Çekilen PKK’lılar Esad’a karşı mı savaşacak?

 

Güneydoğu’da 220 bin asker görev yapıyordu. Bu sayı son yıllarda 170 bine indirildi. İmralı müzakereleriyle birlikte durum değişti. Asker mevcudu 130 bine düşürülüyor.

Sözcü yazarı ve deneyimli gazeteci Saygı Öztür, PKK'nın geri çekilme süreci ile ilgili çarpıcı detaylara dikkat çekti ve çok tartışılacak bir iddia ortaya attı.
 
İşte Saygı Öztürk'ün o yazısı...
 
Gü­ney­do­ğu­’da gö­rev­li bir em­ni­yet men­su­bu, ge­nel mü­dür­lü­ğü ara­dı, “Te­rö­rist­ler kı­ya­fe­tiy­le, si­lah­la­rıy­la ara­ba­lar­la sı­nı­ra doğ­ru gi­der­se biz ne ya­pa­ca­ğız? Tes­lim ol­ma­ya mı zor­la­ya­ca­ğız, tes­lim ol­maz­lar­sa ça­tı­şa­cak mı­yız, yok­sa gi­diş­le­ri­ne izin mi ve­re­ce­ğiz?” de­di. An­la­şı­lı­yor ki as­ke­rin ol­du­ğu ka­dar, po­lis­le­rin de ka­fa­sı ka­rı­şık.
 
Tür­ki­ye­’de te­rö­rist sa­yı­sı ko­nu­sun­da sağ­lıklı bir bil­gi yok. Kı­şı top­rak­la­rı­mız­da ge­çi­ren te­rö­rist sa­yı­sı­nın bin 500 ci­va­rın­da ol­du­ğu dev­let yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan be­lir­ti­lir­ken, te­rö­rist­le­re gö­re ise bu sa­yı 800 ci­va­rın­da. Şim­di bun­la­rın çe­ki­lip çe­kil­me­ye­ce­ği, çe­ki­lir­se na­sıl çe­ki­le­ce­ği gün­dem­de. Te­rö­rist­ler çe­kil­se bi­le sı­nır öte­sin­de si­ya­si ve as­ke­ri eği­tim­le­ri­ni sür­dü­re­cek. Çün­kü, Kürt va­tan­daş­lar için özerk­lik ve­ril­me­si ha­lin­de bun­la­rdan o böl­ge­nin si­lah­lı gü­cü ola­rak ya­rar­la­nı­la­cak. Bu­nun için ken­di­le­ri­ne ma­aş da bağ­la­na­ca­ğı an­la­tı­lı­yor.
 
Ta­ma­men bo­şalt­maz­lar
Te­rö­rist­le­r bü­tün un­sur­la­rıy­la sı­nır öte­si­ne çe­ki­lir mi? Bun­dan son­ra ne gi­bi ge­liş­me­ler ola­bi­le­ce­ği­ni ko­nuş­tu­ğu­muz Gü­ney­do­ğu­’nun, Ku­zey Ira­k’­ın da­ğın­da ta­şın­da izi olan as­ker şu de­ğer­len­dir­meyi yaptı:
“Te­rö­rist­ler için önem­li olan, gü­ven­lik güç­le­ri­nin gi­re­me­di­ği ba­zı yer­ler var. Böy­le kri­tik önem­de­ki yer­ler terk edil­mez. Çün­kü, eğer ora­la­rı ta­ma­men bo­şal­tır­sa­nız, iş­ler ter­si­ne git­ti­ğin­de ay­nı yer­le­re yi­ne ih­ti­ya­cı ola­cak­tır. Bo­şal­tı­lır­sa ay­nı yer­le­re dön­mek ko­lay ol­ma­ya­bi­lir.
 
İş­bir­lik­çi des­te­ği­…
O gi­ri­le­me­yen yer­ler­de, te­rö­rist­ler çev­re­de­ki köy ve mez­ra­lar­dan gı­da des­te­ği al­mak­ta­dır. Boşalttıktan sonra tek­rar ay­nı böl­ge­ye gel­me­ye ça­lış­tık­la­rın­da iş­bir­li­ği için­de ol­duk­la­rı mi­lis­le­ri bu­la­ma­ya­bi­lir­ler. Ya­ni, bağ kop­arsa ye­ni­den oluş­tu­rul­ma­sı ko­lay ko­lay müm­kün ol­maz.
 
