Türkiye hala CIA için yüksek öncelikli hedef!
Avrupa’daki müttefiklerine yönelik casusluk operasyonlarının deşifre olmasından sonra CIA “öncelikli” olmayan ülkelerdeki dinlemeleri azalttı. Aynı bölgede yer alan Türkiye ise hâlâ “yüksek öncelikli hedef” listesinde.

ABD, es­ki is­tih­ba­rat ele­ma­nı Ed­ward Snow­de­n’­in sız­dır­dı­ğı bel­ge­ler­le CI­A’­nın Av­ru­pa­lı müt­te­fik­le­ri­ne yö­ne­lik ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­nin if­şa ol­ma­sı üze­ri­ne böl­ge­de­ki iz­le­melere geçici ola­rak ara verdi. Ka­rar Ka­na­da, Ba­tı Av­ru­pa ve Tür­ki­ye­’yi içi­ne alan “EU­R” adı ve­ri­len böl­ge­yi kap­sı­yor.

HAS­SAS KOM­ŞU­LA­RI VAR

Ame­ri­ka­lı is­tih­ba­rat­çı­la­ra gö­re Ba­tı Av­ru­pa­lı müt­te­fik­le­re yö­ne­lik ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­nin dur­du­rul­ma­sı, üst se­vi­ye­de önem içer­me­di­ği için faz­la an­lam ta­şı­mı­yor. An­cak Tür­ki­ye “yük­sek ön­ce­lik­li he­de­f” ül­ke­ler lis­te­sin­de. Bu­nun se­be­bi de AB­D’­nin ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği İran, bü­yük ça­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı Su­ri­ye ve Irak ile kom­şu ol­ma­sı.

Ame­ri­kan ha­ber ajan­sı AP’­ye bil­gi ve­ren is­tih­ba­rat yet­ki­li­le­ri, Av­ru­pa­’da­ki fa­ali­yet­le­rin bo­yut­la­rı hak­kın­da de­tay­lı bil­gi ve­rir­ken, Tür­ki­ye­’de­ki ope­ras­yon­la­rın ne ka­dar et­ki­len­di­ği ko­nu­sun­da de­tay ver­me­di.

AJAN­LA­RA “DU­R” EM­Rİ

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Al­man­ya­’da CI­A için ça­lı­şan bir aja­nın “de­şif­re” ol­ma­sın­dan son­ra, müt­te­fik ül­ke­ler­de CI­A he­sa­bı­na ça­lı­şan dev­let gö­rev­li­le­ri ile iliş­ki­ler de ikin­ci bir em­re ka­dar dur­du­rul­du. Sa­ha­da­ki gö­rev­li­le­rin tek ba­şı­na ope­ras­yon yap­ma­sı­na ya­sak ge­ti­ril­di. Ye­ni “ha­ber ele­man­la­rı­” is­tih­da­mı da bek­le­me­ye alın­dı.

Ge­çen haf­ta ko­nu­şan Ame­ri­kan istihbaratının üst düzey yetkilisi Ja­mes Clap­per da “İ­çer­di­ği risk­ler ne­de­niy­le be­lir­li he­def­le­re yö­ne­lik ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­ni dur­dur­du­k” açık­la­ma­sı yap­mış­tı. Ame­ri­ka­lı yet­ki­li­ler, casusluğun azal­tıl­dı­ğı bu dö­nem­de müt­te­fik­le­re yö­ne­lik fa­ali­yet­le­rin kap­sa­mı­nı de­ğer­len­di­re­cek­le­ri­ni, ya­pı­la­cak izlemelerin ta­şı­dı­ğı ris­ke de­ğip değ­me­ye­ce­ği­ni tar­tı­şa­cak­la­rı­nı açık­la­dı.

CIA Atina’da gizli dinleme yapmış

Yu­na­nis­ta­n’­da 2004-2005 yıl­la­rı ara­sın­da dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Kos­tas Ka­ra­man­lis gi­bi isim­le­rin bu­lun­du­ğu 104 üst dü­zey is­me yö­ne­lik din­le­me so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten sav­cı, baş­kent Ati­na­’da ABD giz­li ser­vi­si­ne ait ya­sa­ dı­şı ile­ti­şim ve din­le­me üs­sü ola­rak kul­la­nı­lan bir ofis bul­du. Yu­nan To Vi­ma ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re giz­li din­le­me mer­ke­zi, Sav­cı Di­mit­ris Fu­ka­s’­ın ay­lar sü­ren araş­tır­ma­la­rı son­ra­sı be­lir­len­di.

14 DİN­LE­ME ÜS­SÜ VAR

El­de edi­len ve­ri­le­re gö­re ABD, te­le­fon din­le­mek ama­cıy­la Yu­na­si­ta­n’­da 14 “göl­ge­” te­le­fon ağı kur­du. Giz­li din­le­me mer­ke­zi­nin tes­pi­tin­den son­ra CI­A’­in Ati­na­’da­ki es­ki tem­sil­ci­si ifa­de ver­mek üze­re Yu­na­nis­ta­n’­a çağ­rıl­dı.

Bugün
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.