MİT kanununda değişiklik-Tam Metin

Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde

Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun; Devlet

İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat TeşkilatıKanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTeklifi ile İçişleri Komisyonu RaporuHAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR

(2/2011)

ESAS

İçişleri Komisyonu

Adalet Komisyonu

TALİ

Plan ve Bütçe Komisyonu

Milli Savunma Komisyonu

murat /

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–4–

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Ge reðini arz ede riz.

İdris Şahin Alpaslan Kavaklıoğlu

Çankırı Niğde

GENEL GEREKÇE

Anayasanın “Devletin temel amaç ve görevleri” başlıklı 5 inci maddesinde Türk milletinin

bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak,

kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak Devletin temel amaç ve görevleri olarak

sayılmış olup, söz konusu görevin yerine getirilmesinde istihbari faaliyetler büyük önem arz

etmektedir.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile, Türkiye

Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal

düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut

ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturma görevi Milli

İstihbarat Teşkilatına verilmiş bulunmaktadır.

Dış politika ve güvenlik algısının tamamen değiştiği bir ortamda 2937 sayılı Kanunun yürürlüğe

girdiği 1984 yılından bu yana dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişim ve gelişmeler

çerçevesinde, otuz yılı aşkın bir süre önce çıkarılan hükümlerinin günün ihtiyaçlarını karşılamakta

zaman zaman yetersiz kaldığı, bu süre içerisinde diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklere de

uyum sağlanamadığı müşahade edilmiş olup, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni güvenlik ve dış politika

ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yasal düzenlemeler gerekmektedir.

Bu çerçevede Milli İstihbarat Teşkilatının görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerine

getirebilmesi için; Devlet kurumları ile koordinasyonun sağlanması, kişi, kurum, kuruluş ve yapılarla

ilişki kurulabilmesi, bilgi ve belgelere ve iletişim alt yapılarına erişim sağlanabilmesi ve bunlardan

murat /

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–5–

istifade edilebilmesi, gizlilik prensiplerine göre çalışılabilmesi, MİT mensuplarının haksız ve

hukuksuz iddia ve isnatlarla görevlerinin açığa çıkmasına veya engellenmesine karşı gereken

tedbirlerin alınabilmesi, bunların veya istihbarat hizmetlerine katkıda bulunan kişilerin kanunlarla

tanınan koruma tedbirlerinden yararlandırılması önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, Milli Güvenlik Kurulunun yapısı ve kararlarının niteliği gözönünde

bulundurulduğunda, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar

Kurulunca MİT'e operasyonel görev verilebilmesine yönelik düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl

olmuştur.

Teklif ile; Milli İstihbarat Teşkilatının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve diğer istihbarat

teşkilatlarının imkan ve kabiliyetlerine kavuşturulabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmakta,

insan istihbaratı ve teknik istihbarat yöntem ve kapasitesi artırılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1-

Madde ile, Milli İstihbarat Teşkilatına Bakanlar Kurulunca, Dış güvenlik, terörle

mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda görev verme imkanı tanınmaktadır.

Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatına; her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve

sistemlerini kullanması, yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem, imkan ve

kabiliyetleri kazanması ile teknolojik gelişmeleri takip etmesi görevi verilmektedir.

Madde 2-

Madde ile, Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun yapısı değiştirilmekte, Kurulun,

Başbakanın başkanlığında toplanabilmesi ve uygulamayı belirleyici kararlar alabilmesi imkanı

getirilmektedir.

Madde 3-

Madde ile, Milli İstihbarat Teşkilatının, görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerine

getirilmesi amacıyla mevzuatta yer alan yetkilerinin yeniden düzenlenmesi, güncellenmesi ve

ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi öngörülmektedir.

Bu bağlamda Milli İstihbarat Teşkilatının yabancı unsurların ülkenin ve vatandaşların iletişim

güvenliğini tehdit eden faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapabilmesi ve görevlerini

yerine getirirken gizli çalışma usul, prensip ve tekniklerini kullanabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca

madde ile, MİT mensuplarının görev suçlarından dolayı soruşturulması Başbakanın iznine tabi

olduğundan 6 ncı maddedeki bazı hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 4-

Madde ile, olağanüstü gayret ve fedakarlıkla yaptığı çalışmalar sonucunda; ülkenin

ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde, milli menfaatlere katkıda

ve hizmette üstün başarı ve yararlılık gösteren MİT mensuplarına verilecek madalyalar hakkında

düzenleme yapılmaktadır.

