Parçalanmış Adam: Yusuf Akçura

İki Vatanlı Adam

1876 yılında, İdil nehri kenarındaki bir şehirde, Simbir’de dünyaya gelen Yusuf Akçura,fabrikatör bir ailenin çocuğuydu. Babasının ölümüyle birlikte ailesinin işleri bozulunca, 1883 yılında, henüz yedi yaşındayken annesiyle beraber İstanbul’a göç etmek zorunda kaldı.Böylece Akçura,şimâl Türklüğünün yanında Osmanlı/Türkiye Türklüğüne de intisâp ederek iki vatanlı bir adam oluyordu. Akçura’nın hayatı bu iki vatan, bu iki ayrı coğrafya arasında “gel-git”lerle doludur.

Akçura, Fransa’ya kaçana kadar bir Osmanlı Türkünün eğitim hayatını yaşadı, bir Osmanlı terbiyesi aldı. Ancak muhakkak ki aile muhîtinde diğer vatana âit hâtıralar yaşamaya,şimâl Türklüğüne âit unsurlaronun üzerinde işlemeye devam etmiştir. Diğer vatanın etkileri sadece ev ile sınırlı kalmamış, 1889 yılında gerçekleşen ve bir yıldan uzun süren bir seyâhat ile somut bir çehreye de bürünmüştür. Bu Akçura’nın diğer vatanına son gidişi değildir; hayatının ilerleyen dönemlerinde de ata yurduna çeşitli ziyaretlerde bulunacaktır.

1903 yılında, Fransa’daki Siyasî Bilimler Okulu’ndan mezûn olduktan sonra, ikinci vatanına, İstanbul’a dönmesi mümkün olmadığı için ata yurdunun kucağına sığındı. Meşhûr eseri “Üç Tarz-ı Siyâset”i de Kazan’da, “Züye Başı” köyünde kaleme aldı. Rusya’da meşrûtîidârenin kurulmasından istifâde ederek 1904-1908 yılları arasında Rusya Müslümanları ve Türklerinin meseleleriyle ilgili yoğun bir mesâide bulundu. Hatta faâliyetleri Rus makamlarını korkuttuğu için Duma seçimleri esnâsındatutuklandı ve 43 gün hapiste kaldı1.3 Haziran 1907 tarihinde Duma, çarın fermânıyla kapatılınca “Üç Haziran Vak’a-i Müessifesi” isimli eserini yazdı ve eser dolayısıyla hakkında takibât başlatıldı. Artık Kazan ve Kırım’da daha fazla kalabilmek imkânı yoktu. İmdâdına1908 Temmuz’unda ilân edilen II. Meşrûtiyetyetişti ve ardında esir bir vatan bırakarak 1908 sonbaharında ikinci vatanına, memâlik-i Osmâniye’ye, Türkiye’ye döndü.

İkinci vatanında bir yandan Osmanlı Türklüğüne hizmet etti diğer yandan da ata yurdu için mücâdeleye devam etti; zaten Üç Tarz-ı Siyaset’te ortaya koyduğu düşünce yapısıyla bu iki hizmeti hemhâl kılmıştı. Hocalık ve yazarlık faâliyetleri, Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı gibi kurumlardaki çalışmaları hep bu iki amaca birden yönelikti.

I. Dünya Savaşı yıllarında, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu “Rusya’daki Müslüman Türk-Tatar Halklarının Haklarını Koruma Komitesi” adına Kafkasya, Türkistan, Kırım ve Kazan’daki bütün Müslüman ve Türklerin hukûkunumüdâfaa için Almanya, Avusturya-Macaristanve Bulgaristan’a giden dört kişilik heyet içerisinde yer aldı.1916 yılında aynı amaçla Lozan’da toplanan “Milliyet Birliği Üçüncü Kongresi”ne katılmak üzere İsviçre’ye gitti. 1917-1919 yılları arasında “Osmanlı Hilâl-i Âhmer Cemiyeti” adına Avrupa’da ve Rusya’da bulundu. Rusya’da geçirdiği 13 aylık süre zarfında ata yurdundaki gelişmeleri yakından takip ederek ileri gelen isimlerletemâslar kurdu. 1919 Ağustos’unda İstanbul’a döndü ve Millî Mücadele’nin saflarına katıldı2. Böylece Akçura’nın iki vatan arasındaki fizikî yolculukları sona erdi. Bir daha ata yurdunu göremeyecekti. Peki ya manevî, rûhî, zihnî, fikrîyolculukları…

