Gazilere devlet eziyeti

Onlar, vatan için ölümü bile göze aldı. Çatışmalardan sağ ama eksik kurtuldular. Devlet bazılarını işe aldı. Kolundan vurulana yük taşıttı

Kimisinin Gü­ney­do­ğu­’dan Türk Bay­ra­ğı­’na sa­rı­lı ta­bu­tu gel­di, göz­yaş­la­rıy­la son yol­cu­lu­ğu­na uğur­la­ndı­lar. Bazıları ise ko­lu­nu, ba­ca­ğı­nı, gö­zü­nü ay­nı yer­ler­de bı­rak­tı. On­lar da “ga­zi­” ola­rak dön­dü. Şim­di o yi­ğit­ler, te­ker­lek­li san­dal­ye­de yol alı­yor, ço­cuk­la­rı kork­ma­sın di­ye bi­yo­nik göz ta­kı­yorlar… Yü­rek­le­rin­de­ki şe­hit acı­sı ise hiç din­mi­yor. Her Şe­hit­ler Gü­nü­’n­de şe­hit­lik­le­re gi­dip si­lah ar­ka­daş­la­rı ile dert­le­şi­yor­lar.

Hıç­kı­rık­lar yük­se­li­yor

Şe­hit­ler Gü­nü­’n­de, şe­hit­lik­ler ka­la­ba­lık olur. O yüz­den özel­lik­le te­ker­lek­li san­dal­ye­ye mah­kum ga­zi­ler, şe­hit­li­ğe son­ra­ki gün­ler­de gi­der. Ora­da ağ­lar, şe­hit­le­rin mer­me­re iş­len­miş fo­toğ­raf­la­rı­na ba­kıp iç çe­ker­ler. Me­zar­la­rın üzer­le­ri­ne bı­ra­kı­lan mek­tup­la­rı okur­ken bo­ğu­lur gi­bi olur­lar. Son­ra hıç­kı­rık­lar yük­se­lir. Her bi­ri bir ta­ra­fa ba­kar. Göz gö­ze gel­me­me­ye özen gös­te­rir­ler.

Has­ret tür­kü­sü söy­le­nir

Akıl­ları­na Yar­bay Alim Yıl­ma­z’­ın eşi­nin şe­hit­lik­te söy­le­di­ği tür­kü ge­lir. “Be­yaz giy­me toz olur, si­yah giy­me söz olur/Gel be­ra­ber ge­ze­lim/ Mu­ra­dı­mız tez olur.” Te­le­viz­yon­da ne za­man o tür­kü­yü duy­sa, ak­ıllarına hep ma­yın pat­la­ma­sı so­nu­cu şe­hit dü­şen Alim Yar­bay ve or­tak tür­kü­le­ri ge­lir… Bi­lir­ler, şe­hit­li­k­te has­ret tür­kü­le­ri­nin, kah­ra­man­lık tür­kü­le­ri­nin söy­len­di­ği­ni… Ar­dın­dan dua­lar, ve sonrasında iri ta­ne­li göz­yaş­la­rı… Çi­çek­le­rin üze­ri­ne dam­lar…

‘Bir acı söz öl­dü­rü­r’

Ga­zi­ler, şe­hit ar­ka­daş­la­rı­nı anar­ken, on­la­rın da bin bir tür­lü sı­kın­tı­la­rı ol­du­ğu­nu öğ­re­ni­yo­rum. He­le bir de, “Be­nim için mi ga­zi ol­du­n”, “Be­nim için mi şe­hit ol­du­n” söz­le­ri yok mu?.. Ga­zi İz­zet Er­tunç, “A­te­şi köz öl­dü­rür, sür­me­yi göz öl­dü­rür, yi­ği­di kı­lıç kes­mez, bir acı söz öl­dü­rü­r” di­yor. Şe­hit ya­kın­la­rı­na, ga­zi­le­re ya­pı­lan hak­sız­lık­la­ra is­yan edi­yor.

‘Ba­ba­sız ya­şa­ya­bi­lir mi?’

İki gö­zü­nü ve iki eli­ni va­tan için kay­be­den dün­ya gö­züy­le ço­cuk­la­rı­nı gö­re­me­yen terör ga­zisi Si­nan Sa­rı­’ya dün­ya­la­rı ver­sen ne olur? Bu­nu fır­sat ola­rak gö­ren­ler aca­ba bir da­ki­ka ço­cuk­la­rı­nı gör­me­den, ku­cak­la­ya­ma­dan ya­şa­ya­bi­lir mi? Şe­hit Le­vent Çe­vik, Şır­na­k’­ta eşi ve ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de ca­ni­ce kat­le­dil­di. Eşi­ne ve ço­cuk­la­rı­na şim­di dün­ya­la­rı ver­sen ne olur? Aca­ba bu­nu fır­sat ola­rak gö­ren­ler ba­ba­sız ya­şa­ya­bi­lir­ler mi?

