AKP eriyor!MHP ve CHP Yükseliyor

Sev­gi­li okur­la­rım,
Önüm­de bir ka­mu­oyu yok­la­ma­sı du­ru­yor.
Hiç­bir yer­de ya­yın­lan­ma­mış bu an­ket, ki­bir sar­hoş­lu­ğu için­de­ki AK­P’­yi sar­sa­cak ve­ri­ler­le do­lu.
Ör­ne­ğin “Bu haf­ta ye­rel se­çim­ler ya­pıl­sa, İl Ge­nel Mec­li­si­’n­de oyu­nu­zu han­gi par­ti­ye ve­rir­si­niz?” so­ru­su­na, hal­kın sa­de­ce yüz­de 34,3’ü “AK­P” ce­va­bı­nı ver­miş.
Di­ğer par­ti­le­rin oy oran­la­rı ise şöy­le sı­ra­lan­mış: CHP yüz­de 28.6, MHP yüz­de 25.8 ve BDP yüz­de 7.8.
Araş­tır­ma, Do­ğu böl­ge­le­ri­miz­den Ba­tı­’ya doğ­ru gi­dil­dik­çe, AKP oy­la­rı­nın hız­lı bir dü­şü­şe geç­ti­ği­ni gös­te­ri­yor. Özel­lik­le Ak­de­niz ve İç Ana­do­lu böl­ge­le­rin­de MHP ve CHP oy­la­rın­da cid­di ar­tış­lar göz­le­ni­yor.

* * *

AKP, ye­rel yö­ne­tim se­çim­le­rin ya­nı sı­ra, Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çim­le­ri­’n­de de ini­şe geç­miş du­rum­da. “Bu­gün Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çi­mi ya­pıl­mış ol­sa, oyu­nu­zu han­gi par­ti­ye ve­rir­si­niz?” so­ru­su kar­şı­sın­da seç­men­le­rin yüz­de 41.7’si “AK­P” de­miş.
Ka­mu­oyu yok­la­ma­sı­na gö­re CHP yüz­de 28.2, MHP yüz­de 19.5 ve BDP yüz­de 9.1 ora­nın­da oy alı­yor.
Gö­rül­dü­ğü gi­bi AK­P’­nin oy­la­rı dü­şer­ken, CHP, MHP ve BDP’­nin oy­la­rı ar­tı­yor. Özel­lik­le BDP, ül­ke ba­ra­jı­nı geç­me­ye doğ­ru iler­li­yor.

* * *

Top­lu­ma yö­nel­ti­len di­ğer so­ru­lar ve alı­nan ce­vap­lar da il­ginç.
Bun­lar­dan bi­ri “İç­ki­ye ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma siz­ce al­kol­lü iç­ki­ler­le mü­ca­de­le mi, yok­sa hal­kın ya­şam bi­çi­mi­ne mü­da­ha­le mi?” so­ru­su.
Top­lu­mun yüz­de 60.8’i bu so­ru­ya “E­vet mü­da­ha­le­dir!” ce­va­bı­nı ve­ri­yor.
An­ket­ten çı­kan çar­pı­cı so­nuç­lar­dan bi­ri de, va­tan­daş­la­rın yüz­de 34.7’si­nin “E­vet al­kol tü­ke­ti­yo­rum!” ce­va­bı­nı ver­miş ol­ma­sı.
Al­kol­lü iç­ki içen­le­rin yüz­de 75.9’u, ken­di­le­ri­ne yö­nel­ti­len “Ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma iç­me­ni­ze en­gel ola­cak mı?” so­ru­su kar­şı­sın­da “ha­yır!” de­miş.
An­ket­ten çı­kan so­nuç, kı­sıt­la­ma­la­rın, va­tan­daş­la­rın yüz­de 9’u­nu et­ki­le­ye­ce­ği yö­nün­de…

* * *

An­ke­tin baş­lık­la­rın­dan bi­ri de AKP ik­ti­da­rı­nın Su­ri­ye po­li­ti­ka­sıy­la il­gi­li…
Bu­na gö­re hal­kın yüz­de 70.8’i, hü­kü­me­tin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı ve uy­gu­la­ma­la­rı­nı doğ­ru bul­mu­yor.
AKP seç­men­le­ri­nin yüz­de 31.6’sı olum­suz gö­rüş be­lir­ti­yor.
Top­lu­mun yüz­de 73.5’i Su­ri­ye­’de ye­ni bir sö­mür­ge dü­ze­ni­nin ku­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­na ina­nı­yor.