Parçalanmış Adam

Akçura iki vatanlı bir adamdı, iki yere birden âitti. İki yere birden âit olmak demek, biraz da bir yere âit olamamak, bir eksiklik duygusunun takibinden kurtulamamak demekti. İki vatanında da bir yabancı gibi algılandığı zamanlar oldu.İki vatanında da gurbetiiliklerine kadar hissettiği ânlar yaşadı. Kazan’a gittiğinde bir Osmanlı, İstanbul’a döndüğünde ise bir Tatar’dı. Kimliğinin ve yazgısının üzerinden bu iki etiketi çıkarmak mümkün değildi.Çocukluk yıllarındaki ilk Kazan ziyâretini anlatan şu satırlar bu açıdan oldukça öğreticidir:

            “Bir gün yine araba ile gezintiye çıkmıştık. Valide başka arabada idi. Ben Mahıcihanile bir arabada idim. Terbiyeleri sallaya sallaya kendim kullanıyordum. Mahıcihan birden bir sual sordu: ‘İstanbul iyi amma, orada böyle rahat gezemiyorsun ya? Kazan’dan daha çok hoşlanıyorsun ya?’  

İtiraf ettim: ‘Evet, İstanbul’dan çok Kazan’ı severim’

            Fakat bu sözüm tam değildi. İçimden geçen İstanbul’u hiç sevmediğimi, elimden gelse orada bir gün oturmayacağımı söylememiştim.

            Tabiatım riyakar idi. Hiç sırrımı açıklamak istemezdim. Kazan’a gelir gelmez, İstanbul’un iyiliğinden, olağanüstülüğünden, temizliğinden bahseder dururdum.Oradan hoşlanmadığımı hiç söylemezdim.

            Artık Kazan’a gelip o rahatı, akrabayı, bildikleri görünce, ziyafetten ziyafete, eğlenceden eğlenceye yürümeye alışınca, o İstanbul, mektep, ders, hocalar, hulasa bir alay sıkıntı bana birer zindan gibi görünmeye başladı. Kazan’ın geniş ve temiz sokaklarını, güzel balolarını, parklarını, üstelik mükemmel tiyatrolarını İstanbul’un malum dar sokakları, bir rezalethane olan salaş tiyatroları ile mukayese ediyordum.

            Bununla birlikte bu mukayeseyi yapar iken ‘bizim’ zamirinide ilave ettiğim İstanbul, niçin böyle değildir, niçin böyle olmamalı diye de üzüntü hissediyordum. Üstelik tanıdık Rusların, İstanbul çamur deryası bir şehir dediklerine hiç de tahammül edemiyordum

            Bir gün enişte (teyzemin kocası) ile Kazan’ın güzel bir parkı ‘Çürük Göl’de geziniyorduk. Enişte böyle parkların İstanbul’da olup olmadığını sordu. O zaman İstanbul’un yegane umumi bahçesi Tepebaşı’nı hayal meyal hatırlayıp dahamükemmelleri olduğunu ve içinde tavus ve papağan gibi kuşlarında bulunduğunu söyledim. O kadar methettimki, papağanların garsonluk bile yaptıklarını iddia ettim.Türkiye hakkında derin muhabbeti olan eniştem, mübalağamın farkına varmadı ve kanmış göründü. Ruslar İstanbul’u batırmak istedikçe ben içimden hoşlanmadığım halde izzetinefsime bir türlü yediremeyip kavga ederdim. Bir defa o kadar bağırmışım ki, uzakta duran validen bana bir şey olmuş diye fena halde korkarak yanıma koştu3.”

Küçük Yusuf, okuldan uzak olmanın verdiği rahatlık hissinin de sevkiyle İstanbul’u değil Kazan’ı sevmektedir. Ancak İstanbul için bir sahiplenme duygusu da geliştirdiği aşikârdır. Onun iç dünyasındaki bu ikilik kadar, Kazan ve İstanbul’daki dış çevrenin onu algılayış tarzı da oldukça önemlidir.Küçük Yusuf, kuzey Türk şivesini rahat konuşamamakta, Rusça’yı da Türk düşmanlarının dili diye önemsememesi sebebiyle pek becerememektedir. Onu başında fesiyle görenler de “Türk Yavrusu” diye alay etmektedirler4. Açıktır ki Akçura, ata yurdunda, vatanında, ait olduğu topraklarda aslında bir yabancı gibi algılanmaktadır. Peki, ikinci vatanında, mekteplerinde okuduğu, büyüyüp yetiştiği yerde durum farklı mıydı? Manidâr olduğunu düşündüğümüz aşağıdaki satırlar da Ali Kemâl’in bir makalesinden iktibâs edilmiştir:

