Aysel Tuğluk ;PKK en güçlü dönemini yaşıyor

DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk çözüm sürecinin en kritik aşamada olduğunu öne sürdü. PKK’nın en güçlü dönemini yaşadığını savunan Tuğluk, “İsterse savaş seçeneğine yönelebilir ve sonuç da alabilir” dedi. Öcalan’ın müzakere koşullarının oluşturulmasını birinci şart olarak koştu.

De­mok­ra­tik Top­lum Kon­gre­si (DTK) Eş Baş­ka­nı Ay­sel Tuğ­luk çö­züm sü­re­cin­de ge­li­nen aşa­ma­yı de­ğer­len­dir­di. PKK’­ya ya­kın Fı­rat Ha­ber Ajan­sı­’na ko­nu­şan Tuğ­lu­k’­un teh­dit içe­ren ifa­de­ler kul­lan­ma­sı dik­kat çek­ti.

Tuğ­luk şun­la­rı söy­le­di: “Sü­re­ci her şe­ye rağ­men sa­hip­len­me­li ve ni­ha­ye­te er­dir­mek için mü­ca­de­le­mi­zi sür­dür­me­li­yiz. PKK ta­ri­hi­nin en güç­lü dö­ne­mi­ni ya­şı­yor. İs­ter­se sa­vaş se­çe­ne­ği­ne yö­ne­le­bi­lir ve so­nuç da ala­bi­lir. Ama sa­yın Öca­lan ıs­rar­la ve tam 21 yıl­dır ba­rış­çıl yön­tem­le­ri ter­cih edi­yor ve PKK, ön­der­li­ği­nin bu yak­la­şı­mı­na stra­te­jik ola­rak bağ­lı ka­lı­yor. Bu­nun kıy­me­ti bi­lin­me­li ve ar­tık adım atıl­ma­lı­dır.”

SEKRETERYA ŞARTI

Ay­sel Tuğ­luk şart­la­rı­nı ise şöy­le sı­ra­la­dı: “Sa­yın Öca­la­n’­ın mü­za­ke­re ko­şul­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı bi­rin­cil ta­lep­tir. Sek­re­ter­ya­sı­nı oluş­tur­ma­sı, ör­gü­tüy­le gö­rüş­me­si, med­ya ile bu­luş­ma­sı, fark­lı he­yet­le­rin gi­di­şi­nin sağ­lan­ma­sı ol­maz­sa ol­maz­la­rı­mız­dan­dır. Mü­za­ke­re ko­şul­la­rı oluş­ma­dan za­ten mü­za­ke­re sü­re­ci de baş­la­ya­maz. En kri­tik aşa­ma­da­yız.”

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­la­y’­ın, “Kan­dil ve Av­ru­pa'ya he­yet­le­rin gi­de­bi­le­ce­ği­” yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Tuğ­luk, “Dik­kat edi­lir­se, Be­şir Ata­lay hep ‘ge­re­kir­se­’ di­yor, ‘ge­re­kir­se gö­rü­şü­lü­r’ di­yor. O ge­rek­li­li­ğe var­dık ar­tık. Kan­di­l’­le, Av­ru­pa ör­gü­tü ile za­ten do­lay­lı bir di­ya­log var­dı. Önem­li olan bu­nun bir me­ka­niz­ma­sı­nın oluş­tu­ru­la­rak çö­züm he­de­fiy­le sür­dü­rül­me­si­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tuğ­luk şöy­le de­vam et­ti:

BAŞKA ŞANSLARI YOK

“Söz ve­ril­di­ği gi­bi yol ha­ri­ta­sı ha­zır­la­nır­sa, sü­reç cid­di bir aşa­ma kay­de­de­cek ve Kürt me­se­le­si ni­te­lik de­ğiş­ti­re­cek­tir. Ya­kın za­man­da bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­yan bir yak­la­şım gör­me­yi umut edi­yo­ruz. Za­ten dev­let ve AK­P’­nin baş­ka bir şan­sı da yok. PKK’­nın Ku­zey, Ro­ja­va ve Gü­ney Kür­dis­tan ala­nın­da ka­zan­dı­ğı mev­zi­ler ve sü­rek­li bü­yü­yen gü­cü dü­şü­nül­dü­ğün­de, ya bu ge­liş­me­yi dur­dur­ma­la­rı ya da uz­laş­ma­ya ça­lış­ma­la­rı dı­şın­da bir se­çe­nek­le­ri yok.”

DEVLET HEYETİ İLE ÖCALAN ORTAK BİR KARARA VARDI!

Bugün'ün haberine göre, Ay­sel Tuğ­luk PKK mi­li­tan­la­rı­nın ge­ri çe­kil­me­si ile il­gi­li de il­ginç bil­gi­ler ver­di: “Sık sık eve dö­nüş­ler­den, si­lah­sız­lan­ma­dan bah­set­me­le­ri pek hay­ra ala­met de­ğil gi­bi. Bir ‘ge­ri çe­kil­me­’ ta­le­bi­nin da­ya­tı­cı tarz­da sü­rek­li İm­ra­lı­’da gün­de­me ge­ti­ril­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. An­cak  Sa­yın Öca­lan ‘mü­za­ke­re­ler baş­la­ma­dan tek bir ge­ril­la ge­ri çe­kil­me­z’ de­di. Ni­ha­ye­tin­de bu bir sü­reç ve sü­re­cin ar­tık mü­za­ke­re­le­re evi­ril­me­si ge­re­ki­yor. AKP ha­len so­mut adım at­mış de­ğil. Evet doğ­ru, dev­let he­ye­ti ile Sa­yın Öca­lan ara­sın­da son ya­pı­lan gö­rüş­me­de mü­za­ke­re ve yol ha­ri­ta­sı hu­su­sun­da bir kon­sen­sü­se va­rıl­dı. An­cak so­mut yol ha­ri­ta­sı­nı gör­mek ge­re­ki­yor.

Be­şir Ata­lay çok şey va­ad edi­yor an­cak biz Kürt­le­rin kar­nı tok!”Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.