Madde 5-

Madde ile, deneme veya adaylık süresinde başarısız olan MİT mensuplarının naklen

atanmalarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 6-

Madde ile, MİT'in, mensuplarına veya emeklilerine silah taşıma belgesi verebilmesine

yönelik düzenleme yapılmaktadır.

murat /

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–6–

Madde 7-

Madde ile, Milli İstihbarat Teşkilatının gizli kalması gereken görev ve faaliyetlerinin

asılsız iddia ve ithamlar ile açığa çıkarılmasına veya engellenmesine karşı tedbirler alınmakta, MİT

mensuplarının ve istihbarat hizmetlerine yardım edenlerin ve bunların yakınlarının mağduriyetlerinin

önlenmesine yönelik düzenlemeler getirilmektedir.

Madde 8-

Madde ile, Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetleri ile görevlilerine ilişkin

bilgi ve belgelerin temini, açıklanması, yayını, sahte olarak üretilmesi, başka bir ülke lehine siyasal

veya askeri casusluk maksadıyla kullanılması halinde verilecek cezalar ile MİT'in görev ve

yetkilerinin kullanılmasını engelleyenlere ve istenen bilgi ve belgeleri vermeyenlere verilecek cezalar

düzenlenmektedir.

Madde 9-

Madde ile, MİT'in taleplerinin öncelikli olarak karşılanması ve bu talepleri yerine

getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğunun doğmamasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 10-

Madde ile, MİT mensupları ile MİT'te görev yapmış olanların, MİT'in görev ve

faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamamaları düzenlenmekte ve belirli durumlardaki

tanıklıkları da izne bağlanmaktadır.

Madde 11-

Madde ile, Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşların kullanımında

bulunan her türlü malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazı MİT'e devredebilmelerine kolaylık

sağlanmaktadır.

Madde 12-

Madde ile, istihbarat hizmetlerine yardımcı olanların görev, faaliyet ve yardımları

nedeniyle sorumlu tutulamaması ile Teşkilat uhdesindeki bilgi, belge, veri ve kayıtların akademik

çalışmalar ile edebi eserlerde kullanımına izin verilmesine yönelik usuller düzenlenmektedir.

Madde 13-

Madde ile, MİT'in çağın gereklerine uygun teknik ve idari alt yapıya

kavuşturulabilmesi ve istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Savunma

Sanayii Destekleme Fonundan Başbakanın onayıyla MİT Müsteşarlığına kaynak aktarılabilmesine

imkan sağlanmaktadır.

Madde 14-

Yürürlük maddesidir.

Madde 15-

Yürütme maddesidir.

–7–

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

İçişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 24.2.2014

Esas No: 2/2011

Karar No: 17

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

19/2/2014 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan 2/2011 esas numaralı “Çankırı Milletvekili

İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun; Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli

İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Başkanlıkça; aynı tarihte

esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Adalet, Millî Savunma ile Plan ve

Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir.

Komisyonumuz, 22/2/2014 tarihli 23’üncü toplantısında Başbakanlık; İçişleri, Adalet, Maliye,

Millî Savunma bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı,

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

temsilcilerinin katılımlarıyla Teklifin görüşmelerine başlamıştır.

Teklif ile; Millî İstihbarat Teşkilâtına (MİT) Bakanlar Kurulunca dış güvenlik, terörle mücadele

ve millî güvenliğe ilişkin konularda görev verilebilmesinin sağlanması; MİT’in her türlü teknik

istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanması, MİT’e yabancı istihbarat

teşkilatlarının kullandığı usul, yöntem, imkân ve kabiliyetleri kazanması ile teknolojik gelişmeleri

takip etmesi görevlerinin verilmesi; deneme veya adaylık süresinde başarısız olan MİT mensuplarının

naklen atamalarına ilişkin düzenleme yapılması; MİT’e ait bilgi ve belgeleri çalan veya yetkisiz bir

şekilde elde edenlere verilecek cezalar hakkında düzenlenme yapılması; MİT bünyesindeki bilgi ve

belgelerin paylaşılmasına ilişkin kuralların belirlenmesi; 3238 sayılı Kanuna ekleme yapılarak

istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçların için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Başbakanın

onayıyla MİT Müsteşarlığına kaynak aktarılabilmesine imkân sağlanması öngörülmektedir.

