Vesikalı kadın sayısı artıyor

TOP­LU­MU ke­mi­ren fu­hu­şa iliş­kin ya­pı­lan ba­zı araş­tır­ma­lar ola­yın va­ha­me­ti­ni or­ta­ya ko­yu­yor. Fu­huş ko­nu­su TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da en son ge­çen yıl CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se­’nin açık­la­ma­la­rıy­la gün­de­me gel­di. Kö­se, Mec­li­s’­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, fu­huş ko­nu­sun­da ger­çek bo­yu­tu an­la­ya­cak ve­ri­le­rin ol­ma­ma­sın­dan ya­kı­na­rak, “Bu ko­nu­da Baş­ba­kan­lık İn­san Hak­la­rı Ku­ru­lu­’nun 2010 yı­lın­da yap­tı­ğı bir araş­tır­ma var. Bu­na gö­re 2002 yı­lın­da 25 bin olan ha­yat ka­dı­nı sa­yı­sı 100 bi­ni geç­miş du­rum­da. Eko­no­mi­de pem­be tab­lo­lar çiz­mek, ra­kam­la­ra tak­la at­tır­mak git­tik­çe ar­tan fu­huş sek­tö­rü­nün bu hü­kü­met dö­ne­min­de ulaş­tı­ğı zir­ve­yi giz­le­me­ye ma­ale­sef yet­mi­yor. Da­ha da va­hi­mi 40 bin ka­dın da ve­si­ka ala­bil­mek için ge­ne­lev­le­rin ka­pı­sın­da bek­li­yor” dedi.

BA­KAN­LAR KU­RU­LU TÜ­ZÜ­ĞÜ!

“Res­mî fu­huş­”u dü­zen­le­yen Ba­kan­lar Ku­ru­lu 27 Ma­yıs kan­lı dar­be­si­ni ya­pan hü­kü­met ta­ra­fın­dan çı­kar­tıl­dı. "Ge­nel Ka­dın­lar ve Ge­nel Ev­le­rin Ta­bi Ola­cak­la­rı Hü­küm­ler" baş­lı­ğı­nı ta­şı­yan 30 Mart 1961 ta­rih­li Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la çı­ka­rı­lan ve ha­len yü­rür­lük­te olan  tü­zü­ğe gö­re, fa­hi­şe­lik ya­pa­bi­le­ce­ği­ne da­ir ve­si­ka ala­cak ka­dı­nın Türk ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ay­nı Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nun ya­yın­ladığı “Ge­nel ka­dın­lar ve Ge­ne­lev­le­rin Ta­bi Ola­cak­la­rı Hü­küm­ler ve Fu­huş Yü­zün­den Bu­la­şan Züh­re­vi Has­ta­lık­lar­la Mü­ca­de­le Tü­zü­ğü”n­de ise ge­ne­lev aça­cak olan­la­rın iz­le­ye­cek­le­ri yol ve dev­le­te ver­gi ola­rak sağ­la­ya­cak­la­rı kat­kı­lar yer alı­yor. Tü­zü­ğün 4. mad­de­si­ne gö­re, dev­le­tin "Züh­re­vi has­ta­lık­la­rın ve fu­hu­şun za­rar­la­rı­nı ve ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­me­ğe da­ir olan ka­nun ve tü­zük­le­rin ge­re­ği gi­bi uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak" baş­lık­lı bir gö­re­vi bu­lu­nu­yor an­cak ge­ne­lev­le­rin açı­lı­şı ve fa­hi­şe­lik ve­si­ka­sı ve­ril­me­si de yi­ne bu tü­zük­le hü­küm al­tı­na alı­nı­yor. Da­ha son­ra­ ta­dil edi­len tü­zük­te, ge­ne­lev­le­rin öde­ye­cek­le­ri ver­gi­ler ile il­gi­li hü­küm­ler ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de an­la­tı­lı­yor. Tü­zük­te­ki bir de­ği­şik­lik de yi­ne bir dar­be­ci hü­kü­met ta­ra­fın­dan 12 Mart 1971 ta­rih­li muh­tı­ra son­ra­sı ku­ru­lan ara dö­nem hü­kü­me­tin­ce alın­dı. Bu dö­nem­de bir ki­şi­nin bir­den çok ge­ne­lev aça­bil­me­si im­kâ­nı sağ­lan­dı. Tü­zü­ğün 126 nu­ma­ra­lı son mad­de­sin­de, “Bu tü­zük hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür" iba­re­si yer alı­yor.      

ŞEFKÂT DERNEĞİ’NİN ARAŞTIRMASI 

Şef­kât Der­ne­ği­’nin geç­ti­ği­miz yıl ya­yın­la­dı­ğı bir araş­tır­ma da, “res­mî fu­huş­”un bo­yut­la­rı hak­kın­da ye­ter­siz de ol­sa bir fi­kir ve­ri­yor. Araş­tır­ma­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın, 2000 yı­lın­da ya­yın­la­dı­ğı "ay­lık has­ta­lık iz­le­me is­ta­tis­ti­ği­ne" gö­re 38 şe­hir­de fa­ali­yet­te olan ge­ne­lev­ler­de top­lam 2 bin 661 ve­si­ka­lı fa­hi­şe­nin ça­lış­tı­ğı, ara­dan ge­çen 14 yıl­da ise bu sa­yı­la­rın kat­la­na­rak art­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. Tür­ki­ye­’de şu­ an 45 ildeki, “ve­si­ka­lı ka­dın” sa­yı­sı­nın 4 bin ci­va­rın­da ol­du­ğu tah­min edi­li­yor.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.