Cerrahpaşa hastanelik oldu

Hastalar, “bina üzerimize yıkılacak, korkuyoruz” diye endişelerini dile getirdi.
İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan ye­rin­de ye­ni­le­me ya­pı­la­ca­ğı açık­la­nan Ça­pa ve Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­le­ri dö­kük bi­na­lar­da hiz­me­te de­vam edi­yor. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si­’n­de Mar­ma­ray Pro­je­si ne­de­niy­le sal­la­nan bi­na­lar ta­ma­men bo­şal­tıl­dı. Has­ta te­da­vi­le­ri­nin de­vam et­ti­ği bi­na­la­rın du­ru­mu ise iç­ler acı­sı. Ne­de­ni ise ye­ni­le­me bek­len­di­ği için bi­na­la­ra çi­vi da­hi ça­kıl­ma­ma­sı. Has­ta­ne­ye te­da­vi ol­ma­ya ge­len has­ta ve ya­kın­la­rı Cer­rah­pa­şa­’da­ki bi­na­la­rı kor­ku­tu­cu bu­lu­yor. Asan­sör­ler ça­lış­mı­yor. Has­ta oda­la­rın­da­ki bal­kon­la­rın de­mir­le­ri çü­rük. Bi­na­la­rın ço­ğun­da de­rin çat­lak­lar sı­va dö­kü­le­me­le­ri var. Has­ta­ne­de ça­lı­şan­lar ‘hiç­bir şey ya­pıl­dı­ğı yok. Öy­le­ce bek­li­yo­ru­z’ di­yor.

Cer­rah­pa­şa sa­tı­la­cak mı?

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yu­nus Söy­let 2012’de, 50 yı­lı aş­kın hiz­met ve­ren Cer­rah­pa­şa ve Ça­pa Tıp Fa­kül­te­si bi­na­la­rı­nın ka­de­me­li ola­rak yı­kı­lıp ye­ni­den ya­pı­la­ca­ğı­nı, ta­ri­hi bi­na­la­rın ise ona­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si pro­je­le­ri ha­zır­la­mak için, bir İtal­yan da­nış­man­lık fir­may­la an­laş­tı. İha­le­le­ri ise TO­Kİ ya­pa­cak­tı. An­cak sü­reç çok ya­vaş iş­li­yor. Pro­je­nin ya­pı­mı­na baş­la­nıl­ma­ma­sı ise id­di­ala­rın or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den olu­yor. Geç­ti­ği­miz Gün­ler­de CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­ğiy­le Mec­li­s’e sun­du­ğu so­ru öner­ge­sin­de çar­pı­cı bir id­di­ayı gün­de­me ge­tir­di. Tan­rı­ku­lu, Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­’ne öde­nek ye­ter­siz­li­ğin­den ta­di­lat ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı­nın doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı, has­ta­ne­nin yer­leş­ker­si­nin AVM, otel, lüks ko­nut in­şa­atı için sa­tı­la­ca­ğı id­di­ala­rı­nı Baş­ba­ka­n’­a sor­du.

Her şey yer­li ye­rin­de ola­cak

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ya­pı İşe­ri ve Tek­nik Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’n­dan edin­di­ği­miz bil­gi­ye gö­re pro­je­len­dir­me­yi İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’nin yap­tı­ğı ye­ni­le­me için pro­to­kol­ler ha­zır­la­nı­yor. Pro­je­len­dir­me sü­re­ci hâ­lâ de­vam edi­yor. Şim­di­ye ka­dar bir ip­ta­lin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen yet­ki­li, ‘bi­ze göre herhan­gi bir ip­tal ya da de­ği­şik­lik yok. Pro­je­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. Her şey yer­li ye­rin­de ola­ca­k’ de­di.

Vatandaş ne diyor:

Hül­ya Bay­han (50) Emek­li: Has­ta­ne bir vi­ra­ne gi­bi du­ru­yor. Her ye­ri dö­kü­lü­yor. Bi­na­la­rı çok kor­ku­tu­cu uma­rım bir an ön­ce ye­ni­le­nir.
Sa­ci­de Ho­ro­san (65): Ye­ni­le­ne­ne ka­dar bi­na­lar yı­kı­la­bi­lir. Ona­rı­la­cak çok yer var. Her yer çat­lak do­lu. Ne­den el at­mı­yor­lar an­la­mı­yo­ruz. Ak­lı­mı­za kö­tü şey­ler ge­li­yor. Has­ta­ne­miz eli­miz­den gi­de­cek di­ye kor­ku­yo­ruz. Bir an ön­ce ye­rin­de ye­ni­len­sin.
Ta­li­ha Şen (56) Eşim ame­li­yat ol­du. Onun ya­nın­da ka­lı­yo­rum. De­mir­le­ri or­ta­da bir sü­rü bi­na var. Bu­ra­da has­ta­lar te­da­vi olu­yor. Evet te­da­vi­miz ak­sa­mı­yor ama bu bi­na­la­rın çok teh­li­ke­li ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Çözüm bulunsun.
Fat­ma Şe­ke­roğ­lu (49) Bu­ra­da ame­li­yat ol­dum. Gö­ğüs ka­nse­ri­yim. 4 yıl­dır gi­dip ge­li­yo­rum. On­ko­lo­ji üç kez yer de­ğiş­tir­di. Te­da­vi­le­ri­mi­zi ya­pı­yor­lar dü­zen­li ama fi­zi­ki açı­dan kö­tü. Ne za­man ye­ni­le­ne­cek bil­mi­yo­ruz?
Asım Kap­lan (51) Yap­mak is­te­se­ler sü­reç bu ka­dar ya­vaş iş­le­mez. Ge­çen gün bu­ra­da tam 4.5 sa­at kan ver­mek için bek­le­dik. Tek ki­şi kan alı­yor­du. Cer­rah­pa­şa es­ki bü­yük has­ta­ne de­ğil ar­tık. Ne olacak kimse bilmiyor.
Cev­ri­ye De­mir­ci (41) Ya­pıl­ma­sı ge­reken ne var­sa kı­sa sü­re­de ya­pıl­ma­lı. Ben yıl­lar­dır ço­cu­ğu­mu bu­ra­ya ge­ti­ri­yo­rum. Bu şe­kil­de vi­ra­ne gi­bi ol­ma­sı bu ta­ri­hi has­ta­ne­ye ya­kış­mı­yor.

 

 

 
 
';

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.