Hükümet temsilcisi tarafından Teklif’in tümü üzerinde yapılan açıklamalarda;

- Parlamentoya yasa hazırlıklarının iki yolla geldiği, bunlardan birinin Hükûmetin gönderdiği

tasarılar olduğu, diğerinin ise milletvekilleri tarafından verilen teklifler olduğu, ancak tekliflerin de

mutlaka Hükûmete, ilgili Bakanlığına, ilgili idareye gönderildiği, görüşlerin alındığı ve ondan sonra

işlemlerin yürütüldüğü, bu manada Hükûmetinde bu konuda hem görüşünün hem de katkılarının

bulunduğu,

- Millî İstihbarat Teşkilatının görevlerini 1 Ocak 1984 yılında yürürlüğe giren 2937 sayılı Kanun

uyarınca yürütmekte olduğu, aradan geçen otuz yıllık süre zarfında Türkiye ve dünyanın sadece

siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyolojik olarak değil, kurumsal yapılar olarak da çok büyük değişim

geçirmiş olduğu,

- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği dönemde ülkemizde istihbarat faaliyetiyle iştigal eden tek

kurumun 1926 yılında kurulmuş olan Millî İstihbarat Teşkilatı olduğu, ancak aradan geçen otuz yıl

içinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı başta olmak üzere kolluk görevi yürüten

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve ihtisas görevi yürüten MASAK gibi yurt içinde

istihbarat toplayan, bilgi temin eden ve zamanla büyük bir kapasiteye erişen birimlerin olduğu,

fatma /

- Teklif ile, 1984 yılında yürürlüğe giren 2937 sayılı Yasa ile hemen her konuda istihbarat

toplamaktan sorumlu olan Millî İstihbarat Teşkilatının görev alanlarının daraltılarak daha belirgin

hâle getirildiği, dış güvenlik, millî savunma, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma ve siber

suçlarla mücadele konularındaki faaliyetlerinin olgunlaştırılmasının hedeflendiği,

- Teknik istihbarat kabiliyeti olarak istihbarat faaliyetlerinin dünya genelinde iki alanda icra

edilmekte olduğu, bunların insan istihbaratı ve teknik istihbarat olduğu, İngiltere, Amerika Birleşik

Devletleri, Rusya, Çin, Avusturalya, Kanada gibi bazı ülkelerde sadece teknik istihbarat toplayan

ayrı teşkilatlar bulunmaktayken Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Almanya örneklerinde olduğu gibi

teknik istihbarat ve insan istihbaratı toplama çabalarını birleştiren ülkelerin de bulunmakta olduğu,

- Dış politika ve millî savunma konularında teknik istihbarat toplama gayretlerinin insan

istihbaratı kadar önem arz etmekte olduğu, 2012 yılında Genelkurmay Elektronik Sistemler

Komutanlığının Millî İstihbarat Teşkilatına devredilmiş olduğu, bu kurumun Sinyal İstihbaratı

Başkanlığı adı altında MİT içindeki elektronik istihbarat üniteleriyle birleştirilmiş olduğu, iki

kurumun teknik istihbarat kapasitesinin birleştirilmesiyle yabancı askerî kuvvetlerin haberleşmeleri

başta olmak üzere millî çıkarları korumaya yönelik teknik istihbarat faaliyetlerinin Millî İstihbarat

Teşkilatı içerisinde büyük bir önem kazanmış olduğu,

- Millî İstihbarat Teşkilatının 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması Kanunu ile verilen görevler

doğrultusunda başta silahlı kuvvetlerde silahaltına alınan asker ve muvazzaflar olmak üzere kamu

kurum ve kuruluşlarında gizli bilgiye erişecek şahıslarla ilgili gelen talepler çerçevesinde her yıl

yaklaşık 250 bin kişinin arşiv araştırması ve güvenlik tahkikatını yapmakta olduğu, bu durumun,

teşkilat üzerinde çok önemli bir yük oluşturduğu, tabiatıyla, teşkilatın bu görevi bihakkın yerine

getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı verilere erişebilmesinin de önem arz etmekte olduğu,

