ve­ren kim? Ya­kan kim? '3 ay ön­ce­den bil­gi sa­hi­biy­di­k' de­ni­li­yor. Ni­ye en­gel­len­me­di?

"SÜRECİ DERİN MERKEZLER YÖNETTİ"

Yi­ne o sü­reç üzerinden si­ya­si ma­ni­pü­las­yon­lar ya­pı­lı­yor. Biz MHP ola­rak 'So­kak ey­lem­le­ri ke­sin­lik­le ka­bul edi­le­me­z' de­dik. Ten­ce­re ta­va ça­lan­la­rı ih­bar edin, bun­lar te­rö­rist­tir gi­bi öte­ki­leş­tir­me yak­la­şım­la­rı­nı da doğ­ru bul­ma­dı­ğı­mı­zı söy­le­me­li­yim. Asıl prob­lem öte­ki­leş­tir­me. Kar­şı ta­ra­fı dış­la­yan, ça­tış­tı­ran ve hor gö­ren bir yak­la­şım tar­zı. O ba­kım­dan biz sağ­lık­lı bir nok­ta­da dur­du­ğu­mu­zu dü­şü­nü­yo­ruz. O sü­re­cin bir­ta­kım de­rin mer­kez­ler ta­ra­fın­dan yön­len­di­ril­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum."

"ÇÖZÜM SÜRECİNDE HALK KANDIRILIYOR"

Çö­züm sü­re­ci­ni de­ğer­len­di­rir­ken mil­let­ten ger­çek­le­rin giz­len­di­ği­ni id­di­a eden Vu­ral, "Yurt ­dı­şı­na çe­ki­lin­ce sü­reç baş­lar de­nil­di. Son­ra, 'Si­lah­la­rı­nı bı­rak­sın­lar git­sin­ler, ar­dın­dan si­lah­la­rıy­la git­sin­le­r' de­di­ler. Şim­di ise 'Si­lah­la­rıy­la kal­sın­la­ra­' dön­dü­" di­ye ko­nuş­tu.

"Şu an­da si­lah­lı te­rör ör­gü­tü si­lah­la­rıy­la Tür­ki­ye­'de ve meş­ru. Do­la­yı­sıy­la mil­let hep kan­dı­rıl­dı. Bu sü­reç­te gö­rül­mek­te­dir ki çö­züm Öca­la­n'­ın çö­zü­mü. Öca­la­n'­ın çö­zü­mü de KCK top­lum ör­güt­len­me mo­de­li­di­r" di­yen Vu­ral şöy­le de­vam et­ti:

"AB ÜYE­Lİ­Ğİ­Mİ­ZE BEN­Zİ­YOR"

"15 Ağus­tos 2009'da söy­len­di. Bu aşa­ma­ya git­mek için 3 aşa­ma öne­ril­di. Bi­rin­ci­si ateş­kes, ikin­ci aşa­ma ya­sal ana­ya­sal gü­ven­ce­ler sta­tü me­se­le­si, üçün­cü aşa­ma da PKK'­ya af ve si­ya­set yap­ma. Bu­gün gel­di­ği­miz nok­ta­da bir­ta­kım mah­fil­ler­de KCK'­nın ku­ru­lu­şun­dan tu­tun Os­lo­'da ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin hep­si pa­ra­lel dev­let oluş­tur­mak için atı­lan adım­lar­dır. Ucu açık mü­za­ke­re­ler. Bi­zim AB üye­li­ği­mi­ze ben­zi­yor.