“Malûmdur ki başta Yusuf Akçura olduğu hâlde bir zamandır bazı mütefekkirlerimiz, müçtehitlerimiz Osmanlılığa mukâbil bir Türklük emeli takîp eyliyorlar, lisânımızdanrûhumuza varıncaya kadar biz Osmanlıları büsbütün Türkleştirmek, daha kâtî bir ifâde ile tarihimizden, hayat-ı milliyemizden ‘Osmanlı’ lafzını hazf, hatta imhâ ederek ona bedel ale’l-ıtlak ‘Türk’ kelimesini kullanmak istiyorlar. Dikkat buyurulsun… Bu mütefekkirîn-i kirâmın yazdıklarında “Osmanlı, Osmani, Osmaniye” gibi tabirlere aslâ tesadüf edilmez.”

Evet,  dedikleri gibi Osmanlılık öyle cihanşümûl bir Türklüğe nispet edilincehayâlen sönük kalır, lâkin hakîkaten yine tefevvuk eyler, çünkü o hakîkattir, bu hayâldir… Osmanlılık bugün bir devlete, bir saltanata, bir lisâna, bir iklîmemâliktir… İnkâr edemeyiz ki bu devlet Osmanlı Devletidir, bu saltanat Osmanlı saltanatıdır, bu lisân Osmanlı lisânıdır. Nihayet bu iklîmiklîm-i Osmanîdir. Bu tasarrufâtı, müessesâtı, bu mâ-meleki Osmanlılıktan sıyırarak, alarak Türklüğe vermek insâfsızlık olur. Zaten mümkün olamaz… İyi, kötü, büyük, küçük, parlak, sönük ne olursa olsun bu eserleri meydana koyan Yusuf Akçuralar mıdır? Yusuf Akçuraların âbâ ve ecdâdı mıdır? Yoksa biz miyiz?5

Bütünleyen Adam

türkyorum - DEVLET MAYIS HAZİRAN KAPAKAkçura iki vatanlı bir adamdı. İki vatanlı olmak demek, aynı ânda iki yere birden âit olmak demektir. Aynı ânda iki yere birden âit olmak demek, aslında hiç bir yere tam manâsıylaâit olmamak, olamamak; iki yer arasında parçalanmak, bölünmek; ardında sürekli birilerini ve bir şeyleri bırakmak demektir. Akçura, yaşamı boyunca iki vatan arasındaki bu bölünmeyi, parçalanmayı şiddetli bir şekilde yaşadı. Bir dâüssıla duygusu peşinden hiç eksik olmadı. Akçura’nın Türk birlikçiliği, işte tam bu noktada anlam kazanmaktadır. Pantürkizm, Akçura’nın yaşadığı bu bölünmeyi, parçalanmayı, onulmaz gurbetlik duygusunu hiç olmazsa zihnen aşma imkânı vermektedir. Türkçülüğün manifestosu addedilen “Üç Tarz-ı Siyaset”in başkası tarafından değil de onun tarafından yazılmış olmasının sebepleri arasında bu parçalanmışlık duygusunu aşmak, aşabilmek cehdinin de tayîn edici olduğu şüphesizdir. “1928 Türk Yılı”nda kendisi hakkında yazdığı şu satırlara biraz da bu nazarla bakmak açıklayıcı olabilir:

“Akçuraoğlu Yusuf’un bir az şuûrlu Türkçülüğü Harbiye Mektebi sıralarından başlar. O zamanlar yani Yunan Harbi arefelerinde, NecîbÂsım Beylerin, Veled Çelebi Efendilerin, Bursalı Tahir Beylerin Türkçülüğe müteallik risâle ve makaleleri intişâr etmekte idi; İsmail Bey Gasprinski’nin ‘Tercüman’ı da bir aralık İstanbul’a gelip dağılıyordu. Akçuraoğlu’nun bu yazılardan fikir aldığı muhakkaktır. Bu tesîrâta, bir nevi eski Türklük, Orta Asya Türklüğü dâ’-üs-sılası da ilâve olunmalıdır. Akçura ailesinin menşe ve râbıtaları, Yusuf’un daha on, on iki yaşında iken Orta Asya Türklüğünün bir köşesini, Başkurdistan bozkırlarını görüp, orada biraz çadır hayatı yaşaması, biraz kımız içmesi, budâ’-üs-sılayı belki izâh edebilir6.”

