Reza, pencereli brandayı çekti, tarihi köşkü yıktı

Sözcü'nün haberine göre Reza Zarrab, Kandilli sırtlarındaki Boğaz manzaralı köşkü ‘yıkılamaz’ kaydına rağmen yerle bir etti. Yerine kamuflaj için resmini astı.

17 Ara­lık Yol­suz­luk ve Rüş­vet ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da tu­tuk­la­nan ve 74 gün ce­za­evin­de kal­dık­tan son­ra ser­best bı­ra­kı­lan İran­lı işa­da­mı Re­za Zar­ra­b’­ın, İstanbul Kan­dil­li­’de ge­çen sene sa­tın al­dı­ğı Bo­ğa­z’­a na­zır köşk­te, in­şa­at ça­lış­ma­la­rı sü­rat­le de­vam edi­yor. An­cak köşk­le il­gi­li ça­lış­ma­lar baş­la­dı­ğı gün­den bu ya­na tar­tış­ma­lar bit­mi­yor! Ne­den mi? Çün­kü çev­re sa­kin­le­ri, köş­kün bah­çe­sin­deki ağaç­la­rın ke­si­le­rek ye­ri­ne ye­ni köşk ya­pıl­mak için de­rin in­şa­at çu­kur­la­rı ka­zıl­dı­ğı­nı id­di­a et­ti de on­dan. Bir hatırlatma yapalım: Böl­ge,­ ta­ri­hi ve do­ğal sit ala­nı içe­ri­sin­de, in­şa­at ya­pıl­ma­sı­ da ya­sak!
 Bu ara­da bir de uya­nık­lı­ğa şa­hit ol­duk: Köş­kün et­ra­fı, pen­ce­re­li bran­da­lar­la çev­ril­miş. Ya­ni dı­şa­rı­dan ba­kan­lar, köş­kün ye­rin­de dur­du­ğu­nu zan­net­sin di­ye. İş­te Anıt­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan sa­de­ce res­to­ras­yon iz­ni ve­ri­len Zar­ra­b’­ın köş­kü­nün öy­kü­sü:


31 Ma­yı­s’­ta Ra­di­kal ga­ze­te­si, işa­da­mı­nın, Kan­dil­li­’de Cem Koz­lu­’ya ait vil­la­yı 25 mil­yon do­lar (yak­la­şık 52 mil­yon 432 bin TL) kar­şı­lı­ğın­da sa­tın al­dı­ğı­nı yaz­dı. Ga­ze­te, köşk ile çev­re­sin­de­ki ağaç ke­sim­le­ri ve in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nı gö­rün­tü­le­mek için gi­den mu­ha­bi­ri­nin tar­tak­lan­dı­ğı ve kim­lik kar­tı­na el ko­nul­du­ğu ha­be­ri­ni ya­yım­la­dı. Ra­di­ka­l’­in ha­be­rin­den 1 ay son­ra Odatv eki­bi de olay ye­ri­ne gi­de­rek köş­kün et­ra­fı­nın bran­da­lar­la ka­pa­tıl­dı­ğı­nı gö­rün­tü­le­di. Odat­v’­nin ha­be­rin­de şu so­ru­la­ra ya­nıt aran­dı: “B­ran­da­la­rın ar­ka­sın­da ne var? Ola­yı, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Bo­ğa­zi­çi İmar, Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri, Ko­ru­ma Ku­ru­lu 6. Dai­re ta­kip edi­yor mu? Pro­je­ler onay­lı mı?”


Zar­ra­b’­ın köş­kü­nün son du­ru­mu­na bak­tı. 2 bin 800 met­re­ka­re alan için­de, yük­sek blok pen­ce­re­li bran­da­lar­la ka­pa­tı­lan yer­de köş­kün ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ağaç ke­sim­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı yer­de de de­rin in­şa­at çu­kur­la­rı­nın ka­zıl­dı­ğı­nı gö­rün­tü­le­di. Öte yan­dan köşk ve çev­re­si­nin gü­ven­lik ka­me­ra­la­rıy­la iz­len­di­ği dik­kat­le­ri çek­ti.