"BU SÜREÇ TÜRKİYE'YE BEDEL ÖDETTİRİYOR"

Bu sü­reç Tür­ki­ye­'ye be­del ödet­ti­ri­yor. So­nuç­ta gel­di­ği­miz nok­ta­da ben­ce Tür­ki­ye 4 par­ça­lı Kür­dis­ta­n'­ı in­şa edi­yor. Bu­nun böl­ge­de ya­şa­yan in­san­lar ta­ra­fın­dan tas­vip edil­di­ği­ni ka­bul et­me­miz müm­kün de­ğil. Çün­kü ora­da­ki in­san­lar PKK'­nın bu­ra­da­ki ha­ki­mi­ye­tin­den ra­hat­sız. PKK fii­li ola­rak bu­ra­da tek ha­kim ol­du. Kürt kö­ken­li in­san­lar PKK'­ya tes­lim edil­di. MHP ola­rak biz da­ha çok sü­re­cin si­ya­si so­nuç­la­rı üze­rin­de odak­la­nı­yo­ruz. El­bet­te kan ak­ma­ma­sın­dan mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz ama dev­le­ti ve mil­le­ti ye­ni­den ta­nım­la­yan bu si­ya­si sü­reç ile­ri­de bi­ze da­ha bü­yük be­del­ler ödet­ti­rir."

"BÜYÜKŞEHİR YASASI BİZİM LEHİMİZE"

Ye­rel se­çim ça­lış­ma­la­rı­nın star­tı­nı ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ok­tay Vu­ral, "Ba­lı­ke­sir, Is­par­ta, Ak­sa­ray ve Gi­re­su­n'­da aday­la­rı­mız be­lir­len­di. Aday­la­ra mer­kez ka­rar ve­rir­ken her ha­lü­kar­da halk­tan al­dı­ğı­mız na­bız yok­la­ma­la­rı da et­ki­li olu­yor. An­cak teş­ki­la­tın mu­ta­ba­ka­ta var­dı­ğı aday var­sa mer­kez bu­na onay ve­ri­yo­r" de­di. İs­tan­bul ada­yı için bir­kaç ki­şiy­le gö­rüş­tük­le­ri­ni be­lir­ten Vu­ral, "An­ka­ra için Man­sur Be­y'­in (Ya­vaş) ol­ma­ya­ca­ğı­nı ge­nel baş­ka­nı­mız açık­la­mış­tı­" ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Ye­ni Ye­rel Yö­ne­tim­ler Ya­sa­sı­'n­da köy­le­rin bü­yük­şe­hir­le­re da­hil edil­me­si­nin MHP'­nin avan­ta­jı­na ola­ca­ğı­nı sa­vu­nan MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li şun­la­rı söy­le­di: "Ta­bii bu­ra­da önem­li olan va­tan­da­şın se­çim­de ver­dik­le­ri oy­la ne­yi na­sıl et­ki­le­ye­cek­le­ri­ni, ne ya­pa­cak­la­rı­nı iyi al­gı­la­ta­bil­mek. Çün­kü ye­rel se­çim­le­rin de bir si­ya­si so­nu­cu me­sa­jı ola­cak. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve ge­nel se­çim­ler var. Bu se­çim­le­rin bir me­saj ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni va­tan­da­şı­mı­za ifa­de edi­yo­ruz."

MHP'NİN SON OY ORANI

Bir ön­ce­ki ye­rel se­çim­de oyla­rı­nın yüz­de 14 ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Vu­ral, "Son yap­tı­ğı­mız öl­çüm­ler­de par­ti­miz yüz­de 16-20 ara­sı oy alı­yor" di­ye ko­nuş­tu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hakan Kağan 5 yıl önce

Mhpnin 2009 oy oranı %16 olmasına rağmewn grup başkan vekili nasıl bunu bilmezde %14 der. Bu kadar mı kopuklar hareketten,partiden. Gerçi kendisi daha öncede Başbuğun "Ben Türk milletini:

sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye,...

çagırmıyorum." sözündeki ıspanağı pırasa diye defalarca söylemiştir. O yüzden şaşırmamak ancak üzülmek gerekir bu duruma. Başbuğun emaneti kimlerin elinde.Uyan Ülkücüler demek lazım önce Türk Milletini uyandırmak için..

Avatar
mustafa kaykaç 5 yıl önce

bir önceki yerel seçimde oyumuz 16 sayın vural.birde yüzde 16-20 arası oy almak başarı değildir.