\
Hapisteki komutanlar eşleri aracılığıyla tepki gösterdi.
 
Engin Alan: Bize verilen madalyaların bir kelepçe parçası kadar bile değeri yok.
 
Mah­ku­mi­yet­ler ta­mam, sı­ra on­la­rın üs­tün ce­sa­ret ve fe­ra­gat ma­dal­ya­la­rı­nı al­ma­ya, rüt­be­le­ri­ni sök­me­ye, "er sta­tü­sü­ne­" ge­çir­me­ye gel­di. Sa­nır­sı­nız ma­dal­ya­la­rı o ko­mu­tan­la­ra as­ker­lik ha­yat­la­rı bo­yun­ca "yan ge­lip yat­tık­la­rı­" için ve­ril­di. Şim­di ya­sa­lar­dan bi­le ha­ber­le­ri ol­ma­yan­lar, "ma­dal­ya­lı ko­mu­tan­la­rı­" iti­bar­sız­laş­tır­mak için ça­ba­lı­yor.
 
 
Mev­cut ya­sa­la­rı­mız­da "rüt­be sök­me­k" di­ye bir şey yok. As­ke­ri Per­so­nel Ka­nu­nu­'nun 50. mad­de­sin­de bel­li suç­lar sa­yıl­dık­tan son­ra "Bu suç­lar­dan bir yıl ve da­ha faz­la mah­ku­mi­yet alan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­ler (TSK) men­su­bu­nun, TSK ile iliş­ki­si ke­si­li­r" de­ni­li­yor. Bu du­rum­da kim­lik kar­tı elin­den alı­nı­yor o yüz­den or­du­evi­ne gi­re­mi­yor, "si­lah ta­şı­ma­" ruh­sa­tı "si­lah bu­lun­dur­ma­ya­" çev­ri­li­yor.
 
Emek­li­lik hak­kı­nı ka­za­nan­la­rın emek­li maa­şın­da her han­gi bir de­ği­şik­lik ol­mu­yor. He­le "e­r"­li­ğe ge­tir­mek di­ye bir şey as­la söz ko­nu­su de­ğil. Ma­dal­ya ve ni­şan­lar­la il­gi­li 2933 sa­yı­lı Ya­sa 2002 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da de­ğiş­ti­ril­miş. "Dev­le­tin şah­si­ye­ti­ne kar­şı suç iş­le­yen­le­rin mah­kum ol­ma­la­rı ha­lin­de mah­ke­me ka­ra­rıy­la ma­dal­ya ve ni­şan­la­rı­nın alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
 
Baş­ta 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ol­mak üze­re he­men ta­ma­mı "ma­dal­ya­lı mah­ku­m" olan ko­mu­tan­la­rın ma­dal­ya­la­rı­nın alın­ma­sı­na ve­ri­len ce­za ile bir­lik­te ka­rar ve­ril­me­si ge­re­kir­di. An­cak, ge­rek Bal­yoz­, ge­rek­se Er­ge­ne­kon Da­va­sı­'n­da, ma­dal­yarı­nın alın­ma­sı­na iliş­kin her­han­gi bir ka­rar ve­ril­me­di.
 
'Bi­zim için an­la­mı yok'
 
Es­ki Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Alan, "Bal­yoz Da­va­sı­"n­dan 18 yıl yıl hü­küm giy­di.
 
Kıb­rı­s'­a ilk çı­kan ve "Ba­şa­rı ma­dal­ya­sı­" bu­lu­nan, İç Gü­ven­lik ha­re­ka­tın­da­ki ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı iki ma­dal­ya­sı, Üs­tün Ce­sa­ret ve Fe­ra­gat Ma­dal­ya­sı da baş­ta ol­mak üze­re on­lar­ca ba­şa­rı bel­ge­le­ri bu­lu­nan En­gin Ala­n'­ın, bu ma­dal­ya­la­rı, bel­ge­le­ri ar­tık bir an­lam ifa­de et­mi­yor. O yüz­den eşi Ne­vin Alan şun­la­rı söy­lü­yor:
 
"İs­ti­yor­lar­sa o ma­dal­ya­la­rı he­men tes­lim ede­bi­li­rim. Önemli olan o madalyaların görünümü değil. Önemli olan onların içimizde olması. İçimizden söküp alamazlar. On­lar, ma­dal­ya için de­ğil, ül­ke­si, mil­le­ti için ça­lış­tı. O ma­dal­ya­la­rı al­ma he­ves­li­si olan­lar bil­sin­ler ki eşi tu­tuk­lan­mış biz as­ker eş­le­ri için an­la­mı da kal­ma­dı."
 
Söy­ler­ken se­si tit­re­di
 
Bu ko­nuş­ma­nın he­men ar­dın­dan, Ne­vin Alan, Sin­can F Ti­pi Ce­za­evi'n­de ya­tan eşi MHP Mil­let­ve­ki­li En­gin Ala­n'­ı zi­ya­ret et­ti. Ma­dal­ya­lar­la il­gi­li tar­tış­ma hak­kın­da ne dü­şün­dü­ğü­nü sor­muş­tum. Ne­vin Ha­nım, ce­za­evin­den çı­kar çık­maz En­gin Ala­n'­ın söy­le­dik­le­ri­ni se­si tit­re­ye­rek ak­tar­dı: "Te­rö­rist­le­rin kah­ra­man, kah­ra­man­la­rın te­rö­rist ol­du­ğu bir ül­ke­de biz­le­re ve­ri­len ma­dal­ya­la­rın bir ke­lep­çe par­ça­sı ka­dar bi­le de­ğe­ri yok­tur.
Anahtar Kelimeler:
MhpBalyozEngin Alan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.