Usulsüzlük saltanatı

CHP “Başvuruları, ayrı firmaymış gibi gözüken aynı kişiler yaptı. Devlet zarara uğratılıyor” dedi.

CHP, Mec­li­s’­e bağ­lı Mil­li sa­ray­lar bünyesindeki lo­kan­ta ve ka­fe­ter­ya­lar­da­ki yol­suz­luk ve usul­süz­lük­ler ko­nu­sun­da Mec­lis araş­tır­ma­sı is­te­di. Lo­kan­ta ve ka­fe­ter­ya­la­rı­n AK­P’­li­le­re usul­süz ola­rak ve­ril­di­ği­ni bel­ge­le­yen TBMM Baş­kan­lık Di­va­nı­’nın CHP’­li üye­le­ri, araş­tır­ma öner­ge­le­rin­de ye­ni id­di­alar gün­de­me ge­tir­di. Baş­kan­lık Di­va­nı üye­le­ri CHP’­li Rı­za Yal­çın­ka­ya ve Ma­lik Öz­de­mir, araş­tır­ma öner­ge­si­nin ge­rek­çe­sin­de “Son za­man­lar­da TBMM, yol­suz­luk ve usul­süz­lük id­di­ala­rıy­la gün­de­me ge­li­yor. Bu du­rum, Par­la­men­to­’ya inan­cın sar­sıl­ma­sı­na ne­den olu­yo­r” de­di.
“ET­Kİ­Lİ BİR SO­RUŞ­TUR­MA YA­PIL­MA­DI­”
TBMM Ge­nel Sek­re­ter­li­ği İda­ri ve Ma­li İş­ler Baş­kan­lı­ğı Sos­yal İş­let­me­le­ri Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan, Mil­li Sa­ray­la­r’a bağ­lı res­to­ran­la­ra mal ve hiz­met alı­mı­nın “kon­sin­ye­” usu­lüy­le ba­zı fir­ma ve ki­şi­le­re ve­ril­me­sin­de bir di­zi usul­süz­lük sap­tan­dı­ğı be­lir­til­di. Araş­tır­ma öner­ge­sin­de şöy­le de­nil­di: “Dev­le­ti za­ra­ra uğ­ra­tan bü­rok­rat, işada­mı, si­ya­si kim olur­sa ol­sun si­ya­set zır­hı­nın ko­ru­yu­cu­la­rı ar­ka­sı­na sak­lan­ma­dan ada­le­te ve hal­kın ger­çek tem­sil­ci­si Meclis’e he­sap ver­mek­ zo­run­da­dır. Bu­nun­la il­gi­li bil­gi ve bel­ge­ler pay­la­şıl­mış­tır. An­cak et­ki­li bir so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­me­di. Usul­süz söz­leş­me­ler­de im­za­sı bu­lu­nan bü­rok­rat­lar, on­la­rı hi­ma­ye eden yö­ne­ti­ci­ler be­lir­le­ne­rek, ka­mu za­ra­rı­nın bo­yut­la­rı sap­tan­ma­lı.”

 

Yıl­dız Par­kı’ndaki Yıl­dız Te­ras Ka­fe­’nin iş­let­me­si, Şu­bat 2013’te Ne­zih Res­to­ran Meh­met Soy­lu fir­ma­sı­na ve­ril­di. An­cak şir­ket­in ticaret kaydı yoktu. Soy­lu, 6 ay son­ra Ve­ra Kon­gre ve Top­lan­tı Te­sis­le­ri İş­let­me­ci­li­ği adın­da bir şir­ket kurdu.

 

 

 

 

Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı Ka­fe­ter­ya­sı­’nın iş­let­me­si, Ma­yıs 2012 tarihinde ‘H Ya­pı İn­şa­at Ta­ah­hüt Gı­da Tu­rizm ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Li­mi­ted Şir­ke­ti­’ne ve­ril­di. An­cak fir­ma,
‘gı­da­’yı söz­leş­me­yi im­za­la­­dık­tan son­ra ek­le­di.

 

 

 

 

 

Dol­ma­bah­çe­’de­ki Sa­at Ku­le Ka­fe­ter­yası­’nın iş­let­me­si, Şu­bat 2013’te Le­ziz Fi­kir­ler Atöl­ye­si Gı­da Hiz­met­le­ri Ltd. Şir­ke­ti­’ne ve­ril­di. Firma, Süt­lü­ce Gı­da Ya­tı­rım­la­rı San. ve Tic. A.Ş ve Lok­ma Gı­da Hiz­met­le­ri Li­mi­ted Şir­ke­ti olarak da teklif verdi.

 

 

 

Kü­çük­su Kas­rı Ka­fe­ter­ya­sı­’nın iş­let­me­si, Ağus­tos 2012’de Sü­tiş Res­to­ran İş­let­me­le­ri Tu­rizm Li­mi­ted Şir­ke­ti­’ne ve­ril­di. Tek­lif ve­ren Süt­lü­ce Gı­da Ya­tı­rım­la­rı A.Ş ile Le­ziz Fi­kir­ler Atöl­ye­si Gı­da Hiz­met­le­ri Ltd. Şir­ke­ti de işi alan firmaya ait.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.