Fezlekelerin içerikleri mi değiştiriliyor?

4 eski bakanla ilgili kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu Üyesi MHP’li Mesut Dedeoğlu, fezlekelerin geri gönderilmesinin bir zaman kazanma girişimi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dosyanın gündemden uzak tutulmaya çalışıldığını kaydeden Dedeoğlu, içeriğinin değiştirilmesinden de endişeli.

17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­na adı ka­rı­şan es­ki ba­kan­lar Mu­am­mer Gü­ler, Za­fer Çağ­la­yan, Ege­men Ba­ğış ve Er­do­ğan Bay­rak­tar hak­kın­da ha­zır­la­nan fez­le­ke­ler, TBMM'de ku­ru­lan so­ruş­tur­ma ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ia­de edil­di. İa­de ge­rek­çe­si ola­rak fez­le­ke­ler­le il­gi­li fih­rist ya­pıl­ma­mış ol­ma­sı gös­te­ril­di.

BAŞ­KA­NIN GÖN­DER­ME YET­Kİ­Sİ YOK

MHP Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Me­sut De­de­oğ­lu, AK­P’­nin üye ver­me­me­si ne­de­niy­le 64 gün son­ra ku­ru­la­bi­len ko­mis­yo­nun fez­le­ke­le­rin ge­ri gön­de­ril­di­ği­ni ba­sın­dan öğ­ren­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.

“Fez­le­ke­le­rin gön­de­ril­me­si ko­nu­su­nun ko­mis­yon­da gö­rü­şül­me­si ve baş­ka­nın bu ko­nu­da ko­mis­yon­dan yet­ki al­ma­sı ge­re­kir­di. Ama bu ya­pıl­ma­dı, ko­mis­yo­na da­nı­şıl­ma­dan gön­de­ril­di" de­di.

De­de­oğ­lu, fez­le­ke­le­rin ön­ce 32 dos­ya ha­lin­de Mec­li­s’e gel­di­ği an­cak Mec­lis Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çek ta­ra­fın­dan ge­ri gön­de­ril­dik­ten son­ra tek­rar gel­di­ğin­de 14 dos­ya­ya düş­tü­ğü­nü an­lat­tı.

“Şim­di yi­ne git­ti. O dos­ya­la­rı ha­zır­la­yan­lar gö­rev­den el çek­ti­ril­di. Ye­ni ge­len­le­rin ne ya­pa­cak bi­le­mi­yo­ruz. Dos­ya­la­rın ne ka­da­rı ge­ri ge­le­cek, içe­ri­ği de­ğiş­ti­ri­le­cek mi? Ba­zı bil­gi ve bel­ge­ler yok edi­le­cek mi? Bun­la­rı bi­le­mi­yo­ruz ve bu ko­nu­da cid­di en­di­şe­le­ri­miz va­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

AMAÇ SE­ÇİM ÖN­CE­Sİ ÖĞ­RE­NİL­ME­SİN

Fez­le­ke­le­rin ge­ri gön­de­ril­me­si­nin za­man ka­zan­ma ama­cı­na yö­ne­lik ol­du­ğu­nu ak­ta­ran De­de­oğ­lu, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­si gün­dem­den uzak tu­tul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Yol­suz­luk ve rüş­vet olay­la­rı­nın giz­len­me­ye ve mil­le­tin öğ­ren­me­si­nin en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. MHP ola­rak bu işin so­nu­na ka­dar ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı sözlerine ekle­di.

Divanda muhalefet yok

Mesut Dedeoğlu, 64 günde kurulan komisyonun başkanlık divanının AK Parti tarafından oluşturulmasını da eleştirdi. “Biz ilk toplantıda muhalefetten birileri de divanda olsun istedik. Ama parmak çoğunluğu ile divana muhalefetten kimseyi almadılar.Toplantıda 550 vekil fezlekeyi göremedi. En azıdan komisyondaki üyeler bunun içeriğini öğrensin istedik.

Düşüncelerimizi komisyon başkanımıza ilettik. Ancak biz bir sonraki toplantı ne zaman yapılacak diye beklerken fezlekelerin iade edildiğini duyduk. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bugün

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.