Bakanlık Ergenekon’da örgüt ve kanıt bulamadı

CHP’li tutuklu vekil Mehmet Haberal’ın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Adalet
Bakanlığı’ndan savunma istedi. Bakanlık, delil sunamadı. Son sözü AYM söyleyecek
CHP’­nin tu­tuk­lu mil­let­ve­kil­i Prof. Dr. Meh­met Ha­be­ral 4 yıl 3 ay 19 gün­dür ce­za­evin­de tu­tu­lu­yor. Tu­tuk­lu­lu­ğu­nun kal­dı­rıl­ma­sı için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si (AYM) Baş­kan­lı­ğı­’na “Bi­rey­sel baş­vu­ru­da­” bu­lun­du. Mah­ke­me, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­dan sa­vun­ma is­te­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan AYM Baş­kan­lı­ğı­’na gön­de­ri­len sa­vun­ma­da, baş­ka sa­nık­lar­la il­gi­li ya­pı­lan ara­ma­lar­da ele ge­çi­ril­di­ği id­di­a edi­len de­lil­le­re da­ya­lı ola­rak öne sürülen ör­gü­tün var­lı­ğı ka­nıt­lan­ma­ya ça­lı­şıl­dı. An­cak, sa­vun­ma­da bu sa­nık­lar ve de­lil­ler­le Ha­be­ral ara­sın­da hu­ku­ki, fii­li hiç­bir ir­ti­bat ku­ru­la­ma­dı.

Sa­vun­ma­ya kar­şı sa­vun­ma

Bu sa­vun­ma üze­ri­ne ay­nı gün Meh­met Ha­be­ra­l’­ın avu­kat­la­rı, “sa­vun­ma­ya kar­şı sa­vun­ma­” ha­zır­la­yıp mah­ke­me­ye sun­du. Şim­di, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’n­den ta­ri­hi ka­rar bek­le­ni­yor. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, ko­nu­nun en kı­sa sü­re­de ele alı­nıp so­nuç­lan­dı­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ha­be-­ra­l’­ın avu­kat­la­rın­dan Di­lek Hel­va­cı, SÖZ­CÜ­’ye sa­vun­ma­la­rıy­la il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di:

“Suça dair delil bulunamadı”

“A­da­let Ba­kan­lı­ğı, Ha­be­ra­l’­ın tu­tuk­lu ola­rak yar­gı­lan­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­bi­le­cek tek bir de­lil da­hi gös­te­re­me­di. Çün­kü, mü­vek­ki­li­miz­le il­gi­li ev ve iş­yer­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da hiç­bir suç de­li­li­nin el­de edil­me­di­ği İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Bi­lir­ki­şi İn­ce­le­me Ra­po­ru’n­da da be­lir­til­di. Baş­ka sa­nık­lar­la il­gi­li ara­ma­lar­da da, Ha­be­ra­l’­ın üze­ri­ne atı­lı su­çu iş­le­di­ği­ne da­ir de­lil bu­lu­na­ma­dı. Mah­ke­me He­ye­ti­’n­ce yö­nel­ti­len top­lam 185 so­ru­dan hiç­bi­ri­nin te­rör, ce­bir, şid­det ya da dar­be ile il­gi­li ol­ma­ma­sı da bu­nun en açık gös­ter­ge­si­dir. Hü­kü­met, mü­vek­ki­li­miz Ha­be­ral‘ın tu­tuk­lu ola­rak yar­gı­lan­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­bile­cek dos­ya kap­samın­da hiç­bir de­lil bu­lun­ma­ma­sı ne­de­niy­le, ay­nı da­va­da yar­gı­la­nan ba­zı sa­nık­la­rın hu­ku­ki ve fii­li ko­num­la­rı ile Ha­be­ra­l’­ı ‘eş­de­ğe­r’ ko­num­da imiş gi­bi gös­ter­me ça­ba­sı da ka­bul edi­le­mez.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.