- Ülkemize yönelik terör ve casusluk faaliyetlerinin önceden tespit edilebilmesi amacıyla teknik

analizin hayati önem taşımakta olduğu, bu tür bir analiz içinse sağlıklı ve doğru verilere erişimin

hayati önem arz ettiği, bu açıdan başta Türkiye İstatistik Kurumu, MASAK, e-Devlet portalı olmak

üzere diğer kamu kurumlarınca güvenlik kleransı olmadan erişilen verilere MİT’de sadece güvenlik

kleransına sahip personelin erişimine açılmasının, tehditlerin önceden tespit edilebilmesi için hayati

önemi haiz olduğu,

- Millî İstihbarat Teşkilatı faaliyetlerinin hâlihazırda çoğunun karşı casusluk ve dış istihbarata

yönelmekte olduğu, iç güvenlik konularında ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel

Komutanlığı ve MASAK ile istihbarat paylaşımında bulunmakta olduğu,

- 1982 Askeri müdahalesinden hemen sonra, 1984 yılında çıkan Kanunla Millî İstihbarat

Teşkilatına her alanda yeni ve geniş yetkiler verilmiş olduğu, uygulamaların gizli yönetmeliklerle

devam ettirilmekte olduğu, bu yönetmeliklerde, en geniş yetkilerin var olduğu, gelinen noktada bu

Teklifle daha şeffaf bir kurum ortaya çıkarılmaya çalışıldığı ve amacın Türkiye Büyük Millet

Meclisinde görüşülen bu teklifle, TBMM’nin, basının ve milletin bilgilendirilmesi olduğu,

- Dünyada, özellikle batıda gerek insan istihbaratı ve teknik istihbaratı beraber yürüten örneklere

gerekse bu faaliyetleri ayrı yapılarla icra eden örneklere bakıldığında söz konusu kurumlara verilen

yetkilerin MİT’e verilmesi teklif edilen yetkilerden çok daha fazla olduğu,

- Hükûmetin üzerinde çalıştığı diğer bir konunun istihbarat ve güvenlik servislerinin parlamenter

denetime açılması olduğu,

fatma /

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–8–

Teklifin gündeme gelmesinin birbaşka sebebide İmralıdaki bebek katili, Oslo'da kırmızı bültenle

aranan teröristler ve kandildeki çakal sürüsü ile sürdürülen müzakerelerdir. Hükümetin açılımadını

verdiğ aslında ihanetten başka bir şey olmayan bu süreçlerde bazı siyasetçilerin, devlet memurlarının

ve MİT mensuplarının Anayasal rejimi değiştirmek sucu dâhil birçok suçu işledikleri ve bunlara

ilişkin soruşturmaların açıldığı kamuoyunun bilgisi dâhilindedir. Bu Teklifle bu eylemleri suç

olmaktan çıkarıp bu suçların faillerini “af” getirilmektedir. Teklif yasalaşırsa hem mit mensupları

hemonlara talimat veren siyasetçiler hemde bu suçların işlendiği tarihte devlet memuru olan bazı

kişilerin bu suçlardan kurtarılacağı düşünülmektedir.

Diğer yandan imralıdaki bebek katilide bu teklifteki bazı düzenlemeleri talep etmekteydi.

Hatırlanacağı üzere medya ya düşen beyanında imralıdaki bebek katili “hepimiz suç işliyoruz bu

görüşmelerin yasal zemini yok” demiş idi. Özellikle 2006 yılından bu yana terör örgütü pkk ile birçok

ortak yönleri ortaya çıkan AKP hükümeti bu teklifte de ortak çıkar noktasında buluşmuş İmralı

görüşmelerinin yasalzemine oturtulması için bu teklif hazırlanmıştır. İmralıdaki katil hükümete

mahalli seçimlere kadar süre vermiş bazı düzenlemeleri yapmasını istemiş hükümette

demokratikleşme paketi diye bulduğu bir yalan başlık altında pkk’nın anadilde eğitim, eş başkanlık

vb talepleri bundan önceki bölücü taleplere bir halka olarak gerçekleştirmektedir.

Sonuç olarak bu teklifle pkk’nın bir talebi daha yerine getirilmekte AKP’nin hırsızlık, yoluzluk

ve rüşvet şaibelerini örtme çabasına bir mevzi daha kazandırılmakta ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti

uygulanmayan bir Anayasası ile Ortadoğu’daki “Muhaberat” şeyhliklerine evrilmektedir.

Bu sebeplerle Teklifin tümüne muhalefet etmekteyim.

Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU

Osmaniye

–26–

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

fatma /

(İçişleri Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)

(Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde

Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun Teklifi)

“MİT’e kamu kurum ve kuruluşlarından

naklen atananlardan, deneme süresinde veya

adaylık süresinde başarısız olanların eski

kurumlarına naklen atamaları yapılır.”

MADDE 6-

2937 sayılı Kanunun 25 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- MİT mensupları ile

emeklileri, demirbaş silahları ve zâtî silahlarını

MİT Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmek ve MİT

Müsteşarlığınca verilen belgelere işlenmek

kaydıyla, meskûn mahaller dâhil her yerde

taşıyabilirler. Bu suretle düzenlenen belgeler

taşıma izni belgesi yerine geçer.”

MADDE 7-

2937 sayılı Kanunun 26 ncı

maddesinin başlığı “Soruşturma izni ve

yargılama” olarak değiştirilmiş ve maddeye

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve

faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir

ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir

durumu öğrendiklerinde MİT ile temasa

geçerler. Konunun MİT’in görev ve

faaliyetlerine ilişkin olduğunun anlaşılması veya

belgelendirilmesi üzerine adli yönden başkaca

bir işlem yapılmaz ve herhangi bir koruma

tedbiri uygulanmaz.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla

yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni

içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen

ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet savcılarınca

işleme konulmaz.

Bu Kanun kapsamına giren suçlar ile MİT

mensuplarının görev suçlarına ilişkin

yargılamaları yapmaya Ankara ağır ceza

mahkemeleri yetkilidir. Ancak MİT Müsteşarı

hakkındaki yargılama Yargıtay ilgili dairesince

yapılır.

Aynı konuya ilişkin yeniden soruşturma

yapılamaz.

Gökhan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–31–

“MİT’e kamu kurum ve kuruluşlarından

naklen atananlardan, deneme süresinde veya

adaylık süresinde başarısız olanların eski

kurumlarına naklen atamaları yapılır.”

MADDE 6-

2937 sayılı Kanunun 25 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25- MİT mensupları ile

emeklileri, demirbaş silahları ve zâtî silahlarını

MİT Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmek ve MİT

Müsteşarlığınca verilen belgelere işlenmek

kaydıyla, meskun mahaller dahil her yerde

taşıyabilirler. Bu suretle düzenlenen belgeler

taşıma izni belgesi yerine geçer.”

MADDE 7-

2937 sayılı Kanunun 26 ncı

maddesinin başlığı “Soruşturma izni ve

yargılama” olarak değiştirilmiş ve maddeye

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve

faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir

ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir

durumu öğrendiklerinde MİT ile temasa

geçerler. Konunun MİT’in görev ve

faaliyetlerine ilişkin olduğunun anlaşılması veya

belgelendirilmesi üzerine adli yönden başkaca

bir işlem yapılmaz ve herhangi bir koruma

tedbiri uygulanmaz.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla

yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni

içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen

ihbar ve şikayetler Cumhuriyet savcılarınca

işleme konulmaz.

Bu Kanun kapsamına giren suçlar ile MİT

mensuplarının görev suçlarına ilişkin yargılamaları

yapmaya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca

belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesi yetkilidir.

Ancak MİT Müsteşarı hakkındaki yargılama

Yargıtay ilgili dairesince yapılır.

Aynı konuya ilişkin yeniden soruşturma

yapılamaz.

(İçişleri Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)

(Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde

Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun Teklifi)

MİT mensupları ile istihbarat hizmetlerine

yardımları tevsik edilenler ve bunların eş, çocuk,

ana, baba ve kardeşleri MİT Müsteşarının

onayıyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle

Mücadele Kanununda yer alan koruma

tedbirlerinden yararlandırılabilir.

MİT mensuplarının görevlerini yerine

getirirken, görevin niteliği gereği veya görevin

ifası sebebiyle diğer kişilere vermiş oldukları

zararlar idare tarafından tazmin edilir. Tazmin,

zararın göreve ilişkin bir husustan doğması ve

ilgili personelin kasıt veya ağır kusurunun

bulunmaması hâlinde rücu işlemine konu

edilmez.

Türk vatandaşları hariç olmak üzere,

tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî

güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği

hâllerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine,

Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı

ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka

bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile

takas edilebilir.”