Sı­nır öte­si­ne gi­den te­rö­rist­le­r ay­nı yer­de dur­ma­ya­cak ve bun­lar da fark­lı yer­le­re da­ğı­tı­la­cak­tır. Bir da­ha bun­la­rın bir ara­ya gel­me­le­ri ve es­ki yer­le­re dön­me­le­ri zor­la­şa­cak­tır. İş­te, bun­lar bi­lin­di­ği için ba­zı alan­lar bo­şal­tıl­mış gi­bi gös­te­ril­se de bo­şal­tıl­maz. Çün­kü, iş­ler ters gi­der, is­te­dik­le­ri­ni ala­maz­lar­sa ya da ken­di­le­ri­ne ve­ri­len söz­ler ye­ri­ne ge­ti­ril­mez­se Tür­ki­ye dı­şı­na çı­ka­rı­lan­la­rı Tür­ki­ye­’ye ge­liş­le­ri ko­lay ol­maz. Te­rö­rist­le­rin bir bö­lü­mü­ne köy­le­rin­de, mez­ra­la­rın­da bek­le­me­le­ri de is­te­nir.
 
Ku­zey Ira­k’­a eği­tim
Te­rö­rist­le­rin, kri­tik yer­le­ri bo­şal­tıp bo­şalt­ma­dı­ğı, yıl­lar­ca ba­rın­dık­la­rı ma­ğa­ra­lar­da ne­ler bı­ra­ktıklarını ye­rin­de in­ce­le­mek de müm­kün ol­ma­ya­bi­lir. Çün­kü, ora­da bir ara­ma-ta­ra­ma ya­pı­la­bil­me­si için va­li­nin ona­yı ge­re­ki­yor. Va­li­nin ya­zı­lı ona­yı­nın alı­na­ma­ma­sı ha­lin­de te­rö­rist­le­rin yıl­lar­ca ba­rın­dık­la­rı yer­ler­de ara­ma ol­ma­ya­cak. Do­la­yı­sıy­la te­rö­rist­le­rin böl­ge­yi bo­şal­tı­p bo­şalt­ma­dı­ğı da tam ola­rak an­la­şıl­ma­ya­cak.
Ira­k’­ta za­ten PKK’­lı­lar bu­lu­nu­yor. Tür­ki­ye­’den ge­len­ler­le sa­yı­la­rı ar­ta­cak. Bun­la­rın bir kıs­mı Su­ri­ye­’ye gön­de­ri­lip Esad yö­ne­ti­mi­ne kar­şı Kürt­ler­le be­ra­ber ola­cak­lar. Te­rö­rist­ler Ira­k’­ta, sı­nı­rı­mı­za 15-20 ki­lo­met­re de­rin­lik­ler­de­ki kamp yer­le­rin­de bu­lun­du­ru­la­cak.
 
As­ker sa­yı­sı azal­tıl­dı
Si­lah­lı ve si­ya­si eği­tim­le­ri­ni sür­dü­re­cek­ler, her an gö­re­ve ha­zır tu­tu­la­cak. Bun­lar­dan hiç vaz­ge­çil­me­ye­cek. Çün­kü, Gü­ney­do­ğu­’ya özerk­lik ve­ril­irse te­rö­rist­ler si­lah­lı, ya­sal güç ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­le­cek. O yüz­den bun­la­rın ha­zır kuv­vet ola­rak bek­le­til­me­si ge­re­ki­yor. PKK, dev­let­ten is­te­dik­le­ri­ni ala­mazsa, bun­lar yeniden ha­re­ke­te ge­çi­rile­cek. Ak­si tak­dir­de hiç­bir şey ka­za­na­ma­dan si­la­hı bı­ra­kır­lar­dı. Bu ka­dar kan dök­müş, mü­ca­de­le ver­miş te­rö­rist için artık ge­ri dö­nü­şü yok­tur.”
 
Gü­ney­do­ğu­’da her yıl bu ay­lar­da 220 bin as­ker bu­lu­nur­du. Bu sa­yı son yıl­lar­da 170 bin ci­va­rın­day­dı. An­cak, şim­di du­rum de­ğiş­me­ye baş­la­dı. As­ker sa­yı­sı 130 bi­ne dü­şü­rü­lü­yor. Hat­ta bu sa­yı­nın da­ha da azal­tıl­ma­sı gün­dem­de. Te­rö­rist­le­rin ge­çi­şi iyi­ce ko­lay­la­şı­yor…
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.