Erdoğan Yüce Divan’da yargılanabilir

Kanadoğlu, “Tarafsız olmayan cumhurbaşkanı var. Erdoğan’ın başbakanlığı dönemindeki suçlamalar nedeniyle Yüce Divan’da yargılanmasına 276 oyu bulduğunuz zaman engel bir durum yok” dedi

Türk Hu­kuk Ku­ru­mu Baş­ka­nı, Yar­gı­tay Onur­sal Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sa­bih Ka­na­doğ­lu, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de­ki id­di­alar ne­de­niy­le cum­hur­baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de de Yü­ce Di­va­n’­da yar­gı­lan­ma­sı­nın önün­de en­gel bu­lun­ma­dı­ğı­nı öne sür­dü.

“Ta­raf­sız­lı­ğı­nı kay­bet­miş bir cum­hur­baş­ka­nı­’y­la kar­şı kar­şı­ya­yız. ‘Baş­kan­lık sis­te­mi­’ adı al­tın­da ül­ke­mi­zi din­ci bir dik­ta­ya doğ­ru sü­rük­lü­yor­la­r’­’ uya­rı­sı ya­pan Ka­na­doğ­lu, Er­do­ğan’­ın is­te­di­ği yet­ki­le­rin ABD Baş­ka­nı­’nda bi­le ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. cum­hur­baş­ka­nı­’nın, ken­di­si­ni sis­te­min için­de ‘tek söz sa­hi­bi­’ gi­bi gör­dü­ğü­nü kay­de­den Ka­na­doğ­lu, söy­le­di:

“TÜM YET­Kİ­LE­Rİ İS­Tİ­YO­R”

Cumhurbaşkanı, kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­nı bir ke­na­ra bı­ra­kıp bü­tün yet­ki­le­ri ken­di­sin­de top­la­mak is­ti­yor. Baş­kan olun­ca ‘her şe­yi is­te­di­ğim gi­bi ya­pa­rı­m’ dü­şün­ce­sin­de… cum­hur­baş­ka­nı bir si­ya­si par­ti için oy is­ti­yor. Ta­raf­sız­lı­ğı­nı bı­rak­mış, ye­mi­ni­ni unut­muş bir cum­hur­baş­ka­nıy­la kar­şı kar­şı­ya­yız.

Türkiye, te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lık ya­pan bir ül­ke du­ru­mu­na ge­ti­ril­di. Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de de, Er­do­ğa­n’­ın Yü­ce Di­va­n’­da yar­gı­lan­ma­sı ge­re­ken suç­lar iş­le­di­ği bi­li­ni­yor. Tayyip Er­do­ğa­n’­ı ta­raf­sız ha­le ge­tir­me­nin yo­lu, 276 oyu bul­du­ğu­nuz­da, cum­hur­baş­ka­nı se­çil­me­den ön­ce­ki suç­la­ma­lar ne­de­niy­le Yü­ce Di­va­n’­da yar­gı­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır.

Baş­ba­kan­lık dö­ne­min­de­ki suç­la­ma­lar ne­de­niy­le Yü­ce Di­va­n’­da yar­gı­lan­ma­sı­na 276 oyu bul­du­ğu­nuz za­man en­gel bir du­rum yok.

“MUZ CUM­HU­Rİ­YE­Tİ OLU­RU­Z”

AKP’­nin, Ana­ya­sa’­yı de­ğiş­ti­re­cek sa­yı­da mil­let­ve­ki­li çı­kar­ma­sı ha­lin­de baş­kan­lık sis­te­mi­nin ge­ti­ri­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yor. Türkiye’ye baş­kan­lık sis­te­mi­nin ge­ti­ril­me­si du­ru­mun­da la­ik cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin te­mel de­ğer­le­ri or­ta­dan kal­dı­rıl­mış bir cum­hu­ri­yet ha­li­ne ge­ti­ri­li­riz.

Bu­na ‘muz cum­hu­ri­ye­ti­’ de­nir. Böy­le­ce, ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği de teh­li­ke­ye so­kul­muş olur.

Önümüzdeki se­çim çok önem­li ve her­ke­se bu ko­nu­da gö­rev dü­şü­yor. La­ik cum­hu­ri­ye­te sa­hip çık­mak sa­de­ce si­ya­si par­ti­le­rin gö­re­vi de­ğil. Bu se­çim­le Tür­ki­ye­’nin ge­le­ce­ği­ni de­ğiş­ti­re­cek, ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni or­ta­dan kal­dı­ra­cak, de­mok­ra­tik, la­ik, sos­yal hu­kuk dev­le­ti­ne gi­den yol­lar ka­pa­tıl­mak is­te­ni­yor.

"DİNCİ BİR DİKTA İSTİYORLAR"

Sabih Kanadoğlu, 7 Haziran’da yapılacak genel seçim yaklaşırken, Yüksek Seçim Kurulu’na çağrı yaptı. Kanadoğlu, şunları söyledi:

Tarafsız kalması gereken Cumhurbaşkanı, eski partisi lehine propaganda yapacaksa, bu nasıl bir seçim olacak? Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konuda tedbirler alması gerekiyor. Anlaşılıyor ki Türkiye’yi sıcak günler bekliyor. Yaptığı hemen her konuşmada muhalefeti hedef alan bir cumhurbaşkanı olmaz.,

Dindarlık ayrı, dincilik ayrıdır. Dini kullanıp halkı oy vermeye götürmek dinciliktir. Laik devleti güçlendirmek yerine dinci örgütler destekleniyor. Bakıyorsunuz Hamas, Müslüman Kardeşler, hatta Türkiye’yi zor duruma sokan ve daha da sokacak olan IŞİD’le temaslar olduğu Batı ülkelerinde sıkça gündeme getiriliyor. Laik Cumhuriyet’ten, dinci bir yapılanmaya doğru gidiş var. ‘Başkanlık sistemi’ kılıfı altında dinci diktaya geçiş planlanıyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.