Akçura’nın ata yurdunda gördükleri, yaşadıkları düşünce dünyası üzerinde önemli tesîrlericrâ etmiştir. O sadece Kazan ve çevresini görmemiş, annesinin tedavi için kımıza ihtiyâç duyması sebebiyle Başkurt yurduna da bir seyâhat yapmıştır. Başkurt ve Kasım Türkleri arasında müşâhede ettiği şeyler onu derinden etkilemiştir. Ufa yolunda kuzey Türk lehçesiyle konuşan bir aileye tesâdüf ederler. Aile Küçük Yusuf’un dikkatini çeker ve dayısına “bizden olup olmadıklarını!” sorar. Dayısından ailenin hâlis Müslüman ve Türk olduğu fakat Ruslar tarafından zorla Hristiyanlaştırılan Türklerden bulundukları bilgisini aldıktan sonra zihninde oluşan düşünceler şöyledir:

“Dayımın bu sözleri Türklerin mühim bir kısmını milliyetinden cebren ve kahren ayırmayı iş edinen Rus Çarlığı Hükümeti’ne ve genellikle Ruslara karşı kalbimde sönmez bir kin ve düşmanlık alevlendirdi. Üzüntümden vapurdaki Kreşin ailesinin yanına ben de sokuldum. Aile ihtiyarca karı ve kocadan ve bir de yetişmiş kızdan ibaret idi… Müslüman olduklarını velakin hükümet kendilerini Hıristiyanlaşmış sayarak buna göre muamele yaptığını ve köylerinde cami ve mektep yapılmasına müsaade etmediğini yana yakıla anlattılar. Göz göre Türklerin Hıristiyanlaştırılmasına ve millî camialarından çıkarılmalarına son derece üzüldüm. Bu facia, her ne zaman Rus adını işitir isem gözümün önünde canlanır7.”

Akçura’nın düşünce dünyası; hayat hikâyesinin, farklı coğrafyalara dâir tecrübe ve gözlemlerinin, Harbiye’den Siyasî Bilimler Okulu’na uzanan eğitim sürecinin, Gaspıralı’dan Necîb Âsım’a, kuzey Türklüğünün fikrî atmosferinden İstanbul’a kadar çeşitlenen etki kaynaklarının, yaşadığı çağın siyasî ve askerî hâdiselerinin, o dönemde Türk dünyasının içinde bulunduğu vaziyetinterkîbiyle şekillenmiştir. Bütün yaşadıkları âdetâ “Üç Tarz-ı Siyâset” ile inşâ etmeye başladığı düşünce dünyasını kurabilmesi için onu hazırlamak amacıyla tasarlanmış gibidir. Anlaşıldığı üzereTürk birliği fikrine ulaşmasında iki vatanlı olma durumu ona çok şey katmış; Türk dünyasına âit büyük resmi bir bütün olarak görebilme ve milliyetler ve milliyetçilik meselesini yakından tanıma imkânı sağlamıştır. Daha küçük ölçekte ise Akçura’yı hem kendi iç dünyasındaki iki vatanlı olmanın yarattığı parçalanmayı, ikiye bölünmeyi hem de iki vatanında da zaman zaman yaşadığı çevrenin onu öteleyerek yabancı gibi algılayışını aşacak bir zihnî arayışa yönlendirmiştir. Yayımlanan ilk makalesinin, Türklüğün iki kolunu, kuzey ve güney Türklüğünü yani iki vatanını bir birine tanıtmak amacıyla kuzey Türklüğünün büyük âlimlerinden ŞahabeddinMercanî’nin tercüme-i hâline dair kaleme alınmış olması bu açıdan manidârdır8. Türkçülük, Türk milliyetçiliği, Türk Birlikçilik Akçura için hem iç dünyasında hem de dış dünyada iki vatanı bir kılma mücâdelesidir. 93 Harbinde dökülen Türk kanlarına isyân ederek sularını kana dönüştüren Başkurtların “Acılı Göl”ü gibi onun mukadderâtı da Türklüğün mukadderâtına bağlıdır9. Parçalara ayrılmış Türk dünyası, Akçura’yı da, onun yüreğini de parçalamış; parçalanmışlıkları bütünleyecek bir formül bulma arayışına sevk etmiştir…

* Bu yazı ilk olarak Devlet Dergisi’nin Mayıs-Haziran 2014 sayısında yayımlanmıştır.

