AKP'nin yeni düzenlemesiyle Kişisel Verilerinizin Çalınabilir!

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı va­tan­daş­la­rın sağ­lık ve­ri­le­ri­nin tu­tul­ma­sı için Ulu­sal Sağ­lık Sis­te­mi­’ne ge­çi­yor. Sis­tem­le ki­şi­nin tüm sağ­lık ve­ri­le­ri di­ji­tal or­ta­ma ak­ta­rı­lı­yor. Sis­tem 2015 yı­lı­nın ba­şın­da uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­cak. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Sağ­lı­ğın Ge­liş­ti­ril­me­si Ge­nel Mü­dü­rü yar­dım­cı Doç. Dr. Ömer Ton­tuş, sis­tem­le ala­ka­lı BU­GÜ­N’­e ko­nuş­tu.

HER TÜRLÜ BİLGİ YER ALACAK

 

“Bi­rey­ler, rönt­gen gö­rün­tü­le­rin­den ilaç bil­gi­le­ri­ne, has­ta­lı­ğın­dan yap­tır­dı­ğı aşı­la­ra ka­dar her tür­lü bil­gi­le­ri gö­re­bi­le­ce­k” di­yen Ömer Ton­tuş, sis­tem sa­ye­sin­de va­tan­daş­la­rın sağ­lık bil­gi­le­ri­ni bil­gi­sa­yar üze­rin­den dok­to­ru­na gös­te­re­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Sis­te­min uss.sag­lik.gov.tr si­te­si üze­rin­den va­tan­da­şa su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Ton­tuş, kul­la­nı­mı­nın is­te­ğe bağ­lı ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

 

ÖNCE KANUN ÇIKMALI

 

Uy­gu­la­ma­ya ana mu­ha­le­fet par­ti­sin­den tep­ki gel­di. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, bu­nun çok cid­di gü­ven­lik so­run­la­rı do­ğu­ra­ca­ğı­nı kay­det­ti.Ön­ce­lik­le Ki­şi­sel Ve­ri­le­rin Ko­run­ma­sı Ka­nu­nu­’nun çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Atı­cı “Ya­ni ki­şi­nin ki­şi­sel ve­ri­le­ri kul­la­nıl­dı­ğı za­man ne gi­bi bir ce­za ve­ri­le­ce­ği bel­li de­ğil. Böy­le olun­ca da bu gi­bi ve­ri­ler çok ra­hat ve per­va­sız bir şe­kil­de kul­la­nı­la­bi­lir. Mah­rem bil­gi­le­rin pay­la­şıl­ma­sı doğ­ru de­ği­l” di­ye ko­nuş­tu.

 

VATANDAŞ GÜVENMİYOR

 

Geç­miş­te olum­suz ör­nek­le­ri­nin ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Atı­cı, da­ha ön­ce has­ta­la­rın bil­gi­le­ri Hac­ker’­lar ta­ra­fın­dan ça­lı­nıp sa­tıl­mış­tı. Hat­ta Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ki­şi­sel ve­ri­le­ri­mi­zi 72 mil­yo­na sat­tı­ğı­nı da­ha ön­ce di­le ge­tir­miş­tik. Bü­tün bun­lar ol­muş­ken va­tan­da­şın cid­di bir gü­ven­siz­li­ği söz ko­nu­su­” de­di.

 

HASSAS VERİLERİ KAYDETMEK SUÇ

 


TCK’da vatandaşın sağlık durumlarının hassas veri olarak kabul edildiğini aktaran Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Gökhan Ahi, “Hassas verileri kişinin rızası dahi olsa kaydetmek yasaktır. Şu an elimizde mevzuat olarak sadece hassas verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek, ifşa etmek ve yaymak suçu var. Onun dışında kişisel verilerin nasıl olacağına ilişkin özel bir hukuki düzenleme söz konusu değil. Bu açıdan yeni bir düzenleme gerekli” ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.