ICG\'NİN SURİYELİLERLE İLGİLİ KORKUTAN RAPORU

Uluslararası Kriz Grubu, Suriye’den Türkiye’ye devam eden mülteci akınını mercek altına aldı. Gelenlerin ülkenin kapasitesini zorladığına işaret edilen raporda, “Birçok Suriyeli yıllar boyu burada kalacak” vurgusu yapıldı.

Dün­ya­nın de­ği­şik böl­ge­le­rin­de­ki kriz­ler hak­kın­da de­tay­lı in­ce­le­me­ler ya­pan Ulus­la­ra­ra­sı Kriz Gru­bu(ICG), son ça­lış­ma­sın­da Su­ri­ye­’den Tür­ki­ye­’ye gö­çü in­ce­le­di. “Su­ri­ye Ba­tak­lı­ğı­nın Tür­ki­ye­’ye Ar­tan Ma­li­ye­ti” baş­lık­lı ra­por­da Türk­le­r’­in mül­te­ci­le­re kar­şı “acı­ma ve ra­hat­sız­lık” ara­sın­da gi­dip ge­len duy­gu­la­rı ka­le­me alın­dı.

Su­ri­ye­li­le­r’­in res­mi sa­yı­sı­nın 500.000 ola­rak ve­ril­di­ği, an­cak ger­çek ra­ka­mın bu­nun iki ka­tı ola­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di. Mül­te­ci akı­nı­nın ye­rel alt­ya­pı üze­rin­de bas­kı­ya yol aç­tı­ğı ve top­lum­sal ge­ri­lim­ler mey­da­na ge­tir­di­ği bil­di­ril­di.

Ra­por­da, “Kay­nak­lar ve sa­bır azal­dık­ça, gü­ven­lik so­run­la­rı art­tık­ça Tür­ki­ye­’nin açık ka­pı po­li­ti­ka­sı da sı­nır­la­rı­na yak­la­şı­yor” ifa­de­le­ri yer al­dı.

DÜNYA DES­TEK GÖNDERMELİ

3 yıldır sü­ren kri­zde en az 75 Türk va­tan­da­şının ha­ya­tı­nı kay­bet­tiğine işaret edilen raporda, “Bir­çok Su­ri­ye­li yıl­lar bo­yun­ca bu­ra­da ka­la­cak. Tür­ki­ye açık ka­pı po­li­ti­ka­sı­na de­vam ede­cek­se on­la­ra uzun dö­nem­de bak­mak için ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­adan da­ha faz­la des­tek gör­me­li” vur­gu­su yapıldı.

Cİ­HAT­ÇI UYARISI

Ra­po­ru de­ğer­len­di­ren ICG yet­ki­li­si Hugh Po­pe, “An­ka­ra, sı­nı­rı ko­ru­mak için da­ha faz­la­sı­nı yap­ma­lı, ci­hat­çı­la­ra kar­şı sı­fır to­le­rans gös­ter­me­li” dedi.

AB daha fazla Suriyeli almalı

AB’ye de çağrıda bulunan ICG, daha fazla Suriyeli’ye Avrupa’da geçici koruma sağlama çağrısı yaptı. Ayrıca, “Hangi yollardan gelmiş olurlarsa olsunlar Suriyeliler’i, Türkiye gibi komşu ülkelere iade etmemek de dahil olmak üzere, sınır dışı etmeme ilkesini benimsemeli” denildi.

Cemevlerine izin verilsin

Ra­por­daki çö­züm öne­ri­le­ri ara­sın­da iba­det yer­le­ri­nin res­mi ola­rak ta­nın­ma­sı da­hil Tür­ki­ye­’de­ki Ale­vi top­lu­luk­la­rın te­mel sı­kın­tı­la­rı­nı gi­der­mek için kap­sam­lı bir re­form pa­ke­ti­ de bulunuyor. Ayrıca Su­ri­ye­’de­ki sa­va­şın Tür­ki­ye­’ye ya­yıl­ma­sıy­la mey­da­na ge­len şid­det olay­la­rıy­la, Tür­ki­ye­’de­ki Ale­vi­le­r’in il­gi­si ol­du­ğu­nu ima eden bir dil kul­lan­mak­tan ka­çınıl­ma­sı çağrısı da var.

Raporda öne çıkan öneriler

*Su­ri­ye­li­le­r’­e mas­raf­la­rı­nı ulus­la­ra­ra­sı do­nör­le­rin kar­şı­la­ya­ca­ğı ki­ra ku­pon­la­rı ve şart­lı na­kit yar­dı­mını da kap­sa­yan bir ba­rın­ma pla­nı­nı yü­rür­lü­ğe kon­ma­lı.

*Türk hü­kü­me­tiy­le ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­a in­sa­ni yar­dım ko­nu­sun­da da­ha ya­kın iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ol­ma­lı.

*İn­sa­ni yar­dım ku­ru­luşu ça­lı­şan­la­rına ika­met ve ça­lış­ma izin­le­ri hızlı ve­ril­me­li.

KİM­LİK VE­RİLMELİ

*Tür­ki­ye, Su­ri­ye­li­le­r’­in ka­yıt iş­lem­le­ri ve sos­yal hak­la­ra eri­şi­mi için “tek tip kim­lik, ça­lış­ma iz­ni, mes­le­ki ye­ter­li­lik ser­ti­fi­ka­sı” ver­me­li. Sos­yal hiz­met­ler ve eği­ti­me tam eri­şim­le­ri­ni sağ­la­ma­lı.

*AB, yar­dım ör­güt­le­ri ve ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­a, Tür­ki­ye­’de sağ­lık, eği­tim ve te­mel hiz­met­le­ri de içe­ren ye­rel alt­ya­pı­yı des­tek­le­me­li.

*Türk okul­la­rın­da Su­ri­ye­li ço­cuk­la­ra müm­kün ol­du­ğun­ca çok yer ayır­ma­lı ve ye­ni okul­lar in­şa et­mek için ulus­la­ra­ra­sı yar­dım­la­ra açık ol­ma­lı. Ay­rı­ca öğ­ren­ci­le­re da­ha hız­lı en­teg­re ola­bil­me­le­ri için yo­ğun Türk­çe ders­le­ri im­ka­nı sağ­lan­ma­lı.

İRA­N’­LA GÖ­RÜŞ ÇAĞ­RI­SI

*An­ka­ra, si­ya­si bir çö­zü­me ulaş­mak için İran ve di­ğer böl­ge ül­ke­le­riy­le doğ­ru­dan di­ya­log kur­ma­yı sür­dür­me­li.

Bugün

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.