Vatandaşa Yeni Vergi Şoku, Rant ile Birlikte Emlak Vergisi de Artacak

Son gün­le­rin en önem­li gün­dem mad­de­si ha­li­ne ge­len ar­sa rant­la­rın­dan el­de edi­le­cek ver­gi­de ok­lar yi­ne va­tan­da­şı gös­ter­di. Rant ver­gi­si sa­de­ce ar­sa­nın de­ğe­ri­nin art­ma­sıy­la ar­sa sa­hi­bi­ni il­gi­len­dir­me­ye­cek. Üze­rin­de ko­nut ve iş­ye­ri olan ara­zi­le­rin il­gi­li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan de­ğe­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı ya da ye­ni imar ça­lış­ma­la­rıy­la olu­şan de­ğer ar­tı­şı va­tan­da­şa ek ver­gi ola­rak yan­sı­ya­cak.

GÜLLÜCE:ARSA SAHİBİNİ İLGİLENDİRİR

Ko­nu ile il­gi­li en so­mut bil­gi Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı İd­ris Gül­lü­ce­'den gel­di. Ya­pı Ürün­le­ri ve Üre­ti­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu­'nun "2023'e doğ­ru kent­sel dö­nü­şüm, ulu­sal çev­re po­li­ti­ka­la­rı ve sek­tör­den bek­len­ti­le­r" ko­nu­lu top­lan­tı­sı­na onur ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Gül­lü­ce rant ver­gi­si­ne yö­ne­lik so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. Gül­lü­ce ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da "Rant ver­gi­si ar­sa­sı ola­nı il­gi­len­di­rir va­tan­daş ra­hat et­si­n" de­di. An­cak Ba­kan Gül­lü­ce üze­rin­de ko­nut ve­ya iş­ye­ri olan ara­zi­nin il­gi­li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ye­ni ça­lış­ma­da de­ğe­ri­nin art­ma­sı so­nu­cun­da em­lak ver­gi­si art­ma­ya­cak mı so­ru­su­na "Ta­bi üze­rin­de bi­na olan bir ar­sa­nın de­ğe­ri art­mış­sa o ar­sa üze­rin­de­ki gay­ri­men­kul­le­rin em­lak ver­gi­si de ar­tar. Bu da çok do­ğal­dı­r" ya­nı­tı­nı ver­di.

SİVİL KURULUŞ OLURSA İZİN İSTENMEZ

İd­ris Gül­lü­ce Tür­ki­ye Mi­mar ve Mü­hen­dis­ler Oda­sı Bir­li­ği ve il­gi­li oda­la­rın üye­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı ve kon­gre­le­re ka­tıl­mak için 15 gün ön­ce ba­kan­lı­ğa izin ta­le­bin­de bu­lun­ma­sı­na yö­ne­lik ge­rek­çe­le­ri­ni de sı­ra­la­dı. Gül­lü­ce; "Bu tür bir de­ne­ti­me ne­den iti­raz edi­li­yor an­la­mı­yo­rum. Ca­nı is­te­yen üye olur is­te­me­yen ol­maz biz si­vil bir ku­ru­lu­şuz di­yor­sa ve üye ol­ma­yı zo­run­lu tut­mu­yor­sa o za­man yurt­dı­şı­na çı­kı­şın­da ba­kan­lık­tan izin is­ten­mez. Ama ba­şın­da Tür­ki­ye olan her şe­yi biz de­net­le­ri­z" şek­lin­de ko­nuş­tu.

1,15 MİLYON TON ATIK DÖNÜŞTÜ

Top­lan­tı­nın ev sa­hip­li­ği­ni üst­le­nen Ya­pı Ürün­le­ri ve Üre­ti­ci­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (YÜF) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı M. Şe­fik Tü­zün, Tür­ki­ye çi­men­to sek­tö­rü­nün 2013 yı­lın­da yak­la­şık 1,15 mil­yon ton atı­ğı ya­kıt ve ham­mad­de ola­rak eko­no­mik de­ğe­re dö­nüş­tür­dük­le­ri­ni söy­le­di. Ulu­sal çev­re po­li­ti­ka­sı­na da de­ği­nen Tü­zün, Tür­ki­ye­'de yü­rü­tül­mek­te olan çev­re mev­zu­atı­na uyum sü­re­si­nin Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki gi­bi 5-7 yı­la ya­yıl­ma­sı­nı is­te­di.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.