Protez bacaklı gaziye çaycılık yaptırdılar

İki aya­ğı pro­tez olan ga­zi­ye, ça­lış­tı­ğı bir ku­rum­da çay ser­vi­si yap­ma gö­re­vi ve­ril­di. Aya­ğı pro­tez ol­du­ğu için çok yo­ru­lu­yor, gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­re­mi­yor­du. Ami­ri­ne du­ru­mu söy­le­di. Ken­di­si­ne, “Biz­den bu ka­dar, be­ğen­mi­yor­san çek gi­t” de­nil­di.

Davayı kazandı

Ga­zi­nin avu­kat olan eşi­nin, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­ca Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu­’na ata­ma­sı ya­pıl­dı. Fa­kat il­gi­li ku­rum ta­ra­fın­dan, ken­di­si­nin bu ka­nun kap­sa­mın­da yer al­ma­dı­ğı söy­len­di ve işe baş­la­tıl­ma­dı. İda­re Mah­ke­me­si­’ne, Da­nış­ta­y’­a baş­vur­du ve ka­rar­lar le­hi­ne so­nuç­lan­dı. An­cak RTÜK hâlâ onu gö­re­ve baş­lat­ma­dı.
Bir baş­ka ga­zi, 30 ya­şı­nı geç­ti­ği için işe yer­leş­ti­ril­me­di. Bu­nun üze­ri­ne il­gi­li ku­rum hak­kın­da da­va aç­tı. Mah­ke­me­nin ver­di­ği “Şe­hit­lik ve ga­zi­lik kav­ram­la­rı her­han­gi bir yaş ile sı­nır­lan­dı­rı­la­ma­z” ka­ra­rı­na rağ­men ha­len işe baş­la­tıl­ma­dı.

Masal’ın acısı…

Fet­hi­ye Çı­nar, eşi Ya­kup Çı­nar şe­hit ol­du­ğun­da 3 ay­lık ha­mi­ley­di. Kı­zı Ma­sal Çı­nar şim­di 11 ay­lık… Ma­sa­l bebeğin hiç­bir şey­den ha­be­ri yok. Öm­rü­nün so­nu­na ka­dar ba­ba öz­le­mi ile ya­şa­ya­cak. Bu­nu hi­çe sa­yan­lar aca­ba ba­ba­sız 1 gün bi­le ya­şa­mak is­ter mi?

Devletin deposunda bobinin altında kaldı

1997’de Ku­zey Ira­k’­ta te­rö­rist­ler­le gi­ri­len ça­tış­ma­da Er­dal Su­cu kol­la­rın­dan vu­rul­du. Ga­zi­ye, Dev­let Mal­ze­me Ofi­si De­po­su­’n­da iş ve­ril­di. Kol­la­rı sa­kat ol­du­ğu için ve­ri­len gö­rev ağır gel­di. Sucu, yaşadığı du­ru­mu di­lek­çey­le amir­le­ri­ne bil­dir­di.

Kahreden söz

Terör gazisi Erdal Su­cu­’yu oda­sı­na ça­ğı­ran mü­dür, “Bu­ra­nın mü­dü­rü be­nim, is­ter se­ni bu­la­şık­çı ya­pa­rım is­ter­sem tu­va­let te­miz­le­ti­ri­m” yanıtını verdi. Bir­kaç gün son­ra de­po­da mey­da­na ge­len bir ka­za­da 1 ton­luk 2 ka­ğıt bo­bi­ni ga­zi Er­dal Su­cu­’nun üze­ri­ne düş­tü. Omu­ri­li­ği kı­rı­la­rak ömür bo­yu ya­ta­ğa mah­kum ol­du.
Bu­gün ga­zi­lik ve şe­hit­lik adeta yok sayılıyor. Şe­hit­lik­lerde do­la­şır­ken, ga­zi­ler hep on­lar hakkında ko­nu­şu­yor­lar. Her bi­rin­den “İn­san­lar şe­hit ai­le­le­ri­ni, ga­zi­le­ri sev­me­ye­bi­lir fa­kat say­gı duy­ma­lı­dı­r”, “Şu an­da her­kes ra­hat­ça ye­me­ği­ni yi­yor­sa, ço­cu­ğu­nu se­ve­bi­li­yor­sa, iba­de­ti­ni ya­pı­yor­sa, ça­lı­şa­bi­li­yor­sa ve gök­yü­zün­de bay­ra­ğı­mız dal­ga­la­na­bi­li­yor­sa bun­lar o genç yaş­la­rın­da ka­ra top­ra­ğın al­tı­na gi­ren şe­hit­le­rin ve ga­zi­le­rin sa­ye­sin­de­di­r”sözlerini duyuyorum. Bir de “Bu va­tan hiç kim­se­nin de­ğil­dir, bu va­tan sa­de­ce ca­nı­nı kor­ku­suz­ca hi­çe sa­ya­rak da­ha 20’li yaş­lar­da ölü­me ko­şan şe­hit­le­rin ve ga­zi­le­rin­di­r” sitemini…

Sözcü

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.