MADDE 8-

2937 sayılı Kanunun 27 nci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- Millî İstihbarat Teşkilatının

görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte

olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan

ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla

kadar hapis cezası verilir.

Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarına

ilişkin bilgi ve belgeleri ele geçiren, sahte olarak

üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan,

bulunduran, kaydeden, bir başkasına veren veya

yayan kişiye üç yıldan yedi yıla kadar hapis

cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi

ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal

medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya

Gökhan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–32–

MİT mensupları ile istihbarat hizmetlerine

yardımları tevsik edilenler ve bunların eş, çocuk,

ana, baba ve kardeşleri MİT Müsteşarının

onayıyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle

Mücadele Kanununda yer alan koruma

tedbirlerinden yararlandırılır.

MİT mensuplarının görevlerini yerine

getirirken, görevin niteliği gereği veya görevin

ifası sebebiyle diğer kişilere vermiş oldukları

zararlar idare tarafından tazmin edilir. Tazmin,

zararın göreve ilişkin bir husustan doğması ve

ilgili personelin kasıt veya ağır kusurunun

bulunmaması halinde rücu işlemine konu

edilmez.

Türk vatandaşları hariç olmak üzere,

tutuklu veya hükümlü bulunanlar, milli

güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği

hallerde Dışişleri Bakanının talebi üzerine,

Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı

ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka

bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile

takas edilebilir.”

MADDE 8-

2937 sayılı Kanunun 27 nci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- Milli İstihbarat Teşkilatının

görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri,

yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte

olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan,

bunları yok eden, tahrip eden veya geçici de olsa

tahsis olundukları yerden başka yerde kullanan

kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ilişkin

bilgi ve belgeleri ele geçiren, sahte olarak üreten,

bunlar üzerinde sahtecilik yapan, bulunduran,

kaydeden, bir başkasına veren veya yayan kişiye

üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi

ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal

medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya

(İçişleri Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)

(Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde

Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun Teklifi)

araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve

elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla

yayımlanması, yayılması veya açıklanması

hâlinde süreli veya süresiz yayın sahibi, içerik

sağlayıcı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumlu

müdür, yayımcı ve basımcı ile yayanlar

hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis

cezası verilir.

Bu Kanun kapsamındaki görev ve

yetkilerin kullanılmasına engel olan kişiye üç

yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu Kanun kapsamında talep edilen bilgi,

belge ve verileri vermeyen kişilere iki yıldan

dört yıla kadar hapis cezası verilir.”

MADDE 9-

2937 sayılı Kanunun 28 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- Bu Kanunda MİT’e verilen

görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü

talep öncelikli olarak yerine getirilir, bu talepleri

yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu

doğmaz.

Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu

düzenleyen farklı hükümler bulunması hâlinde

bu Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını

ihmal veya suistimal suretiyle önleyen kamu

görevlileri hakkında 27 nci madde hükümleri ile

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri

uygulanır.”

MADDE 10-

2937 sayılı Kanunun 29 uncu

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- MİT mensupları ile MİT’te

görev yapmış olanlar, MİT’in görev ve

faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık

yapamaz. Ancak, Devletin çıkarlarının zorunlu

kıldığı hâllerde MİT mensuplarının tanıklığı

MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı

ise Başbakanın iznine bağlıdır.”

Gökhan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–33–

araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve

elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla

yayımlanması, yayılması veya açıklanması

halinde süreli veya süresiz yayın sahibi, içerik

sağlayıcı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumlu

müdür, yayımcı ve basımcı ile yayanlar

hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası

verilir.

Bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerin

kullanılmasına engel olan kişiye üç yıldan beş

yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu Kanun kapsamında talep edilen bilgi,

belge ve verileri vermeyen kişilere iki yıldan

dört yıla kadar hapis cezası verilir.”

MADDE 9-

2937 sayılı Kanunun 28 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- Bu Kanunda MİT’e verilen

görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü

talep öncelikli olarak yerine getirilir, bu talepleri

yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu

doğmaz.

Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu

düzenleyen farklı hükümler bulunması halinde

bu Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunda yazılı yetkilerin kullanılmasını

ihmal veya suistimal suretiyle önleyen kamu

görevlileri hakkında 27 nci madde hükümleri ile

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri

uygulanır.”