* * *

An­ket­te va­tan­da­şa “Mİ­T’­in Ab­dul­lah Öca­lan ile gö­rüş­me­le­ri­ni onay­lı­yor mu­su­nuz?” so­ru­su da yö­nel­til­miş.
Bu so­ru­ya yüz­de 77.9 ora­nın­da “ha­yır, onay­la­mı­yo­rum!” ce­va­bı ve­ril­miş!
Bu­na kar­şı­lık yüz­de 61.2’lik bir ke­sim, Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­siy­le il­gi­li en­di­şe­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­miş.
An­ket­te öne çı­kan ve­ri­ler­den bi­ri de top­lu­mun yüz­de 81.8 gi­bi ezi­ci ço­ğun­lu­ğu­nun, eya­let sis­te­mi­ne şid­det­le kar­şı çık­ma­sı.
Ay­rı­ca hal­kın yüz­de 78.2’si PKK’­nın si­lah bı­ra­ka­rak yurt dı­şı­na çı­ka­ca­ğı­na inan­mı­yor.
AK­P’­ye oy ve­ren­le­rin yüz­de 45’i, BDP seç­me­ni­nin de yüz­de 66’sı, ay­nı gö­rü­şü pay­la­şı­yor.

* * *

An­ket so­nuç­la­rı Baş­kan­lık he­sa­bı ya­pan Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­ta­cak ni­te­lik­te.
Zi­ra hal­kın yüz­de 79.3’ü, baş­kan­lık se­çi­mi­ne kar­şı çı­kar­ken, yüz­de 75.8’i, baş­kan­lık sis­te­mi­nin tek adam­lı­ğa, oto­ri­ter yö­ne­ti­me ve dik­ta­tör­lü­ğe fır­sat ve­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.
AKP seç­me­ni­nin yüz­de 65’i, baş­kan­lık sis­te­mi­ne kar­şı
çı­kı­yor.

AN­KE­TİN KÜN­YE­Sİ

Oku­du­ğu­nuz ka­mu­oyu yok­la­ma­sı, Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, 18-19 Ma­yıs 2013 ta­rih­le­rin­de, Tür­ki­ye­’nin 7 coğ­ra­fi böl­ge­sin­de, 36 il ve 156 il­çe ile bun­la­ra bağ­lı 172 ma­hal­le ve köy­de, 18 yaş ve üs­tü seç­men nü­fu­su­nu tem­sil eden 1.239’u ka­dın ve 1.239 er­kek­le top­lam 2.478 ka­tı­lım­cıy­la, ha­ne­de yüz yü­ze gö­rüş­me me­to­duy­la ya­pıl­dı.
Ça­lış­ma­nın yü­rü­tül­dü­ğü il­ler ise; Ada­na, Af­yon, An­ka­ra, An­tal­ya, Ay­dın, Bat­man, Bo­lu, Bur­sa, Ba­lı­ke­sir, Bin­göl, Ça­nak­ka­le, Ço­rum, De­niz­li, Di­yar­ba­kır, Edir­ne, Es­ki­şe­hir, Er­zu­rum, Ga­zi­an­tep, Ha­tay, İçel, İs­tan­bul, İz­mir, Kay­se­ri, Ko­ca­eli, Kah­ra­man­ma­raş Kon­ya, Ma­lat­ya, Ma­ni­sa, Mar­din, Or­du, Sa­kar­ya, Sam­sun, Trab­zon, Van, Ya­lo­va ve Zon­gul­dak…

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
SÜMMEYA 7 yıl önce

sayın başbakanım neden oğlunu savcıya göndermiyorsun ucu sana mı uzanacak.sana yazıklar olsun bu yıl sana oy verecektim.sana nalet olsun.morelin türkiyeyi ele geçiremedin, bütün malarına el koymadığın içinmi bozuk.sen büyük vatan haini imişsin.Tabi ULU ÖNDER ATATÜRKE DİL UZATAN birgün böyle çarpılır.Bu hafta öğrendim300üzerinde şirketin var vay be kullandığımız bütün mallar sana aitmiş.fakiraile çocuğu imişssin bunlar sana nereden....ofof dünyaya avrupaya rezil olduk.VATAN HAİNİ