Tarihi koru otopark oluyor

AKP, şimdi de gözünü Üsküdar’daki Validebağ Korusu’na dikti. Koru betonlaştırılıyor.

İstanbul Üs­kü­da­r’­da­ki Va­li­de­bağ Ko­ru­su, ken­tin en bü­yük ikin­ci ye­şil ala­nı. 1. de­re­ce do­ğal SİT ala­nı olan ko­ru­nun mül­ki­ye­ti Ha­zi­ne­’ye, kul­la­nım hak­kı ise Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na ait. Ta­ri­hi Va­li­de­bağ Adi­le Sul­tan Kas­rı Öğ­ret­me­ne­vi­’nin de için­de ol­du­ğu 354 bin met­re­ka­re­lik ko­ru­da çev­re dü­zen­le­me­ pro­je­si kap­sa­mın­da oto­park ge­niş­let­me ça­lış­ma­sı baş­la­tıl­dı.

3.5 dö­nüm top­rak ze­min be­ton­laş­tı­rı­la­rak, mev­cut 150 araç­lık oto­park 500 araç ka­pa­si­te­si­ne çı­ka­rı­la­cak. Öğ­ret­me­ne­vi­ne ait oto­par­kın ge­niş­le­til­me­si için ko­ru ara­zi­si­ne mı­cır dö­kül­dü. Be­ton dö­kü­mü­ne ha­zır ha­le ge­len alan­da ça­lış­ma­lar hız­la sü­rü­yor.

20 bin imza toplandı

Çev­re­ci­ler ise oto­park in­şa­atı­na kar­şı ayak­lan­dı. Top­rak ze­mi­ne be­ton dö­kü­le­rek ya­pı­laş­ma­nın ilk adı­mı­nın atıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Va­li­de­bağ Gö­nül­lü­le­ri Der­ne­ği, top­la­dı­ğı 20 bin im­za ile Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na baş­vur­du. Der­nek Baş­ka­nı Arif Bel­gin, yıl­lar­dır ko­ru­nun ya­pı­laş­ma­ya açıl­ma­sıy­la il­gi­li gi­ri­şim­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Bel­gin şöy­le de­vam et­ti:

Betonlaşma sürecek’

“Üs­kü­dar Be­le­di­ye Baş­ka­nı AK­P’­li Hil­mi Türk­men se­çim­den ön­ce ta­ri­hi ko­ru­nun ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­le­ce­ği­ni ve ‘çıl­gın pro­je­’ ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­ni açık­la­mış­tı. Se­yir te­ra­sı, göz­lem ku­le­si, gö­let, an­fi ti­yat­ro ya­pa­ca­ğı­nı söy­lü­yor­du. Ama şu­nu unu­tu­yor bu­ra­sı park de­ğil, ‘ko­ru­’. Biz bu­ra­nın do­ğal kal­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. 1. De­re­ce SİT ala­nı olan ko­ruyla ilgili Ko­ru­ma Ku­ru­lu da önü­ne ge­len be­ton­laş­tır­ma pro­je­le­ri­ni onay­lı­yor. Oto­park­la baş­la­yan be­ton­laş­ma de­vam ede­cek. Bu oto­park ti­ca­ri kay­gı­lar­la bü­yü­tü­lü­yor. Bir ke­re dik­ti­ler göz­le­ri­ni ko­ru­ya ama mü­ca­de­le­miz sü­re­cek.”

Kıy­met­li ko­ru­ya İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) de göz dikti. 2013’te ko­ru­nun ken­di­le­ri­ne tah­si­si için Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’na baş­vu­ran İB­B’­nin ta­lebi red­de­dil­di. İB­B’­nin bu yıl tah­sis için ye­ni­den baş­vu­ru yap­tı­ğı an­cak ce­vap ala­ma­dı­ğı öne sü­rül­dü.

‘AKP ye­şi­li kat­let­ti­’

İm­za kam­pan­ya­sı­na ka­tı­lan Fun­da Kır­taş, “İs­tan­bu­l’­da da­ha faz­la ima­ra kar­şı­yım. AKP sem­pa­ti­za­nıy­dım ama AKP’nin en bü­yük yan­lı­şı ye­şi­li kat­let­mek ol­du. Partime tepkiliyim” de­di.

Sözcü

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.