______________________________

1- Bu mahpusluk günlerinde tuttuğu notlar, önce Rusya’da daha sonra da “Mevkûfiyet Hâtıraları” ismiyle 54 sayfalık bir risâle şeklinde İstanbul’da neşredilmiştir. Bakınız: A. Y.,Mevkûfiyet Hâtıraları, Türk Yurdu Kitâbhânesi, İstanbul 1330.  Yeni yazı bir neşri için: Yusuf Akçura, Hatıralarım, Yayına Hazırlayan: Erdoğan Mura, Ankara 2005, s. 67-98.

2- Makalenin, Akçura’nın biyografisinden kesitler sunulan bu kısmında şu kaynaklardan istifâde edilmiştir: Akçuraoğlu Yusuf, “Türkçülük”, Türk Yılı 1928, İstanbul 1928, s. 396-412; Ahmet Temir, Yusuf Akçura, Ankara 1997; Yusuf Akçura, Hatıralarım, Yayına Hazırlayan: Erdoğan Mura, Ankara 2005; François Georgeon,Türk Milliyetçiliğinin KökenleriYusuf Akçura (1876-1935), Çeviren: Alev Er, İstanbul 1999; Nadir Devlet, “Yusuf Akçura’nın Hayatı (1876-1935)”, Ölümünün Ellinci Yılında Yusuf Akçura Sempozyumu Tebliğleri, Ankara 1987, s. 17-33; Nuri Yüce, “Yusuf Akçura”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1989, s. 228-229.

3- Akçura, Hatıralarım, s. 42-43.

4- Akçura, Hatıralarım, s. 46-47.

5- Ali Kemâl, “Atâlet-i Fikriye”, Peyâm, Birinci Sene, Aded: 168, 9 Mayıs 1914, s. 1. Yazının tam metin transkripsiyonu ve Türk Yurdu Mecmûası’nın cevabı için bakınız: İsmail Kara, Din İle Modernleşme Arasında, İstanbul 2005, s. 308-321.

6- Akçuraoğlu, “Türkçülük”, s. 396.

7- Akçura, Hatıralarım, s. 47-49.

8- Akçuraoğlu, “Türkçülük”, s. 396-398.

9- Acılı Göl hakkında bilgi için bakınız: Akçura, Hatıralarım, s. 54-55.

KAYNAKÇA

A. Y.,Mevkûfiyet Hâtıraları, Türk Yurdu Kitâbhânesi, İstanbul 1330.

Akçura, Yusuf,Hatıralarım, Yayına Hazırlayan: Erdoğan Mura, Hece Yayınları, Ankara 2005.

Akçuraoğlu Yusuf, “Türkçülük”, Türk Yılı 1928, İstanbul 1928, s. 289-455.

Ali Kemâl, “Atâlet-i Fikriye”, Peyâm, Birinci Sene, Aded: 168, 9 Mayıs 1914, s. 1.

Devlet, Nadir,“Yusuf Akçura’nın Hayatı (1876-1935)”, Ölümünün Ellinci Yılında Yusuf Akçura Sempozyumu Tebliğleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987, s. 17-33.

Georgeon, François,Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura (1876-1935), Çeviren: Alev Er, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.

Kara, İsmail,Din İle Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, İkinci Basılış, Dergâh Yayınları, İstanbul 2005.

Temir, Ahmet,Yusuf Akçura, İkinci Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1997.

Yüce, Nuri, “Yusuf Akçura”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1989, s. 228-229.

MEHMET KAAN ÇELEN

www.turkyorum.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Oğuz Buğra 4 yıl önce

TÖRE çıktığında heyecanlandık. Cağaloğlu'ndaki Bilgeoğuz Yayınevi'ne TÖRE için koşardık. Sonra tesadüfen duyduk ki YENİ DÜŞÜNCE ve DEVLET çıkacakmış. Yeni Düşünce'nin ilk sayısını İstiklal'de PANDORA'dan temin ettik, diğer sayılar gelmedi. DEVLET'e nereden ulaşabileceğimize dair bilgi bile yok. Çok mu zor şu dergileri İstanbul'da dağıttırmak. D&R mağazaları, Nezih veya diğer büyük kitapçıları geçtim. Bizden yayınevlerinde perakende satışı olamaz mı? Bu konuda bilgi bekliyoruz Müjdat Başkan...