Du­ru­mu tes­pit edin­ce, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne söz ko­nu­su par­sel­de ya­pı­lan ağaç ke­sim­le­ri ve in­şa­at ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da­ki id­di­ala­rı sor­duk. Büyükşehir Be­le­di­yesi, köş­kün yı­kı­lıp yı­kıl­ma­dı­ğı id­di­asıy­la il­gi­li so­ru­mu­za ya­nıt ver­me­di. Üs­kü­dar il­çe­si, 958 ada 1 par­sel­de bu­lu­nan köş­kün, 1986 yı­lın­da Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ko­run­ma­sı ge­rek­li kül­tür var­lı­ğı ola­rak tes­cil­len­di­ğini öğ­ren­dik.

Daha önce böyleydi

Geçen mayıs ayında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında Zarrab’ın köşkü yerindeydi

Onlarca ağacı kesti

 

 

 

 

 

 

 

İranlı işadamı Reza Zar­rab, Kandilli’deki ara­zi­yi ki­ra­la­ma­dan ön­ce, Go­og­le Eart (Dün­ya­nın uy­du­la­rın­dan çe­kil­miş de­ği­şik çö­zü­nür­lük­te­ki fo­toğ­raf­la­rı­nın, şe­hir­le­rin ay­rın­tı­la­rı­nın gö­rül­dü­ğü ya­zı­lım) üze­rin­den ya­pı­lan in­ce­le­me­de ala­nın yem­ye­şil ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor.

Şimdi böyle oldu

Zar­ra­b’­ın ara­zi­yi ki­ra­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ara­zi üze­rin­de yer alan ağaç­la­rın iş ma­ki­ne­le­riy­le yok edil­di­ği ma­hal­le­li ta­ra­fın­dan di­le ge­ti­ril­miş­ti. Go­og­le Eart üze­rin­den ba­kıl­dı­ğın­da ye­şil alan­la­rın yok ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.

Önündeki araziyi de 2 bin liraya kiraladı

Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­den edi­ni­len bil­gi­ye gö­re Zar­rab, Va­kıf­la­r’­a ait 1000 met­re­ka­re­lik ara­zi­yi, Ekim 2013’te bah­çe ola­rak kul­lan­mak üze­re ki­ra­la­dı. Ki­ra
söz­leş­me­si­ne gö­re ise, Va­kıf­la­r’­a ay­lık 2 bin 100 li­ra ki­ra be­de­li öde­ye­cek. Ya­ni met­re­ka­re ba­şı­na ay­lık 2 li­ra.

Okuldaki adı silindi

SÖZ­CÜ, Emi­ne Er­do­ğa­n’­ın yen­ge­si Saa­det Gül­ba­ra­n’­ın baş­ka­nı ol­du­ğu Top­lum­sal Ge­li­şim Mer­ke­zi Eği­tim ve Sos­yal Da­ya­nış­ma Der­ne­ği­’nin (TO­GEM­DER) be­le­di­ye­den ya­sa­ya ay­kı­rı ara­zi alıp Re­za Zar­ra­b’­a okul yap­tır­dı­ğı­nı iki gün ön­ce, “Yen­ge­nin oku­lu için ara­zi Ha­zi­ne­’den, pa­ra Re­za­’da­n” baş­lı­ğıy­la du­yur­muş­tu. Ha­be­ri­miz­de, CHP Ga­zi­os­man­pa­şa İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Po­la­t’­ın sav­cı­lı­ğa yap­tı­ğı suç du­yu­ru­su­na da yer ver­miş­tik. İş­te bu ha­be­rin ar­dın­dan Zar­ra­b’­ın is­mi, Ga­zi­os­man­pa­şa­’da­ki oku­lun ta­be­la­sın­dan he­men sö­kül­dü.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.