MADDE 10-

2937 sayılı Kanunun 29 uncu

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- MİT mensupları ile MİT’te

görev yapmış olanlar, MİT’in görev ve

faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık

yapamaz. Ancak, Devletin çıkarlarının zorunlu

kıldığı hallerde MİT mensuplarının tanıklığı

MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı

ise Başbakanın iznine bağlıdır.”

(İçişleri Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)

(Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde

Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun Teklifi)

MADDE 11-

2937 sayılı Kanunun 30 uncu

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer

kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yazılı

görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç

duyulan hâllerde, kullanımlarında bulunan her

türlü malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazı,

diğer kanunların bu konudaki düzenlemelerine

bakılmaksızın MİT’e geçici olarak tahsis

edebilir veya bedelsiz devredebilirler.”

MADDE 12-

2937 sayılı Kanuna aşağıdaki

ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Millî İstihbarat Teşkilatı

uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri

ve kayıtlar ile yapılan analizler, Türk Ceza

Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım

Yedinci Bölümünde yer alan suçlar hariç olmak

üzere, adli mercilerce istenemez.

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e)

bendine göre kimlikleri değiştirilenler, MİT’in

görev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya

istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler, kamu

görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın;

görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu

tutulamaz.

Teşkilat uhdesindeki bilgi ve belgelerin

gizlilik derecelerinin ve sürelerinin tespit

edilmesine, birim ve kısımlara ayrılmasına,

kullanıma veya paylaşıma açılmasına ve

bunların akademik çalışmalar ile her türlü yayın

ve edebi eserde kullanılmasına Müsteşar

tarafından oluşturulacak bir Komisyonca karar

verilir.”

MADDE 13-

7/11/1985 tarihli ve 3238

sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının

Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670

Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki

Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı

Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde

Gökhan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–34–

MADDE 11-

2937 sayılı Kanunun 30 uncu

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer

kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yazılı

görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç

duyulan hallerde, kullanımında bulunan her

türlü malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazı diğer

kanunların bu konudaki düzenlemelerine

bakılmaksızın MİT’e devredebilirler.”

MADDE 12-

2937 sayılı Kanuna aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Teşkilat uhdesindeki

istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar

ile yapılan analizler Türk Ceza Kanununun İkinci

Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci

Bölümünde yer alan suçlar hariç olmak üzere,

adli soruşturma ve kovuşturmalarda istenemez.

6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e)

bendine göre kimlikleri değiştirilenler, MİT’in

görev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya

istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler, kamu

görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın,

görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu

tutulamaz.

Teşkilat uhdesindeki bilgi ve belgelerin

gizlilik derecelerinin ve sürelerinin tespit

edilmesine, birim ve kısımlara ayrılmasına,

kullanıma veya paylaşıma açılmasına ve

bunların akademik çalışmalar ile her türlü yayın

ve edebi eserde kullanılmasına Müsteşar

tarafından oluşturulacak bir Komisyonca karar

verilir.”

MADDE 13-

7/11/1985 tarihli ve 3238

sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının

Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670

Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki

Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı

Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde

(İçişleri Komisyonunun

Kabul Ettiği Metin)

(Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde

Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun Teklifi)

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler

eklenmiştir.

“Ancak, doğrudan Millî İstihbarat Teşkilatınca

tedarik edilmesi uygun görülen istihbarat ve gü-

venlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynak,

MİT Müsteşarının teklifi, Millî Savunma Baka-

nının uygun görüşü ve Başbakanın onayıyla, Sa-

vunma Sanayii Destekleme Fonundan Millî İs-

tihbarat Teşkilatı adına açılmış olan hesaplara

aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, Millî İstihbarat

Teşkilatının tabi olduğu mevzuat hükümlerine

göre harcanır.”

MADDE 14-

Bu Kanun yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 15-

Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.

Gökhan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 563)

–35–

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler

eklenmiştir.

“Ancak, doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatınca

tedarik edilmesi uygun görülen istihbarat ve

güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynak,

MİT Müsteşarının teklifi, Milli Savunma

Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın

onayıyla, Savunma Sanayii Destekleme

Fonundan Milli İstihbarat Teşkilatı adına açılmış

olan hesaplara aktarılır. Aktarılan bu tutarlar,

Milli İstihbarat Teşkilatının tabi olduğu mevzuat

hükümlerine göre harcanır.”

MADDE 14-

Bu Kanun yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 15-

Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.

dha.com.tr
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.