İstanbul’un ormanları yeni projelerle yok ediliyor

Başbakan Erdoğan’ın hayali olan “3. köprü ve havaalanı ile Kanal İstanbul” projeleri için milyonlarca ağaç kesilecek. Yeşil alansız İstanbul’da nefes alacak yer kalmayacak

3’üncü köprü için 2 milyondan fazla ağaç kesimine başlandı

İs­tan­bu­l’­da Poy­raz­köy ile Ga­rip­çe ara­sı­na ya­pı­la­cak 3. Köp­rü için ağaç­lar çok­tan ke­sil­me­ye baş­lan­dı. 2 mil­yo­nun üze­rin­de ağaç ke­si­le­ce­ği ön­gö­rü­len köp­rü için Şe­hir Plan­cı­la­rı Oda­sı İs­tan­bul Şu­be­si ön­cü­lü­ğün­de ku­ru­lan 3. Köp­rü Ça­lış­ma Ko­mis­yo­nu­’n­da on­lar­ca aka­de­mis­yen ve uz­man­lar de­ğer­len­dir­me ra­po­ru ha­zır­la­dı. Ra­po­ra gö­re; İs­tan­bul tra­fi­ği­ni azalt­ma­sı bek­le­nen 3. Köp­rü­nün ken­te as­lın­da çok da­ha bü­yük yük­ler ge­tiş­re­ce­ği bi­lim­sel ve­ri­ler­le açık­lan­dı.

\"\"

Bakan geçiş ücretini açıkladı

Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü ve Fa­tih Sul­tan Meh­met Köp­rü­sü­’n­den son­ra ya­pı­laş­ma cid­di bi­çim­de art­tı. 3. köp­rüy­le bir­lik­te mev­cut 60 ki­lo­met­re­lik ye­şil alan hat­tı da yok ola­cak, ya­pı­laş­ma­ya açı­la­cak. Bu arada dün 3. köprü inşaatında incelemeler yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Köprü geçiş ücretleri 3 dolar karşılığında Türk Lirası olacak” dedi.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan İs­tan­bu­l’­da üç ha­ya­li olan “3. köp­rü, 3. ha­va­ala­nı ve Ka­nal İs­tan­bu­l” pro­je­le­ri­ni tek tek ic­ra­ta koy­ma­ya baş­la­dı. ‘Ben çev­re­ci­nin da­nis­ka­sı­yı­m” di­yen ve geç­ti­ği­miz gün­ler­de ‘Yı­lın Çev­re­ci Li­de­ri­’ se­çi­len Baş­ba­kan bu­gün 3. köp­rü­nün temelini atacak.
Son 10 yıl­dır AKP yö­ne­ti­min­de olan kent­te yük­se­len gök­de­len­le­rin ar­dı ar­ka­sı ke­sil­me­di, bir de çev­re kat­li­amı­na yol aça­cak ye­ni pro­je­ler­ eko­lo­jik den­ge­yi bozacak. De­ğer­li ka­mu ara­zi­le­ri mil­yon­lar­ca li­ra­lık iha­le­ler­le özel şir­ket­le­re dev­re­di­len bu pro­je­le­re, sa­de­ce çev­re­ci­ler de­ğil, va­tan­daş­lar da tep­ki gös­te­ri­yor. 5 Ha­zi­ran Dün­ya Çev­re Gü­nü­’ne sa­yı­lı gün­ler ka­la, AK­P’­nin İs­tan­bu­l’­da baş­lat­tı­ğı pro­je enf­las­yo­nu­nu Şe­hir Plan­cı­la­rı Oda­sı İs­tan­bul Şu­be­si­’n­de ma­sa­ya ya­tır­dık. İş­te kentte nefes aldırmayacak o pro­je­ler­den ba­zı­la­rı:
İs­tan­bu­l’­un Av­ru­pa Ya­ka­sı’n­da Ye­ni­köy ve Ak­pı­nar Kö­yü ara­sın­da Ka­ra­de­niz sa­hil şe­ri­din­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan üçün­cü ha­va­li­ma­nı, do­ğa­ya bü­yük za­rar ve­re­cek. Pro­je ala­nı­nın yak­la­şık yüz­de 80’i or­man­lık, burada 2 milyondan fazla ağaç kesilecek. Ar­na­vut­köy Ku­zey Or­man­la­rı’nın yer aldığı alanda su kaynakları da yok olacak.
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın is­te­ğiy­le İs­tan­bu­l’­un sim­ge te­pe­si Çam­lı­ca­’ya ca­mi ya­pıl­ma­sına hız­la baş­lan­dı. Is­tan­bu­l’­un si­lü­eti­ne önem ver­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Baş­ba­kan, 110 bin met­re­ka­re­lik ara­zi üze­ri­ne her yer­den gö­rü­le­cek bü­yük­lük­te bir ca­mi­ ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Ca­mi­nin ta­ba­nı­, do­ğal sit ala­nı olan ta­ri­hi te­pe­nin 30-35 bin met­re­ka­re­lik ala­nı­na ku­rul­acak.
Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı Ab­dul­la­h’­ın 29 yıl ön­ce sa­tın al­dı­ğı Bo­ğa­z’­da­ki Sev­da Te­pe­si de AKP dön­re­min­den na­si­bi­ni al­dı ve imar plan­la­rın­da de­ği­şik­li­ği gi­dil­di. Kra­lın te­pe­ye yük­sek­li­ği 7,5 met­re­yi aş­ma­ya­cak şe­kil­de 4 vil­la ya­pı­la­ca­ğı açık­lan­mış­tı. An­cak da­va açıldı. Emsal davada, Üs­kü­da­r’­da­ki Sev­da Te­pe­si ya­pı­laş­ma­ya açı­lır­sa Bo­ğa­z’­da­ki tüm ye­şil alan­lar teh­li­ke­ye gi­re­cek.
Ta­ri­hi Ya­rı­ma­da’da de­ni­zi dol­du­ra­rak çok cid­di bü­yük­lük­te mey­dan ve rek­re­as­yon ala­nı ya­pı­lı­yor. An­cak şe­hir plan­cı­la­rı­na gö­re ta­ri­hi Ya­rı­ma­da bin­ler­ce yıl­lık geç­mi­şi olan bir sit ala­nı ve cid­di bir de­ğer İs­tan­bul için. Bu şe­kil­de bir mü­da­ha­le ya­rı­ma­da­nın do­ku­su­na za­rar ve­recek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.